فلزات سنگين

فلزات سنگين:

فلزات سنگین با روشهاي مختلفي مانند روشهاي کالريمتري ، پلاروگرافي وروش جذب اتمي قابل اندازه ٠ميكروگرم تا ١٠ ميلي گرم در / گيري مي باشند. روش جذب اتمي معمولا در محدوده غلظت ١ ليتر کاربرد دارد. در روش جذب اتمي نمونه هاي داراي ذرات ، مواد آلي ، فلزات با باندهاي آلي وغير آلي ويا فلزات محلول ومعلق ، لازم است قبل از اندازه گيري روي آن تصفيه مقدماتي انجام شود.

نمونه هاي فاقد رنگ ، شفاف وبا کدورت کمتر از 1 NTUرا مي توان مستقيما اندازه گيري کرد. براي اندازه گيري آل فلزات، محلول ومعلق، نمونه قبل از اندازه گيري بايد با اسيد هضم شود.

فلزات محلول : به آن دسته از فلزاتي گويند آه در نمونه هاي اسيدي نشده از مامبران با منافذ 45/.٠ميكرومتر عبور نمايند

فلزات معلق : به آن دسته از فلزاتي گويندآه در نمونه هاي اسيدي نشده رو ي صافي با منافذ 45/.٠ ميكرومتر باقي مي مانند.

فلزات کل : به آن دسته از فلزاتي گويندآه در نمونه هاي صاف نشده بعد از عمليات هضم تعيين مقدار مي شوند. مجموع فلزات محلول ونا محلول.

تصفيه مقدماتي نمونه فلزات سنگین:

براي کاهش تداخلات وتبديل فلزا ت به فرمهاي قابل اندازه گيري ، با انجام عمليات هضم روي نمونه مي توان فلزات را باروش جذب اتمي تعيين مقدار نمود. بنابراين با بكار گيري يكي از روشهاي زيروطبق دستور العمل ارائه شده درآتاب استاندارد متد،متناسب با آيفيت آب با آماده سازی نمونه و انجام يک سری عمليات بر روی نمونه شرايط ايده آل برای سنجش دقيق فلزباروش جذب اتمي فراهم ميگردد.

١- هضم با اسيد نيتريك
٢- هضم بااسيد نيتريك –اسيد هيدروآلريك
٣- اسيد نيتريك –اسيد پر آلريك
۴- اسيد نيتريك-اسيد پر آلريك-اسيد هيدروفلوئوريك

تجهيزات مورد نياز فلزات سنگين:

براي اندازه گيري فلزات به روش جذب اتمي به تجهيزات ومواد زير مورد نياز است :

دستگاه جذب اتمي

معرفها:

١ -هوا ی خشک وتميز که از يک صافی مناسب براي جدا کردن چربيها وساير اجسام خارجی
عبور داده شده است
٢ – گاز استيلن از درجه تجارتی استاندارد شده
٣ – آب مقطر
۴ -اسيد کلريد ريک ، اسيد نيتريک ، اسيد پر آلريك و اسيد هيدروفلوئوريك
۵ -محلولهای استاندارد فلزی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *