آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب:

آزمایشگاه میکروبیولوژی آبرام، واقع در دانشگاه شهید بهشتی فنی مهندسی شهید عباسپور واقع در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی می باشد که فعالیت های  این شرکت با رویکرد انجام پروژه های آزمایشگاهی آب و فاضلاب و پایش آلاینده های محیطی در کشور توسط متخصصان داخلی است و از تاسیس  تا کنون  پروژه های مختلفی را در زمینه های گوناگون به انجام رسانده است.  در حال حاضر با  برخورداري از کارشناسان مجرب و با بهره گيري از اندوختـه  علمي، دانش فنـي و تجارب کارشناسان کارآمد طي سالهای فعـاليتش یکی از موفق ترین شرکت های خصوصی در وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد…

آزمایشگاه میکروبیولوژی:

 1.  – کشت میکروارگانیزم های آب
 2. روش تخمير چند لوله اي براي باكتري هاي گروه كليفرم
 3.  مرحله احتمالی در تشخیص کلی فرم های آب
 4. مرحله تاییدی آزمایش میکروبی آب
 5. مرحله تكميلي در آزمایش های میکروبی آب
 6. رنگ آميزي باکتری
 7. جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب
 8. آزمايش حضور كليفرم ها
 9. آگار مخمر
 10. شمارش بشقابي باكتريهاي هتروتروف
 11. آزمايش مستقيم كليفرم مدفوعي
 12. كليفرم مدفوعي
 13. آزمايش حضور كليفرم ها
 14. شمارش کلنی ها
 15. محیط کشت
 16. گسترش روی آگار
 17. دانلود نمونه برداری از یخ 
 18. نمونه برداری از آب برای آزمونهای میکروبیولو‍ژی
 19. آزمایش مواد مغذی 
 20. آب استخر های شنا ویژگی میکروبی
 21. باکتریها و میکرو ارگانیسم های موجود در آب
 22. کشت باکتریها و روشهای متداول آن
 23. کلی فرمهای آب
 24. روش رنگ آمیزی گرم
 25. آزمایش و تشخیص کلستریدیوم پرفرنژنس
 26.  قارچها و روشهای تشخیص آنها
 27.  تشخیص افتراقی باکتریهای کلیفرم
 28. اندازه گیری استرپتوکوک مدفوعی
 29. آزمایش التور در آب و فاضلاب
 30. رنگ آمیزی باکتری
 31.  آزمایش MPN با جزییات کامل 
 32. آزمایش شمارش بشقابی (HPC)
 33. آیین‌کار آزمون‌های باکتریولوژیکی آب 
 34.   (آزمایش MPN) 
 35.  نحوه انجام تست تکمیلی (فایل فلش) 
 36.  استاندارد متد آنلاین 
 37.  اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی   
 38.  روش آزمایش P/A حضور- عدم حضور  
 39.  آزمایش HPC   
 40.  طرز تهیه محیطهای کشت 
 41. آزمایش میکروبی آب و فاصلاب  
 42.  آزمایش MPN2 

Translate »