ما چه میکنیم

آزمایشگاه آب و فاضلاب (شیمیایی)

این آزمایشگاه آب با برخورداری از دستگاه ها آزمایشگاهی همچون (gas chromatograph (GC Inductively coupled plasma (ICPs و … اجرای دقیق ضوابط کنترل و تضمین کیفیت (QA/AC) ، بهره گیری از آخرین روش های نمونه برداری و آنالیز با استفاده از تجهیزات پیشرفته و بهره گیری از متخصصان و مشاورین مجرب و توانمند از اهداف این مجموعه می باشد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب (میکروبیولوژِی)

این ازمایشگاه آب با پایش پارامترهای آلوده کننده آب همچون میکروب بی هوازی،کلی فرم مدفوعی،کپک،سودوموناس آئروژینوزا ،اشرشیا کلی،انتروکوکوس فکالیس و … و با بهره گیری از متخصصان و مشاورین مجرب و اخرین متد و تجهیزات روز دنیا اقدام به ارائه خدمات می نماید.

کارها اخیر

Translate »