آب استخر پرورش ماهي

  • 0

آب استخر پرورش ماهي

استخر پرورش ماهي:

استخر پرورش ماهی   از آسيا و مصر قديم و يونان باستان و رم، نشأت مي گيرد و اولين نوشته در مورد پرورش ماهي مربوط به آقاي فن لي مربوط به ٥٠٠ سال پيش از ميلاد مسيح از چين به دست آمده است ، كه نمايانگر وجود پرورش ماهي كپور به شكل تجاري در چين است و سپس مار ماهي در رم و تيلاپيا در مصر از مصاديق تاريخ پرورش ماهي است كه تاريخ آن به ٢٥٠٠ سال بر مي گردد. احتما ً لا مصريها اولين كساني بودند كه پرورش ماهي را با تيلاپيا را آغاز كردند.

استخر پرورش ماهی براساس اصول مهندسي طراحي و بهره برداري مي شود، بدين جهت ساخت آنها شامل هيدروتكنيك خاص خود مي باشد. اصولا استخرها بايد دور از منابع آلودگي احداث شود و راه دسترسي به جاده هاي اصلي را داشته باشد تا امكان تردد براي رساندنامكانات به آنها وجود داشته باشد . درصد گل رس موجود در زمين براي نگهداري آب بايد در حد مطلوب باشد و اين استخرها پس از كندن زمين توسط بيل مكانيكي بايد از ديواره سازي خوبي برخوردار باشد تا آب از ديوارها به بيرون نفوذ نكند . تاج اين ديواره ها بايد طوري احداث شده باشد، كه وسايل نقليه بتواند روي آنها تردد نمايد . آب و هواي منطقه به مدت ٦ ماه در سال بايد متناسب پر ورش ماهي اصلي باشد . براي ماهيان گرم آبي نياز به هواي معتدل
و گرم براي ماهيان سردآبي نياز به هواي سرد براي حداقل شش ماه در سال مي باشد . دور بودن كارخانه ها و نهرهاي آلوده از نكات حائز اهميت مي باشد . زيرا آب استخرها بايد از رودخانه، نهر و يا چاه آب تأمين گر دد و بنابراين دقت لازم براي سالم بودن آب مورد نياز پيش از ساختن استخرهاي پرورش ماهي براي تأمين آب آنها الزاما بايد از نظر شيميايي ، ميكروبي و سموم مورد بررسي قرار گيرد . با توجه به توضيحات ذكر شده به نظر مي رسد، كه مكان يابي براي ساخت استخر ، تأمين آب و تكث ير و پرورش ماهي امر مهمي است . درصد مناسب گل رس خاك ، آب سالم ، دماي مناسب محيط و دوربودن از آلودگي ها و دسترسي به جاده مناسب، همه از عوامل مهم مكان يابي و تأسيس استخرهاي پرورش ماهي است.

استخر پرورش ماهی، ویژگی ها:

كه منبع تأمين آن آب شيرين شامل: چاه رودخانه تالاب آب جاري و غيره ، مي باشد يادآوري ١– اين استاندارد تنها براي محيط هاي پرورشي رايج در كشور ايران، مورد استفاده قرار مي گيرد.

ويژگي هاي فيزيكي آب:

شامل : دما (به سلسيوس)  كل مواد معلق و محلول TSS ,TDS  شفافيت ، بو ، مزه و رنگ است.

يادآوري ١ – منظور از ويژگيهاي فيزيكي آب اندازه گيري دما و شفافيت آب است.

ويژگي هاي شيميايي آب:

شامل: اكسيژن محلول و دي اكس يد كربن قليائيت  سختي كل  فسفات – نيترات-نيتريت-آمونياك-هيدروژن سولفوره(H2S)-و فلزات سنگين شامل آهن كل – مس – روي -جيوه – كادميم و تركيبات نفتي شامل پلي كربوهيدرات بي فنيلPCBSو كلر است.

يادآوري ١ – منظور از ويژگيهاي شيميايي آب اند ازه گيري مواد شيميايي موجود در آب است.

ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آب استخر پروش ماهي:

شامل:pH- هدايت الكتريكيEC

يادآوري ١ – منظور از ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب اندازه گيري pH هدايت الكتريكي آب است.

ويژگي هاي آب دريا و اقيانوسها:

ياد آوري ١ – ويژگي هاي زيستي و تعيين بارو ري آب از شمول اين استاندارد خارج است . شاخص هاي زيستي شامل : زي شناوران گياهي و جانوري ١ – گياهان آبزي – جلبكها – كف زيان- باكتري ها ( اتوتروف ها هتروترو فها و ساپروفيت ها) است .

يادآوري ٢- ويژگي هاي آب دريا و اقيانوس ها از شمول اين استاندارد خارج است.

دامنه كاربرد:

اين استاندارد ملي ايران براي آب مزارع پرورش ماهي پرواري (گرم آبي و سرد آبي ) در زمينه هاي مشروحه زير كاربرد دارد .اين استاندارد درباره انواع گونه هاي رايج ماهي هاي گرم آبي ( كپور، آمور، فيتو فاگ و …) و سرد آبي( قزل آلا ) در كشور كاربرد دارد.

استخر پروش ماهي:

به مجموعه عمليات آماده ساز ي استخر و آبگيري ماهي دار كردن تغذيه و نگهداري ، با هدف توليد و استحصال ماهي جهت عرضه آن به بازار گفته مي شود.

روش متداول پرورش ماهي در اين استاندارد براي ماهيان گرم آبي نيمه متراكم (توليد ١٥ كيلو – ٣ تن ماهي در هكتار) و براي ماهيان سرد آبي روش متراكم (توليد ٣٠ -٥ ماهي در متر مربع) ،مي باشد.

منابع تأمين آب به شرح زير است:

استخر پرورش ماهی و آب هاي سطحي:

آب جاري و يا ساكن در سطح زمين است

بايد توجه داشت كه ، در مزارع پرورشي ماهيان گرم آبي ، بيشتر از آب هاي سطحي ، شامل: رودخانه ها و تالاب ها ، استفاده مي شود.

بايد توجه داشت كه ، در مزارع پرورش ماهيان سردآبي ، عمومًا از آب هاي سطحي، شامل: چشمه سارها و بالادست رودخانه ها نهرهاي كوهستاني و … استفاده مي شود.

استخر پرورش ماهی و آب هاي زيرزميني:

به آبي كه در سنگ ها و رسوبات متشكله زمين انباشته شده و مي توان آن را مورد استخراج قرار داد ، آب زير زميني گفته مي شود.

توضيح اينكه ، در مزارع پر ورشي ماهيان گرم آبي ، از آب زيرزميني بيشتر به عنوان  جبران كمبود آب و تبخير آن، استفاده مي گردد.

در مزارع پرورشي ماهيان سرد آبي ، از آب زير زميني گاه ي به طور مستقيم به  عنوان منبع تأمين آب و در صورت لزوم براي جبران كمبود آب، استفاده مي گردد.

ويژگي هاي كيفي آب استخر پرورش ماهی:

در اين استاندارد ويژگي هاي آب ، به يكسري از عوامل فيزيكي و شيميايي آب گفته ميشود كه در زير آنها اشاره داده مي شوند:

دما

دماي آب براي پرورش ماهي يكي از فاكتورهاي اساسي براي تغذيه رشد وتكثير ماهي ،ميباشد.

اكسيژن

اكسيژن محلو ل در آب ، براي حيات ، رشد و افزايش توليد ماهي الزامي بوده ماهيان سرد آبي نسبت به ماهيان گرم آبي به كمبود اكسيژن حساستر مي باشند.

درصد اشباع اكسيژن در آب

قابليت انحلال اكسيژن در دما و فشار جو معين در آب است.

pH

بيانگر قدرت يوني هيدروژني در آب است و به ميزان اسيديته آب گفته مي شود، و در دامنه مناسب تأثيرات زيادي در افزايش توليدات اوليه و باروي آب و رشد و سلامتي ماهي دارد.

يادآوري – در محيط هاي گرم آبي نوسانات و تغييرات pH به دليل عوامل طبيعي (نور- دما – فتوسنتز ) و عمليات پرورشي (كوددهي  آهك پاشي  دارو و غيره )، متغيير است و نوسانات pHدر درازمدت، اثر منفي بر رشد و تغذيه ماهيان پرورشي دارد.

هدايت الكتريكي

قابليت يك محلول براي هدايت جريان الكتريكي را هدايت الكتريكي می نامند.معمولا بر اساس ميكروزيمنس بر سانتي متر و بيانگر غلظت يو ن هاي موجود در محلول  باشد . عبور جريان الكتريكي از يك محلول به جامدات محلول غير الي در آن مرتبط است ،كه شامل : آنيون ها مانند :كلريد ها، نيترات ها، سولفات ها، فسفات ها و كاتيون ها مانند : سديم، طبق فرمول زير با هم مرتبط EC كلسيم، منيزيم، آهن و ..،. است . همچنين شوري و
ميباشند:

شوري) ) Salinity(ppt) = EC+10.7688/2240.619

یادآوری – ماهیان گرم آبی نسبت به ماهیان سرد آبی، قدرت تحمل کدورت ١٣ آب بیشتری دارند، و همچنین میزان نامناسب بودن کدورت آب در مزارع گرم آبی موجب اخ تلال در کارهای پرورشی می گردد.

شفافيت:

به ميزان نفوذ نور در آب (عمق ديد)، گفته مي شود. يادآوري – افزايش شفافيت در مزارع سرد آبي مناسب تر بوده و در مزارع گرم آبي شاخص باروري تعيين كننده ميزان كوددهي مي باشد.

كل جامدات محلول در آب(TDS)

يادآوري – به دليل آنكه ماهيان سرد آبي نياز به اكسيژن بيشتري براي تنفس دارند ، بنابراين به كل جامدات محلول در آب، حساسيت بيشتري دارند.

جدول استاندارد آب استخر پرورش ماهي براي گونه هاي رايج ماهيان پرورشي جدول زير بيانگر خواص استاندارد آب استخر ماهي است.

????????????????

 


Leave a Reply

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها