آزمایشات کیفیت آب

آزمایشات کیفیت آب :

آزمایشات کیفیت آب عبارت است بررسی کیفیت میکروبی و کیفیت شيميايي و فيزيكي آب با توجه بـه تناسـب آب بـا كـاربري هـاي آشامیدنی ، کشاورزی و یا آبیاری و… .پارامترهاي فيزيكي، شيميايي و میکروبی آب كه درخصوص كيفيت آب موثر ميباشد در جـدول زیر بیان شده است.

آزمایشات کیفیت آب از لحاظ میکروبی و شیمیایی

در برنامه هاي آزمایشات کیفیت آب پارامترهايي مانند بده، اكسيژن محلول و اكسيژن مورد نياز زيستي و شيميايي، دما، ،pH ، كـدورت ، فسفر و نيترات و جامدات كل(TDS) قابل اشاره ميباشند. از بين اينها به طور معمول پنج پارامتر اول از اهميت بيشتري برخوردار بوده و در بسياري از برنامه هاي پايش كيفيت آب گنجانده ميشوند.در خصوص پارامترهاي مختلف و آثار هـر پارامتر بر محيط آبی و همچنین عوراضی که بر سلامت انسان دارند مطلب بیماری های منتقله از طریق آب بيان شده است که مطالعه آن توصیه می گردد.


در صورت وجود منابع آلاينده صنعتي، معدني، كشاورزي، شهري و يا پروژه هاي عمراني نياز به پايش ساير پارامترها ميباشد.
براساس نوع پايش و منابع اطلاعاتي مذكور و همچنين منابع مالي و امكانات موجـود منطقـه، عوامل مورد نياز را انتخاب كرد و در برنامه پايش گنجانده شود. درصورتيكه نوع پايش، پايش سازگاري باشد بايد عوامل خاصي را با توجه به نوع مصرف آب انتخاب كرد. عوامل انتخابي بـراي پايش مصارف مختلف داراي درجه اهميت متفاوت ميباشند.

كشاورزي و آبياري ميتوانند موجب ورود بيش از اندازه برخي از عناصر و تركيبات خاص به زيـست بـوم هـاي آبـي شـوند(در ايـن ارتبـاط تركيبـات نيتراتـه و فـسفاته از كودهـاي آلـي ، حشره كش ها و علف كش ها منشا ميگيرند.) عـلاوه بـر ايـن غلظـت بـالاي برخـي از عناصـر ميتواند منجر به بروز مشكلات براي مصرف آب در كشاورزي شود (از جمله تغيير نفوذپذيري خاك، تاثيرات نامطلوب بر روي گونه هاي گياهي و بروز مسمويت بر روي دام هـا.) عـلاوه بـر اين فعاليتهاي كشاورزي نيز خود ميتواند بر روي فرسايش خاك تاثير داشته باشند. كودهاي شيميايي و علف كشهاي مورد استفاده در كشاورزي اغلب منجر به آلودگي آبهـاي سطحي و زيرزميني ميشوند. لذا برنامه هاي پايش بايد اطلاعات موجـود در ارتبـاط بـا نـوع و كميت كودهاي شيميايي مورد استفاده در نواحي مـورد مطالعـه، ويژگـي هـاي آنهـا و الگـوي استفاده از آنها را مورد نظر قرار دهند.

در نهایت این پارامتر های اندازه گیری شده باید منطبق با استاندارد های سازمان ملی استاندارد باشند از لحاظ کیفیت میکروبی و شیمیایی بر اساس جدول زیر باشند :

 

استاندارد کیفی آزمایشات کیفیت آب

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *