اندازه گیری کربنات و بی کربنات

اندازه گیری کربنات و بی کربنات :

با اندازه گیری کربنات و بی کربنات قليائيت را میتوان محاسبه کرد،قليائيت آب بر اثر وجود يكي از تركيبات كربنات، بي كربنات وهيدروكسيدها حاصل ميگردد. معرف فنل فتـالئين با يون كربنات تركيب شده و ايجاد رنگ صورتي مينمايد. رنگ صورتي ايجاد شده پس از تيتر شـدن بـا اسـيد و پـايين آمدن pHمحيط تغيير كرده و محلول دوباره بي رنگ ميشود (به رنگ اوليه خود در ميآيد.) در واقع اولين لحظه تغيير رنگ دائمي از صورتي به بي رنگ نشاندهنده نقطه اكي والان ميباشد و در اينجاست كـه بايـد تيتر را متوقف نمود.

لوازم مورد نياز اندازه گیری کربنات و بی کربنات :

 • بورت
 • مزور 25ميليليتري
 • ارلن شيشهاي 50ميليليتر
 • قطره چكان

مواد شيميايي مورد نياز :

 1. معرف فنل فتالئين
 2. اسيد سولفوريك نرمال: Nميليليتر از اسيد سولفوريك غليظ را به حجم 1000برسانيد.   N = M / ( 2× P)                              N حجم اسيد غليظ مورد نياز؛  Mگرم در مول اسيد؛  Pچگالي اسيد
  حجم مورد نياز از اسيد غليظ جهت تهيه اسيد سولفوريك نرمال به درصد خلوص اسيد و چگالي آن بسـتگي دارد و بايـد
  محاسبه شود.
 3. اسيد سولفوريك 25 :N/40ميليليتر از اسيد سولفوريك نرمال را برداشته و با آب مقطر به حجم يك ليتر برسانيد .

روش كار اندازه گیری کربنات و بی کربنات :

25ميليليتر از آب مورد آزمايش را داخل ارلن 50ريخته و به آن 5قطره معرف فنل فتالئين اضافه كنيد درصورت وجود كربنات در نمونه رنگ آن صورتي ميشود. سپس نمونه را با اسيد سولفوريك N/40تيتر كنيد. تيتر را تـا جـايي ادامه دهيد كه رنگ نمونه از صورتي به سفيد تبديل شود. لحظه تغيير رنگ دائمي همـان نقطـه پايـان تيتـر مـيباشـد.
مقدار اسيد مصرفي را يادداشت كنيد.

اندازه گیری کربنات و بی کربنات

روش اندازه گيري يون بيكربنات در آب :

معرف متيل اورانـژ با اين سه، تركيب شده و ايجاد رنگ زرد ميكند. رنگ زرد حاصله پس از تيتر شدن با اسيد و پايين آمـدن pHمحـيط
تغيير كرده و به رنگ گلبهي در ميآيد. در واقع اولين لحظه تغيير رنگ دائمي از زرد به گلبهي نقطه تيتر ميباشـد و در اينجاست كه بايد تيتر را متوقف نمود.

لوازم مورد نياز اندازه گیری کربنات و بی کربنات :

 • بورت
 • مزور 25ميليليتري
 • ارلن شيشهاي 50ميليليتري
 • قطره چكان

مواد شيميايي مورد نياز اندازه گيري يون بيكربنات :

 1. معرف متيل اورانژ: 0/01گرم متيل اورانژ را در 100ميليليتر آب مقطر حل كنيد.
 2. اسيد سولفوريك نرمال: Nميليليتر (بسته به خلوص اسيد محاسبه ميگـردد) از اسـيد سـولفوريك غلـيظ را بـهحجم 1000برسانيد.
  (N = M / ( 2× P  حجم اسيد غليظ مورد نياز جهت تهيه اسيد سولفوريك نرمال به درصد خلـوص اسـيد غلـيظ موجـود و چگـالي آنوابسته بوده و بايد محاسبه شود.
 3. اسيد سولفوريك 25 :N/40ميليليتر از اسيد سولفوريك نرمال را برداشته و بـا آب مقطـر بـه حجـم يـك ليتـر برسانيد.

ميليليتر از آب مورد آزمايش را داخل ارلن 50ريخته و به آن 5قطره معرف متيل اورانژ اضافه كنيد (نمونه زرد رنگ ميشود). سپس نمونه را با اسيد سولفوريك N/40تيتر كنيد. تيتر را تا جايي ادامه دهيد كه رنگ نمونه از زرد به گل بهي يا نارنجي پوست پيازي تبديل شود. لحظه تغيير رنگ دائمي همان نقطه پايـان تيتـر مـيباشـد. مقـدار اسـيد مصرفي را يادداشت كنيد.

اندازه گیری کربنات و بی کربنات

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *