آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب:

شرکت آبرام  متشکل از گروهی از فارغ التحصیلان نخبه و اساتید دانشگاه شهید بهشتی فنی مهندسی شهید عباسپور واقع در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی می باشد که فعالیت های  این شرکت با رویکرد انجام پروژه های آزمایشگاهی آب و فاضلاب و پایش آلاینده های محیطی در کشور توسط متخصصان داخلی است و از تاسیس  تا کنون  پروژه های مختلفی را در زمینه های گوناگون به انجام رسانده است.  در حال حاضر با  برخورداري از کارشناسان مجرب و با بهره گيري از اندوختـه  علمي، دانش فنـي و تجارب کارشناسان کارآمد طي سالهای فعـاليتش یکی از موفق ترین شرکت های خصوصی در وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب کشور وسازمان حفاظت از محیط زیست می باشد…

لیست برخی از آزمایش های شیمیای آب و فاضلاب آبرام به شرح زیر است:

 1. آزمایش PH-هدایت-کدورت-مواد معلق TSS-کل مواد محلولTDS-سختی کل- اندازه گیری سختی – نیتروژن – کلسیم-سختی گیر- منیزیوم-کلرور-قلیائیت نسبت به فنل(کربنات)-قلیائیت کل(مجموع کربنات و بی کربنات)-سولفات-سدیم-پتاسیم-سیلیس-آمونیاک- نیترات-نیتریت-ازت آلی-ازت کل-سولفیت-پرمنگنات مصرفی-رنگ-سختی موقت بر حسب CACO3-مواد معدنی FDS-مواد محلول آلی VDS-مواد معلق معدنیFSS-مواد کل آلیVS-حرارت-دی اکسید کربنCO2-هیدروژن سولفوره SH2-اکسیژن محلول-BOD-COD-TOC-فسفات کل بر حسب P-درصد خلوص-چربی-دترجنت-قابلیت ته نشینیSS-دانسیته(جرم حجمی)-SAR-درصد شوری-Water content- دبی-Transmittance-وضعیت هوا-کیفیت ظاهری آب-حجم مواد شناور بر سطح-کلر باقی مانده-درصد انحلال در اسید-درصد خلوص-جارتست آب-جارتست پساب-S.V.I-آلومینیوم بر حسب Al-آهن بر حسبFe-مس بر حسبCu-نیکل بر حسبNi-روی بر حسبZn-کروم کل بر حسبCr-کروم +3 بر حسبCr-کروم +6 بر حسبCr-سیانید بر حسبCN-سرب بر حسب Pb-کادمیوم بر حسبCd-کبالت بر حسبCo-نقره بر حسبAg-جیوه بر حسبHg-قلع بر حسبSn-بر بر حسبB-باریم بر حسبBa-برلیوم بر حسبBe-برومات بر حسبBrO3-بروماید بر حسبBr-فلوراید بر حسبF-پلاتین بر حسبPt-مولیبدن بر حسبMo-آنتیموان حسبSb-آرسنیک بر حسبAs-سلنیوم بر حسبSe-وانادیوم بر حسبV-استرانسیوم بر حسب Sr-بیسموت بر حسبBi-لیتیم بر حسبLi-آهن دو ظرفیتی بر حسبFe2+-آهن سه ظرفیتی بر حسبFe3+-تیتانیوم بر حسبTi-فنل-فرمالدهید-فورفورال-هیدرازین-اشعه آلفا-اشعه بتا-تری هالومتانTHM-کل هیدروکربن های نفتیTPH-هیدروکربن های حلقوی نفتی PAH-بنزن-تولوئن-زایلن BTEX-MTBE-تشخیص سموم شیمیایی کشاورزی-مرکاپتانها-MLSSلجن-MLVSSلجن-آزمون تحقیق خورندگی آب-ید-منگنز-کلروفیلA-آزبست-PCBS-گالیم
 1. استاندارد تعيين نيترات در آب
 2. اندازه گیری فلزات سنگین در آب
 3. آزمون سختی آب
 4. فسفر در آب
 5. فلوراید در آب
 6. سولفات در آب
 7. آمونیاک در آب
 8. دستگاه جذب اتمی 
 9. آنالیز دستگاهی دستگاه اسپکتروفتومتر برای آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب
 10. آماده سازی نمونه جامد برای دستگاه اسپکتروفتومتر مادون قرمز
 11. آنالیز دستگاهی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا–HPLC
 12. آنالیز دستگاهی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا–HPLC
 13. طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP) و ترکیب آن با طیف سنج جرمی (ICP-MS)
 14. تجزیه با روش طیف سنجی جذب اتمی
 15. آشنایی با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی
 16. استاندارد روش تعیین یون فلوئور در آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب
 17. طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی  آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب
 18. نکات ایمنی کار با فور یا oven
 19. ساخت محلول کلرسنجی و اندازه گیری ph
 20. اندازه گیری کلر
 21. اندازه گیری میزان سختی آب آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب
 22. مبانی کلرزنی
 23.  هدایت الکتریکی با جزییات کامل
 24. اکسیژن خواهی شیمیای BOD
 25. اندازه گیری BOD
 26. اکسیژن خواهی بیوشیمیای BOD
 27. آزمایش BOD5 و COD در فاضلاب و محل نمونه برداری
 28. تعریف COD
 29. -فلورابد در آب
 30. سولفات در آب
 31. آمونیاک در آب
 32. فلزات سنگین
 33. کلر باقی مانده در آب
 34. روش کار جارتست
 35. مواد جارتست
 36. آزمایش جارتست
 37. سختی کلسیم
 38. کدورت آب
 39. هدایت الکتریکی
 40. اندازه گیری نیترات
 41. آلودگي آب با نيترات
 42. سختی گیر
 43. سختي آب
 44. نیترات در آب
 45. آمونیاک چیست
 46. تعیین غلظت چربی و روغن
 47. آزمایش درصد حجمی لجن ته نشین شده
 48. اکسیژن محلول در آب(DO)
 49. آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق
 50. آزمایش PH
 51. آزمایش ها ی موردنیاز تصفیه خانه فاضلاب
 52. آزمایش BOD5 و COD در فاضلاب و محل نمونه برداری
 53. راهنمای آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب
 54. اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی  
 55. – استاندارد متد آنلاین 
 56. –  کیفیت اب و تعیین رنگ روش آزمون  
 57. – اندازه گیری اسیدیته  
 58. – اندازه گیری کل مواد معلق 
 59. – تیتراسیون  
 60. اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی   
 61. – هدایت ویژه آب   
 62. – آزمون جارتست 
 63. – شرح وسایل آزمایشگاه   
 64. – تهیه محلولهای مولار  
 65. – اندازه گیری قلیاییت  
 66. – آزمایش PH و محل اندازه گیری  
 67. – استاندارد روش نمونه‏گیری از پس‏آبهای صنعتی   
 68. – اندازه گیری غلظت  یون فسفات در آب   
 69. – آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی   
 70. – لوازم معمولی آزمایشگاه    
 71. – استاندارد کردن محلول های شیمیایی  
 72. – اسپکتروفتومتری 
 73. – اندازه گیری سولفات در آب آشامیدنی   
 74. – اندازه گیری یون پتاسیم  
 75. – اندازه گیری یون سدیم  
 76. – تعیین مقدار کلراید در آب آشامیدنی 
 77. – سنجش میزان CO2 
 78. – سنجش میزان DO 
 79. – شناساگرها   
 80. – فلیم فتومتر 
 81. – کدورت سنجی 
 82. – استاندارد روش روزمره نمونه گیری آب 
 83. – روش صحیح کلرسنجی آب 
 84. – اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی  
 85. – کلر زنی مخازن آب  
 86. – محلول سازی 
 87. تفسیر نتایج آزمایشات آب
 88. – اشکال برخی وسایل آزمایشگاه  
 89. اندازه گیری سیانید
 90. اندازه گیری فنل به روش فتو متریک
 91. اندازه گیری کلسیم Ca2+
 92. اندازه گیری نیترات NO3-
 93. اندازه گیری کرم (سه) در نمونه آب شهر
 94. تعیین مقدار هیدرازین در آب
 95. تعیین اکسید آلومینیوم در آب
 96. طرز کار با مواد شیمیایی
 97. تعیین کرومات در آب  آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب
 98. تعیین مواد آلی در آب
 99. تعیین آهن موجود در آب
 100. اندازه گیری نیتروژن کل
 101. تعیین درصد سولفات در آب
 102. اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی (C . O . D)

Translate »