ما چه میکنیم

آزمایشگاه آب و فاضلاب (شیمیایی)

این آزمایشگاه آب برای آزمایش آب مجهز به دستگاه ها آزمایشگاهی همچون اسپکتروفتومتر ، کارماتوگرافی گازی و ICP-OES و… و با اجرای دقیق ضوابط کنترل و تضمین کیفیت آب و بهره گیری از آخرین روش های نمونه برداری و آنالیز آب با استفاده از تجهیزات پیشرفته و بهره گیری از متخصصان و مشاورین مجرب و توانمند از اهداف این مجموعه می باشد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب (میکروبیولوژِی)

این آزمایشگاه آب با پایش پارامترهای آلوده کننده آب همچون میکروب بی هوازی،کلیفرم مدفوعی،کپک،سودوموناس آئروژینوزا ،اشرشیا کلی،انتروکوکوس فکالیس و … و با بهره گیری از متخصصان و مشاورین مجرب و اخرین متد و تجهیزات روز دنیا اقدام به ارائه خدمات می نماید.

بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب

دپارتمان تصفیه فاصلاب نیز در کنار سایر بخش های آزمایش آب و فاضالب با ارائه خدمات بهره برداری ، نگه داری و تعمیرات سیستم های تصفیه فاضلاب با حجم بیشتر از ۲۰ مترکعب در روز و تصفیه خانه های فاضلاب ارائه خدمات می نماید.