آزمایش آب آشامیدنی

آزمایش آب آشامیدنی :

آزمایش آب آشامیدنی شامل ویژگی هاي میکروبی ، فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی بر حسب نوع و مقدار مبناي قضاوت درباره قابل شرب بودن و تاثیرگذاري هر کدام از اجزا فوق بر بهبود کیفیت آب ، افزایش مقبولیت و یا تهدید سلامت مصرف کننده آن می باشد.

بیشتر سطح کره زمین از آب پوشیده شده و محیطهاي آبی مکان مناسبی براي رشد میکروارگانیسم ها می باشند. ورود مواد آلی آب را آلوده ساخته و محیط را براي رشد میکروارگانیسم ها مناسبتر می کند.عدم مدیریت صحیح در امر جمع آوري وتصفیه پسابهاي شهري ، صنعتی و بیمارستانی و حتی مواد زائد و نقص در دفن زباله هاي شهري و ورود شیرابه آنها به آبهاي  زیر زمینی و منابع آب آشامیدنی سبب پیامدهاي زیانبخش میشود.انواع مختلفی از باکتري ها ، ویروسها، انگلها و غیره به راحتی می توانند وارد شبکه هاي آبرسانی شده و ایجاد بیماري هاي روده اي و حاد را نمایند.

وجود برخی از املاح و مواد شیمیایی در آب براي انسان و سلامتی او ضروري است در حالی که ممکن است برخی از این پارامتر هاي شیمیایی در غلظتهاي ناچیز سمی بوده و یا غلظتهاي بالاتر از حد استاندارد آن براي بدن در دراز مدت ایجاد بیماریها و ناتوانیهاي مختلفی را نماید.در حال حاضر کنترل کیفی آب در شبکه هاي توزیع به معناي تعیین مشخصه هاي فیزیکی، شیمیایی و میکروبی است.در اکثر مناطق مطالعات گسترده اي بر روي کیفیت آب انجام شده است.

نمونه براي آزمایش ميكروبيولوژي آب آشامیدنی :

  • هنگامي كه برداشت نمونه برای آزمایش آب آشامیدنی از طريق شير و يا لوله نمونه گيري انجام ميشـود لازم است آب حداقل به مدت پنج دقيقه ويا بيشتر براي شستـشوي كامـل سيستمي كه به مدت دو ساعت و يا بيشر راكد بوده است به ميزان شش تـا ده برابر حجم آن جريان يابد.
  • خروجي نمونه را بسته و بدون لمس كردن قسمت دروني آن را خالي كنيـد. سپس با شعله مناسب و يا هر وسيله ديگري كه دوده وارد لوله نكنـد محـل خروجي نمونه را شعله بگيريد و در صورتي ميتوان روش استفاده از شعله را حذف نمود كه خروجي نمونه با استفاده از پنبه و پارچه اشباع شده با الكـل اتيليك تقليب شده (70درصد) پاك شود.
  • در صورتي كه آب مورد نمونه گيري كلرينه شده و داراي باقيمانده كلر باشـدو يا عامل اكسيد كننده ديگري به صورت آزاد و يا تركيبي باشد كه به عنوانگندزدائي آب بكار رفته است، يك بطري نمونـه بـرداري محتـوي مقـداريتيوسولفات سديم انتخاب كنيد، در غير اين صورت اسـتفاده از تيوسـولفاتسديم حذف ميگردد. در حالتي كه افزودن تيوسولفات در آزمونهاي بعدي مانند بررسي بـاكتري هاي احيا كننده سولفات و غيره ايجاد مزاحمت ميكند بايد از به كـار بـردن تيوسولفات در بطري نمونه گيري هر چند كه عوامل گندزدا در آب نيز موجود باشد خودداري كرد و بايد آزمون را به سرعت انجام داد.
  • در بطري را برداريد، ترتيـب برداشـتن نمونه برای آزمایش آب آشامیدنی آن بـدين صـورت اسـت كـه بـراي جلوگيري از آلوده شدن آن در اثر تماس مستقيم با دست، آن را با پوشـشي مانند كاغذ آلومينيوم برداريد و براي اجتناب از لمس كـردن دهانـه بطـري پائين بطري را گرفته و بدون آبكشي بـا آب مـورد نمونـه گيـري آن را بـه سرعت در زير جريان آب قرار داده و سه چهارم بطري را پر كنيـد تـا عمـل مخلوط كردن نمونه قبل از آزمون به سهولت قابل انجام باشد. بدون تأمل در بطري را گذارده و ورق گردگير را دور گردن بطـري بپيچيـد و دقت كنيد از تماس با در گردن بطري در حين عمل خودداري و حتي الامكان هيچگونه غباري در اثر وزش باد داخل بطري نشود.
  • هنگامي كه نتایج آزمایش آب آشامیدنی مورد نمونه گيري بالاتر و يا پايينتر از فشار جو باشد بايـد ازوسايل مخصوص براي برداشتن نمونه استفاده شود كه در صورت اجازه دادنشرايط فيزيكي، ساده ترين وسايل، استفاده از فشار سنج ميباشد.وسيله برداشت نمونه از يك ظرف نمونه گيري كه تحت خلا قرار دارد عبارتاست از يك پمپ پيستوني كوچك كه نمونه را به يك ظرف نمونه گيري كـهدر فشار جو است منتقل ميكند و اين پمپ بايد از مواردي بوده و ساختمانآن طوري باشد كه باعث آلودگي نمونه نشود و ظرف گيرنده نمونـه بـينپمپ و نقطه نمونه گيري جاي گيرد. با چنين تركيبي نمونه موجود در ظـرفگيرنده نمونه پس از بستن شير آن و رسانيدن به جو، به داخل ظرف نمونـه گيري خالي خواهد شد.

آزمایش آب آشامیدنی

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *