چه موقع باید آب استخر را تعطیل کرد

  • 0

چه موقع باید آب استخر را تعطیل کرد

چه موقع باید استخر را تعطیل کرد

1  زمانی که استخر به مواد مدفوعی و یا استفراغ آلوده می شود.
2  زمانی که آب استخر بسیار کدر و حالت ابری دارد و کف استخر از کناره ها قابل رویت نباشد.
3  عدم تعادل شیمیائی آب. اگر ویژگی شیمیائی آب استخر غیرمتعادل گردد به نحوی که نتوان با تغییرات وتنظیمات جزئی آن را اصلاح نمود و لازم می باشد مقادیر زیادی مواد شیمیایی اضافه گردد، استخر باید بسته شود.                                                                                             4  نتایج آزمایشهای بیولوژیکی رضایت بخش نباشد. (جز آزمایش کل کلیفرم ها)                                                                                     E . coli با ازمایش مجدد تأئید شود.                                                                                                                                  بیش از 50 عدد استافیلوکوک آئروس در 100 میلی لیتر.                                                                                                             بیش از 250، SPC یا HPC در 1 میلی لیتر نمونه.                                                                                                                    1 یا بیشتر سودوموناس آئروژنوس در 100 میلی لیتر نمونه.

5 آب استخر باقی مانده ماده گندزدا نداشته باشد (کلر آزاد باقیمانده یا برم کل)                                                                                  6 نقص های مکانیکی                                                                                                                                                     7 عدم عملکرد مناسب پمپ ها بنحوی که قادر به ادامه کار بطور مؤثر نباشند.

نظافت آب استخر و گندزدایی مواد مدفوعی ، اسهالی و استفراغ:

الف) آلودگی با مواد مدفوعی
1 وقتی مدفوع در استخر مشاهده گردد، فوراً باید همه افراد را از استخر خارج نمود.
2 مواد مدفوعی را توسط وسیله ملاقه مانند خارج نموده و در توالت دفع می نمایند. وسیله مورد نظر را تمیز نموده و گندزدایی می نمایند.
3 با روش سوپرکلریناسیون ، محل آلوده استخر را حداقل با کلر آزاد 10 میلی گرم در لیتر و حداقل زمان 15 دقیقه گندزدایی م یکنند.
4 قبل از اینکه به شناگران اجازه برگشت به استخر داده شود، کلر باقیمانده به 1 تا 3 میلی گرم در لیتر کاهش داده می شود.

ب) آلودگی به مواد اسهالی یا استفراغ
1 وقتی مواد اسهالی یا استفراغ مشاهده گردد . فوراً باید تمام افراد را از استخر خارج نمود.
2 اگر ممکن است، مسئول حادثه مشخص شده و در صورت نیاز تقاضای دکتر برای او بنمایند.
3 پمپ چرخش آب و دیگر تزریق کننده های شیمیائی خاموش گردد

 


Leave a Reply

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها