آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران

آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران :

پايش كيفي آب که در آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران انجام میگیرد ، فعاليت متمركزي است كه براي بررسي ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي وبيولوژيكي آب در ارتباط با بهداشت انساني، شرايط اكولوژيكي و كاربري آب انجام ميشود. نوع اطلاعاتي كه از يك برنامه پايش كيفي بهدست مي آيد بستگي كامل به اهداف برنامه پايش دارد. اين اطلاعات محصول جمعآوري نمونههاي آب، آناليز و تفسير دادههاي كيفي آب ميباشد.

بيماريهايي كه منشا آنها آلودگي منابع آبي است، در اثر انتقال عوامل بيماريزا نظير باكتريها، ويروسها، جانوران تكياخته و انواع كرمها از آبهاي آلوده به انسان بهوجود ميآيند. اين عوامل بيماريزا نقش بسيار محدودي در اكوسيستمهاي آبي بازي ميكنند. ولي ميتوانند مشكلات بسيار حاد بهداشتي ايجاد نمايند. پايش اين عوامل بيماريزا معمولا بطور غيرمستقيم با اندازهگيري شاخصهاي آلاينده هاي ميكروبي صورت ميگيرد كه در اين دستورالعمل از اين ديدگاه پيروي شده است.

پايش كيفيت آب فعاليت متمركزي است كه براي ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي- شيميايي و بيولوژيكي آب در ارتباط با بهداشت انساني، شرايط اكولوژيكي و كاربري آب انجام ميشود. فرايند برنامه ريزي شده نمونه برداري، اندازهگيري و ثبت يا علامتدهي ويژگيهاي مختلف آب اغلب با هدف ارزيابي تناسب و تطابق با هدف يا اهداف تعريف شده.

در رابطه بامفهوم پايش كيفيت آب بايد به اين نكته مهم اشاره نمود كه مفهوم پايش كيفيت آب و ارزيابي كيفيت آب،
متفاوت است و ارزيابي كيفيت آب، به كليت فرآيند ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي- شيميايي وبيولوژيكي آب در ارتباط با بهداشت انساني، شرايط اكولوژيكي و كاربري آب اطلاق ميشود، در حاليكه پايش كيفيت آب بهصورت فرآيند عملي جمعآوري اطلاعات در مكانهاي خاص و در فواصل زماني معين تعريف ميشود. درواقع پايش كيفي آب بخشي از فرايند ارزيابي كيفي آب محسوب ميگردد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران

آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران

براساس موارد بالا با توجه به هدف پايش و كاربري آب مخزن و منابع مستقيم و غيرمستقيم آلودگي آب مخزن، پارامترهاي شيميايي مورد سنجش بايد انتخاب شوند. در مجموع جز در موارد خاص كه هدف از پايش مدلسازي  آلاينده هاي خاص در مخزن ميباشد، پارامترهاي شيميايي مورد سنجش براي مخازن كشور با اهداف كاربري شرب، كشاورزي، اكولوژي و مخازن چند منظوره براي پايشهاي دورهاي يا طولانيمدت بايد حداقل شامل موارد زير باشند:

  • پارامترهاي عمومي: دما، اكسيژن محلول، هدايت الكتريكي و مجموع جامدات محلول، قليائيت، ذرات معلق وكدورت، ،pHعمق قابل مشاهده ديسك سكچي، كدورت، رنگ و بو
  • پارامترهاي شيميايي: مواد مغذي (آمونياك، نيترات/نيتريت، نيتروژن كل، فسفر، فسفات)، كلر، اكسيژن مورد نياز شيميايي ،COD و آهن و منگنز، فلزات كمياب و آفتكشها بسته به كاربري آب ومنابع آلودگي با توجه به جداول بالا در صورت كاربري آب مخزن براي مصارف كشاورزي پارامترهاي سديم، منيزيم و كلسيم نيز بايد پايش شوند.
  • پارامترهاي آلودگي شيميايي در رسوبات: فلزات كمياب، منگنز و آهن، آلومينيم و كلسيم، آفتكشها و سموم، مواد آلي پايدار و فسفات.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *