تجهیزات آزمایشگاه آب

تجهیزات آزمایشگاه آب

تجهیزات آزمایشگاه آب :

تجهیزات آزمایشگاه آب که مورد نیاز برای انجام آزمایشهای آب و فاضلاب بستگی به آزمایشات که قصد اندازه گیری آنرا را داریم، دارد. لذا برا اجرای آزمایشات آب و فاضلاب به مواد و تجهیزات زیر نیاز داریم…

اندازه گیری PH :

دستگاه pHمتر
وسایل شیشهای مختلف

اندازه گیری دما :

دماسنج 10تا 50 درجه سلسیوس با دقت 0.5 تا 1 درجه
دماسنج 10تا 150درجه سلسیوس با دقت 0.5 تا 1درجه
دماسنج 10تا 260درجه سلسیوس با دقت 0.5 تا 1درجه

آزمایش اکسیژنخواهی بیوشیمیایی (BOD) :

انکوباتور 20 درجه سلسیوس
شیشه
BODدردار 300میلیلیتری
وسایل شیشه ای مختلف

براي آزمايش BODاز روش مانومتريك هم در بعضي آزمايشگاهها استفاده ميشود. در اينجا، فقط سه روش متداول آورده شده است.

آزمایش اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) :

اجاق برقی 6خانه
بالن ته گرد پیرکس 250
میلیلیتری 24.40با در سمباده ای

 مبرد مارپیچ 40سانتیمتری 24.40دو سر سمباده ای وسایل شیشهای مختلف راکتور

در آزمايش ، CODبه تازگي، به جاي استفاده از روش تيتراسيون از اسپكتروفتومتر استفاده ميشود.

براي آزمايش CODميتوان از راكتور مخصوص CODنيز استفاده كرد.

تجهیزات آزمایشگاه آب

تجهیزات آزمایشگاه آب

آزمایش کل مواد جامد معلق (TSS) و مواد جامد معلق فرار (VSS) :

پمپ خلاء آزمایشگاهی
خشککن
103 درجه سلسیوس
کوره
550 درجه سلسیوس
دسیکاتور (رطوبتگیر)
ترازوی با دقت 0.1 میلیگرم
وسایل شیشه ای مختلف کروسیبل
همزن مغناطیسی
فیلتر الیاف شیشهای 40
تا 60 میکرون

آزمایش فسفات :

جاق برقی
اسپکتروفتومتر

وسایل شیشهای مختلف

آزمایش نیتروژن کجلدال(TKN) :

دستگاه هاضمTKN
دستگاه تقطیر
اسپکتروفتومتر
وسایل شیشهای مختلف
دستگاه ازتسنج

آزمایش نیتریت :

اسپکتروفتومتر
وسایل شیشهای مختلف

آزمایش آمونیاک :

اسپکتروفتومتر

PH متر

آزمایش نیترات :

اسپکتروفتومتر
وسایل شیشهای مختلف

تجهیزات آزمایشگاه آب

تجهیزات آزمایشگاه آب

آزمایش اکسیژن محلول :

وسایل شیشهای مختلف
دستگاه اندازهگیری اکسیژن محلول

آزمایش مواد جامد معلق فرار مایع  مخلوط  (MLVSS) و مواد جامد معلق مایع مخلوط  (MLSS)

ترازوی با دقت0.1 میلیگرم
اون
103 درجه سلسیوس
کوره
550 درجه سلسیوس
دسیکاتور
فیلتر غشایی

وسایل شیشه ای مختلف

آزمایش ته نشینی در 30دقیقه :

قیف ایمهاف 1لیتری مدرج با درجات 10میلیلیتری

آزمایش چربی و روغن :

حمام آب (تشت آب مجهز به سیستم تنظیم دما) وسایل شیشه ای مختلف.

آزمایش کلر باقیمانده :

دستگاه تیتراسیون
همزن مغناطیسی
وسایل شیشهای مختلف
کیت کلرسنجی

آزمایش شمارش کلیفرم :

انکوباتور ,35 و 45 درجه سانتیگراد
اتوکلاو
ترازوی با دقت 0.1 گرم
pHمتر
پمپ خلاء آزمایشگاهی
اجاق برقی
میکروسکوپ 10
x / 20x
وسایل شیشه ای مختلف

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *