آزمایشات کیفیت آب

آزمایشات کیفیت آب :

آزمایشات کیفیت آب عبارتي است كه براي توصيف ويژگيهاي زيستي، شيميايي و فيزيكي آب با توجه بـه تناسـب آب بـا كـاربريهـاي سـودمند آن استفاده ميشود. مهمترين پارامترهاي فيزيكي، شيميايي و زيستي آب كه درخصوص كيفيت آب موثر ميباشد در جـدول 1-اشـاره شده است.

آزمایشات کیفیت آب

در برنامه هاي آزمایشات کیفیت آب پارامترهايي مانند بده، اكسيژن محلول و اكسيژن مورد نياز زيستي/ شيميايي، دما، ،pH،كـدورت، فسفر و نيترات و جامدات كل قابل اشاره ميباشند. از بين اينها بهطور معمول پنج پارامتر اول از اهميت بيشتري برخوردار بوده و در بسياري از برنامه هاي پايش كيفيت آب گنجانده ميشوند. در پيوست شماره ) ،(4اطلاعاتي در خصوص پارامترهاي مختلف و آثار هـر پارامتر بر محيط آبي بيان شده است.
در صورت وجود منابع آلاينده صنعتي، معدني، كشاورزي، شهري و يا پروژههاي عمراني نياز به پايشهاي ساير پارامترها ميباشد.
براساس نوع پايش و منابع اطلاعاتي مذكور و همچنين منابع مالي و امكانات موجـود منطقـه، عوامل مورد نياز را انتخاب كرد و در برنامه پايش گنجانده شود. درصورتيكه نوع پايش، پايش سازگاري باشد بايد عوامل خاصي را با توجه به نوع مصرف آب انتخاب كرد. عوامل انتخابي بـراي پايش مصارف مختلف داراي درجه اهميت متفاوت ميباشند.

كشاورزي و آبياري ميتوانند موجب ورود بيش از اندازه برخي از عناصر و تركيبات خاص به زيـستبـومهـاي آبـي شـوند(در ايـن ارتبـاط تركيبـات نيتراتـه و فـسفاته از كودهـاي آلـي، حشرهكشها و علفكشها منشا ميگيرند.) عـلاوه بـر ايـن غلظـت بـالاي برخـي از عناصـر ميتواند منجر به بروز مشكلات براي مصرف آب در كشاورزي شود (از جمله تغيير نفوذپذيري خاك، تاثيرات نامطلوب بر روي گونههاي گياهي و بروز مسمويت بر روي دامهـا.) عـلاوه بـر اين فعاليتهاي كشاورزي نيز خود ميتواند بر روي فرسايش خاك تاثير داشته باشند. كودهاي شيميايي و علفكشهاي مورد استفاده در كشاورزي اغلب منجر به آلودگي آبهـايسطحي و زيرزميني ميشوند. لذا برنامههاي پايش بايد اطلاعات موجـود در ارتبـاط بـا نـوع و كميت كودهاي شيميايي مورد استفاده در نواحي مـورد مطالعـه، ويژگـيهـاي آنهـا و الگـوي استفاده از آنها را مورد نظر قرار دهند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *