آزمایش آب قنات

آزمایش آب قنات :

آزمایش آب قنات ، شامل چند بخش  پارامتر های شیمیایی ، فیزیکی ، میکروبی و فلزات سنگین آب می شود. امروزه توده آب زیرزمینی سالم و تمیز در اثر بی توجهی و بی مبالاتی با راه یافتن نمکهای جمع شده در لایه های خاک که از آبیاری زمینهای کشاورزی و دامداری ها و چراگاهها ، کودهای شیمیایی و ریختن زباله و غیره آلوده می شود. کلیه سفره های آب زیرزمینی که به صورت چاههای کم عمق و یا نیمه عمیق در مناطق روستایی به عنوان منبع تامین آب مورد استفاده قرار می گیرد را می توان در رده ای هم تراز با آّهای سطحی خام مورد استفاده در آبرسانی شهری قرار داد. 

منظور از استانداردهاي آزمایش آب قنات بمنظور آب آشامیدني مجموعه مقررات و قوانیني است که از طرف سازمانهاي دولتي مسئول براي حفظ
بهداشت و سلامت مصرف کننده تدوين ميگردد.گرچه ممکن است در بعضي موارد نتوان براحتي به اين استانداردهاي کیفي دست
يافت لیکن هدف سازمان تولید کننده آب آشامیدني از اين نظر بايد معلوم و روشن باشد. بطور متداول منابع آب آشامیدني در سه دسته
تقسیم ميشوند:

  • آبهاي سطحي
  • آبهاي زيرزمیني
  • آب دريا

 

در انتخاب منبع تامین آب آشامیدني اولويت در آن است که هزينه هاي تهیه، انتقال و تصفیه حداقل ممکن بوده و از نظر اجرايي توان و امکانات در منطقه موجود باشد. در اين رابطه تغییرات کمي و کیفي منبع در درازمدت يعني در طول عمر مفید طرح بايد مورد توجه قرار گیرد بديهي است آب در مصارف مختلف بايد از خصوصیات خاصي برخوردار باشد، آب آشامیدني، آبي است که عوامل فیزيکي، شیمیايي، بیولوژيکي و راديو نوکلئوتیدي آن در حدي باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئي، در کوتاه مدت يا درازمدت در انسان ايجاد نکند براي تصفیه آب دريا و تبديل آب شور به آب شرب با توجه به جداسازي نمکها و عناصر موجود در آن بايستي آب خروجي بعد از انجام فرايند تصفیه بر روي آن از نظر خصوصیات فیزيکي، شیمیايي و میکروبي منطبق بر استانداردهاي موجود در اين زمینه باشد.

عواملي از آبهاي آشامیدني که ميتواند مورد قضاوت از نظر قابلیت شرب قرار گیردعبارتند از: ويژگیهاي فیزيکي، شیمیايي و باکتريولوژيک آب آشامیدني پیشرفت روشهاي شناسايي، اندازه گیري و حذف آلاينده هااز يک طرف و شناسايي اثرهاي جامع تر آنها بر سلامت انسان و به کار گیري روش مديريت و ارزيابي ريسک در تدوين استانداردها، سبب شده است که استانداردهاي آب آشامیدني در دنیا بطور مداوم بازنگري گردد. مقادير جديدي

نظارت بر کیفیت آب آشامیدني و آزمایش آب قنات مبتني بر استانداردهاي فیزيکوشیمیايي و باکتريولوژيک ميتواند به عنوان ارزيابي بهداشت
عمومي هوشیارانه و مداوم و بررسي ايمني و مقبولیت آب آشامیدني تعريف گردد. مديريت منبع آب يک جنبه تکمیلي از مديريت پیشگیرانه کیفیت آب آشامیدني ميباشد.

استاندارد های آب قنات به شرح زیر است :

آزمایش آب قنات

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *