آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب:

در آزمایشگاه میکروبیولوژی آب شرکت آبرام تمامی آزمایش های میکروبیولوژی آب ،خاک و پساب که در جدول زیر به همراه رو ش های آن ذکر گردیده ، قابل انجام است. آزمایشگاه میکروبیولوژی آب یکی از آزمایشگاه های شرکت آبرام می باشد که مستقر در دانشگاه شهید بهشتی می باشد. تمامی روش های آزمایش ها در جدول زیر ذکر شده است.

ردیف

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب

 

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۱ کلی فرم گوارشی Fecal Coliforms MPN/100cc Multiple Tube Technique
۲ کل کلیفرم Total Coliforms MPN/100cc Multiple Tube Technique
۳ جستجو و شمارش سودوموناس Pseudomonas Bacteria ——–  Multiple Tube Technique
۴ جستجو و شمارش استروپتوکوک  مدفوعی Fecal Streptococcus MPN/100ml Multiple Tube Technique
۵ باکتری هترورتروف Heterotroph CFU/ml Pour Plate Method
۶ شمارش باکتری استافیلو کوکوس /100ml Multiple Tube Technique
۷ شمارش تخم انگل MPN/1000ml
۸ باکتری های احیا کننده گوگرد SRB Sulfate reducing bacteria MPN/100ml

مرجع استاندارد های آزمایشگاه میکروی شناسیس آبرام Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater و EPA و ASTM و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد.

برخی دیگر از مراحل اجرایی در آزمایشگاه میکروبیولوژی آب :