بررسي درستي آزمایشات آب و فاضلاب

بررسي درستي  آزمایشات آب و فاضلاب:

آزمایشات آب براي بررسي وکنترل درستي وصحت آزمايشات پذيرفته شده است ، بويژه براي نمونه هدايت الكتريكي ، آل جامدات ، pH : آب هايي آه آناليز کامل شده اند ، اين آزمايشات شامل آنيونها ، کاتيونهاي اصلي آب آه نشان دهنده کيفيت عمومي آب ( ، ( TDS ) محلول حل شده مي باشد . اين بررسي ها انجام آزمايشات اضافي را نيازندارند. سه مورد از بر رسيها ( general نياز به محاسبه کل جامدات محلول وهدايت الكتريكي دارند.

محاسبه کل جامدات محلول TDS

با استفاده ازمجموع اجزاء اندازه گيري شده بر حسب ميليگرم در ليتر به صورت زير مي باشد:

آزمایشات آب

آزمایشات آب

محاسبه هدايت الكتريكي:

آزمایشات آب

آزمایشات آب

بالانس کاتيون وآنيون:

مجموع کاتيون وآتيون برحسب ميلي اکيوالان در ليتر بايد باهم مساوي باشد بعلت اينكه تمام آبهاي آشاميدني از نظر الكتريكي خنثي هستند . آزمايش براساس در صد اختلاف برطبق فرمول زير مي باشد

آزمایشات آب

آزمایشات آب

جامدات محلول اندازه گيري شده = جامدات محلول محاسبه شده:

غلظت جامدات محلول اندازه گيري شده بايد بيشتر از محاسبه شده آن باشد بعلت اينكه عوامل شرکت
آننده مهم ممكن است در محاسبات لحاظ نشوند . اگر مقدارکل جامدات محلول اندازه گيري شده آمتر ازکل جامدات محلول محاسبه شده باشدمجموع
يون بالاتر ومقدار اندازه گيري شده مشكوك مي باشد و نمونه ها بايد مجددا آزمايش شوند .
اگر غلظت جامدات محلول اندازه گيري شده بيشتر از ٢٠ % ، بالاتر از مقدار محاسبه شده آن باشد ، مجموع يون پايين مشكوك بوده واجزاء انتخاب شده بايد دوباره آناليز شوند . نسبت قابل قبول مطابق فرمول زير است :

هدايت الكتريكي محاسبه شده = هدايت الكتريكي اندازه گيري شده:

اگرهدايت الكتريكي محاسبه شده بالاترازمقدار اندازه گيري شده باشد، مجموع يونها بالاتر، دوباره آزمايش بر روي يونها انجام شود. اگرهدايت الكتريكي محاسبه شده کمتر ازهدايت الكتريكي اندازه گيري شده باشد مجموع يونها پايين تر وبايد دوباره آزمايش شوند معيار قابل قبول مطابق با فرمول
زير مي باشد.

بررسی صحت آزمایش های آب و فاضلاب

بررسی صحت آزمایش های آب و فاضلاب

مقدار هدايت الكتريكي برخي از يونها آه عموما در آب يافت مي شوند در جدول زير داده شده است .

آزمایشات آب

آزمایشات آب

هدايت الكتريكي اندازه گيري شده ومجموع يونها:

هر دو حاصل جمع آاتيونها وآنيونها بايد برابر ??? اندازه گيري شده باشد اگر هر کدام EC مقدار از اين دو حاصل جمع خارج از اين معيار باشد آ ن جمع مشكوك بوده ونمونه مجددا بايد ازمايش شود.معيار قابل قبول مطابق با فرمول زير مي باشد :

درستی آزمایش های آب و فاضلاب

درستی آزمایش های آب و فاضلاب

نسبت کل جامدات محلول به هدايت الكتريكي محاسبه شده:

اگر نسبت آل جامدات محلول محاسبه شده به هدايت الكتريكي زير 0.55برسد ، مجموع يون پايين تر مورد شك مي باشد، و آزمايش بايد تكرار شود . اگر نسبت بالاي 0.7  باشد مجموع يون بالاتر مشكوك مي باشد ،ازمايش بايد تكرار شود. اگر ازمايش مجدد سبب تغييراتي در مجموع يون پايين
تر نشود ، اجزاي اندازه گيري نشده ، مانند آمونياك ونيتريت ممكن است در غلظتهاي قابل توجهي وجود داشته باشند

اگر يونهاي آلسيم وسولفات ديسوسيه شود و بطور آمي ضعيفي وجود داشته باشند ، کل جامدات شود . محلول ممكن ٨دهمبرابربيشتر از EC شودمعيار قابل قبول برطبق فرمول زير مي باشد

صحت آزمایشگاه آب و فاضلابر

صحت آزمایشگاه آب و فاضلاب

نسبت کل جامدات محلول اندازه گيري شده به EC:

معيار قابل قبول براي اين نسبت بين 0.55تا0.7 است مي باشد اگر نسبت آل جامدات محلول به خارج از اين حدود باشد ، آل جامدات محلول EC  EC اندازه گيري شده اندازه گيري شده مشكوك بوده وآزمايش مجددا تكرار شود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *