آزمايش حضور كليفرم ها

آزمایش حضور کلیفرم ها

گروه كليفرم ها يك شيوه ساده اصلاح شده از ( P _ A ) آزمايش تعيين حضور عدم حضور روش چند لوله اي است . اساس اين روش بررسي كيفيت ميكروبي يك حجم 100 ميلي ليتري از نمونه مورد نظر در محيط كشت مناسب است كه نتيجه اي كيفي از حضور يا عدم حضور كليفرم ها در اختيار
مي گذارد . با در نظر گرفتن اينكه در 100 ميلي ليتر از نمونه آب آشاميدني نبايد كليفرمي وجود داشتهباشد. اين آزمايش زمينه اي فراهم مي سازد تا محيط كشت براي شناسائي و جداسازي ساير شاخص ها( كليفرم هاي مدفوعي ، آئروموناس ، استا فيلو كوك ، سودو موناس ، استرپتوكوك مدفوعي وكلستريديم) به همان شيوه كيفي بررسي شود . از ديگر مزاياي اين روش امكان آزمايش تعداد زيادينمونه در مدت زمان كمتر است . به علاوه مطالعات تطبيقي در مورد اين روش و شيوه صافي غشائي نشان مي دهد كه آزمايش حضور عدم حضور مي تواند امكان بيشتري براي شناسائي كليفرم ها در نمونه هايحاوي ديگر ارگانيزم ها ، كه رشدشان كلني هاي كليفرم را پوشانده و مانع از تشخيص شان مي شود رافراهم سازد.

آزمايش حضور عدم حضور براي نمونه هاي روزانه برداشت شده از شبكه توزيع يا تصفيه خانه هاي آب پيشنهاد شده است، و زماني كه نتيجه آزمايش براي كليفرم ها مثبت مي باشد مي بايست آزمايش هاي بيشتري جهت تعيين غلظت يا تراكم كليفرم ها در ن مونه انجام داد ونتايج كمي اين آزمايش ها ، اطلاعاتي در موردشدت آلودگي در اختيار مي گذارد.

1- آزمايش احتمالي حضور کلیفرم ها:
الف-مواد مورد نياز:
اين محيط به صورت آماده ، خشك و يا غليظ سترون شده : P _ A الف 1 ) محيط كشت آبگوشت
در بازار موجود است . براي تهيه محيط در آزمايشگاه بصورت زير عمل مي گردد:

کلیفرم

حضور کلیفرم ها

چنانچه 100میلی لیتر، نمونه آزمايش مي شود، مخلوط فوق بايد سه برابر غليظ تر تهيه شود.محيط كشتP-A را بدون استفاده از حرارت و همراه با همزدن در آب حل كنيد. 50 میلی لیتر از محيط آماده را در يك بطري رقيق سازي 250 میلی لیتری با در سرپيچي بريزيد. ( نياز به لوله تخمير و لوله دورهام نمي باشد ) . سپس محلول را به مدت 12 دقيقه در اتوكلاو با دماي 121 سترون كنيد. كل زمان سترون كردن نبايد از 30 دقيقه بيشتر شود

پی هاش اين محلول پس از سترون شدن بايد حدود 7 باشد.

الف-  2 ) آبگوشت لوريل تريپتوز : بخش تهيه محيط كشت ها ، در آزمايش احتمالي را ببينيد .

ب- روش انجام آزمايش حضور کلیفرم ها:
نمونه را به مدت 5 ثانيه (حدود 25 بار ) به شدت تكان دهيد و 100 ميلي ليتر از آن را به بطري اضافه كنيد. با يكي دو بار وارونه كردن بطري مواد را كاملا مخلوط نمائيد P A حاوي محيط كشت تا محلول يكنواختي از محيط كشت ( با غلظت سه برابر ) و نمونه به دست آيد . مخلوط را در انكوباتور با
دماي35 درجه سانتیگراد و پس از 24 و 48 ساعت براي مشاهده واكنش هاي اسيدي آن را بررسي کنید.

ج-تفسير نتايج حضور کلیفرم ها:
تشكيل رنگ زرد مشخص در محيط كشت نشانه اي از توليد اسيد در نتيجه تخمير لاكتوز است . اگر گاز نيز توليد شده باشد، تكان دادن آرام بطري موجب تشكيل كف در آن مي شود . مشاهده هر مقدار گاز و يا اسيد بيانگر پاسخ مثبت به اين آزمايش است.

2)آزمايش تائيدي حضور کلیفرم ها:
روش آزمايش تاييدي در روش تخمير چند لوله اي براي كل كليفرم ها بيان شده است.
الف مواد مورد نياز :
محيط كشت : از لوله هاي تخمير حاوي محيط كشت آبگوشت لاكتوز برليان گرين ب يل برات استفاده كنيد.

ب روش انجام آزمايش حضور کلیفرم ها:
تمام كشت هاي ميكروبي كه در مرحله احتمالي ، اسيد يا گاز توليد كرده اند به محيط كشت
3± گرما گذاري كنيد. 0/ 5 oC انتقال داده و در دماي ( BGLB ) برليان گرين بيل برات
ج تفسير نتايج:
ظرف 48 ساعت بيانگر پاسخ مثبت به حضور باكتري هاي (BGLB ) توليد گاز در آبگوشت
كليفرم در نمونه است . نتايج را به صورت حضور عدم حضور يا مثبت منفي براي كل كليفرم ها در
100میلی لیتر نمونه راگزارش کنید…

3 آزمايش تكميلي حضور کلیفرم ها
روش اين آزمايش در مبحث روش استاندارد تخمير براي كل كليفرم ها بيان شده است

 

No votes yet.
Please wait...