مطالب توسط developer

میکروب شناسی آب

میکروب شناسی آب میکروب شناسی آب به بیان روش هایی برای انجام آزمایش های میکروبی آب می پردازد که بمنظور جستجو و شمارش باکتری های آلاینده آب و پساب پرداخته و میزان آلایندگی آب را مشخص می کند. آزمایش های میکروب شناسی آب به تکنیک ها و روش هایی برای شمارش و شناسایی میکروارگانیزم های شاخص(بیماری […]

هضم با اسید نیتریک

هضم با اسید نیتریک هضم با اسید نیتریک یکی از روش های هضم نمونه های آب و خاک برای اندازه گیری فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی یا دستگاه ICP می باشد. همانطور که تغییرات زیادی در سطوح غلظت های فلزات توسط تکنیک های دستگاهی وجود دارد و همچنین نیاز به به دستیابی به غلظت […]

حجم اسید برای آماده سازی نمونه

حجم اسید برای آماده سازی نمونه حجم اسید برای آماده سازی نمونه آب و خاک متفاوت است چرا که پارامتر های متفاوتی مانند نوع آنالیت و فلزی مورد اندازه گیری در آن تاثیر دارد. نمونه های که دارای غلطت نقره بیشتر از ۱۰۰۰ (ppb) باید رقیق شوند تا برای اندازه گیری با شعله دستگاه جذب […]

هضم نمونه فلزات سنگین

هضم نمونه فلزات سنگین به منظور کاهش مزاحمت ناشی از مواد آلی موجود در نمونه های آب باید آماده سازی و هضم نمونه فلزات سنگین با اسید نیتریک – اسید سولفوریک یا اسید نیتریک- هیدروکلریک اسید و یا سایر اسید ها انجام شود.(قبل از ادامه مطالعه این مطلب آماده سازی نمونه برای فلزات سنگین مطالعه […]

آماده سازی نمونه برای جذب اتمی

آماده سازی نمونه برای جذب اتمی آماده سازی نمونه برای جذب اتمی قبل از تزریق نمونه به دستگاه جذب اتمی باید انجام شود چرا که معمولا نمونه ها دارای ذرات یا مواد آلی هستند که عموما نیاز به پیش تصفیه یا آماده سازی نمونه برای جذب اتمی می باشد. فلزات کل ، شامل تمامی فلزات […]

آزمایش اندازه گیری چگالی آب

آزمایش اندازه گیری چگالی آب آزمایش اندازه گیری چگالی آب با استفاده از چگالی متر دقیق ارتعاشی (لرزشی) جریان قابل اندازه گیری است که این قابلیت را دارد که چگالی نمونه های آب طبیعی را اندازه گیری کند. آزمایش اندازه گیری چگالی آب با گذراندن نمونه آب از یک تیوب ارتعاشی (لرزشی)  که دریک محیط با دمای […]

آزمایشگاه خاک کشاورزی

آزمایشگاه خاک کشاورزی در آزمایشگاه خاک کشاورزی بمنظور تعیین مواد محلول و کیفیت خاک کشاورزی، آزمون های فیزیکی ، شیمیایی و فلزات سنگین بر روی نمونه های خاک انجام می شود. کیفیت خاک عامل مهمی در رشد و نمو گیاه است. پارامتر های متغیر و متفاوتی بر روی کیفیت خاک تاثیر دارد که این پارامتر […]

حد مجاز فلزات سنگین در خاک

حد مجاز فلزات سنگین در خاک نوع و جنس خاک تعیین کننده حد مجاز فلزات سنگین در خاک برای رشد و نمو گیاهان می باشد. فلزات سنگین شامل فلزات با جرم اتمی بالا هستند که اندازه گیری آنها در محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا بسیاری از این فلزات برای رشد و نمو […]

قانون آب آشاميدني سالم

قانون آب آشاميدني سالم براساس قانون آب آشاميدني سالم EPA آلاينده هاي داراي اثرات نامطلوب بـر سـلامت عمـومي را تعيـين کرده و اسـتانداردهاي آب شرب ملي را تنظيم نمود. تمام فعاليتهاي آلاينده احتمالي در آن مناطق شناسايي شـود، كـه فعاليـتهـاي كشـاورزي بـه خصـوص اسـتفاده از كودهـا و آفتكش ها و مخازن فاضلاب از جمله اين آلاينده ها […]

کیفیت خاک

کیفیت خاک کشاورزی اهميت شاخصهاي کیفیت خاک کشاورزی شامل کیفیت شیمیایی و فیزیکی خاک می شود که بستگي به حساسيت گياهان مورد كشت دارد. اين شاخص ها شامل تخلخل خـاك ، نفوذپذيري هوا و آب در خاك، درجه رطوبت و يا درصد آب و دانه بندي خاك، pH ، شوري  ، هدایت الکتریکی ECe و قلياييـت و ظرفيـت تبـادل […]

کلرزنی مخازن آب

کلرزنی مخازن آب از انواع ترکیبات برای کلرزنی مخازن آب استفاده می شود. این ترکیبات عبارتند از گاز کلر ، محلول هیپوکلریت سدیم و دانه های هیپور کلریت کلسیم. گاز کلر تحت فشار و درجه خاصی به صورت مایع در می آید و در ظروف فولادی در ظرفیت های مختلف به بازار عرضه می شود.کلر […]

روش اندازه گیری تری هالومتانها

روش اندازه گیری تری هالومتانها روش اندازه گیری تری هالومتانها با دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر جرمی  قابل اندازه گیری است. آنالیت ترهالومتان هایی که در روش کروماتوگرافی گازی مورد استفاده قرار می گیرد. عبارتند از :  Chloroform Bromodichloromethane Chlorodibromomethane Bromoform Trihalomethanes که در آب آشامیدنی ، منایع آب خام یا در یکی از مراحل تصفیه […]

آزمون خاک کشاورزی

آزمون خاک کشاورزی آزمون خاک کشاورزی شامل بررسی کیفی خاک از لحاظ مواد محلول تشکیل دهنده و مواد مغذی موجود در خاک بمنظور آنالیز خاک کشاورزی و تقویت خاک برای رشد گیاه. تفسیر نتایج آزمون خاک کشاورزی بسته به نوع کاربری مورد بهره برداری برای خاک منطقه مورد مطالعه متفاوت است. ظرفیت تبادل کاتوینی ( Cation exchange […]

تفسیر آزمایش خاک کشاورزی

تفسیر آزمایش خاک کشاورزی تفسیر آزمایش خاک کشاورزی با توجه نتایج آنالیز های کیفی خاک مانند ph ، سمیت منگنز، سمیت آلومینویم ، میزان اسیدیته ، ظرفیت تبادل کاتیونی ، مقدار نیتروژن ، مقدار فسفر، غلظت پتاسیم ، میزان شوری و سایر پارامتر ها می باشد.  تفسیر آزمایش خاک کشاورزی منوط به اندازه گیری دقیق […]

آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی آزمایش خاک کشاورزی به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند شوری ، درصد سدیم ، املاح آب ، اسیدیته ، ساختار و بافت خاک ، دانه بندی ، کربنات ، بی کربنات ، قلیائیت و گچ و آهک و حضور مواد مغذی تشکیل دهنده خاک می باشد. که با تعیین […]

تغییرات کیفی آب مخازن

تغییرات کیفی آب مخازن سد وضعيت تغییرات کیفی آب مخازن که به صورت افقي و عمودي بر كيفيت آب تاثیر گذاشته و به ميزان و نحوه اختلاط عمودي و افقي آب مخزن و بهره برداري آن دارد كه خود به عواملي از جمله باد، شكل مخزن ، تعداد و نحوه ورودي ها و كيفيت آب آنها […]

اندازه گیری بور در آب

اندازه گیری بور در آب اندازه گیری بور در آب با دستگاه جذب اتمی با منبع یونش شعله (Flame)قابل اندازه گیری است. بور (Boron) شبه فلزی می باشد که در وجود آن در آب و گیاهان باعث ایجاد سمیت می شود. بور بیشتر در صنایع شیشه و سرامیک ، حشره کش ها و در ترکیبات […]

خدمات آزمایشگاهی آب

خدمات آزمایشگاهی آب خدمات آزمایشگاهی آب شامل خدمات آنالیز میکروبی ، شیمیایی و فیزیکی و آنالیز فلزات سنگین نمونه های آب آشامیدنی یا آب چاه ، چشمه ، رودخانه و سایر نمونه های آب می باشد. خدمات آزمایشگاهی آب مورد نیاز تمامی مردم که به صورت خاصی نیاز به آنالیز آب در منطقه ای دارند […]

آزمایش شناسایی فنول ها

آزمایش شناسایی فنول ها آزمایش شناسایی فنول ها ، با دستگاه کروماتوگرافی گازی (gc) با دتکتور fid یا ecd قابل اندازه گیری است. آزمایش شناسایی فنول ها بستگی به ترکیبات مورد نظر هم دارد. به این معنا که ما بدانیم که کدام دسته از ترکیبات را جستجو می کنیم. همانطور که در اندازه گیری ترکیبات فنولی […]

اندازه گیری ترکیبات فنولی

اندازه گیری ترکیبات فنولی اندازه گیری ترکیبات فنولی با دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر fid یا با روش فتومتری برای ترکیبات فنولی موجود آب و فاضلاب های صنعتی و فاضلاب شهری و نمونه های خاک و گیاه قابل انجام است. ترکیبات و زیر دسته های ترکیبات فنول قابل آنالیز که توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی قابل […]

اندازه گیری سموم کشاورزی

اندازه گیری سموم کشاورزی اندازه گیری سموم کشاورزی مانند سموم ارگانیک کلره و سموم ارگانیک فسفره که ممکن است در محصولات کشاورزی یافت می شود باید به صورت مداوم بر اساس استاندارد های سازمان محیط زیست اجرا گردد. در مطلب  اندازه گیری سموم ارگانیک کلره به تشریح اندازه گیری سموم فسفره که مهمتری  اندازه گیری […]

روش نمونه برداری از خاک

روش نمونه برداری از خاک روش نمونه برداری از خاک و رسوب بر اساس هدف نمون برداری متفاوت می باشد.  با توجه به هدف نمونه برداري مي توان نمونه برداري از لايه هـاي مختلـف خـاك يـا رسـوب را انجام داد. باید  از عمق هاي مختلف  خاك برش هاي مناسب را تهيه و آناليز را انجام داد. ولي […]

آفت کش های ارگانو کلره

آفت کش های ارگانو کلره آفت کش های ارگانو کلره دسته ای از مواد سمی هستند که توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر ECD یا ELCD قابل اندازه گیری می باشد. آفت کش های ارگانو کلره از ترکیبات متفاوتی تشکیل شده اند که می توان آن را از نمونه های جامدات و مایعات با کروماتوگرافی استخراج […]

سموم ارگانوکلره

سموم ارگانوکلره اندازه گیری سموم ارگانوکلره با دستگاه کروماتوگرافی گازی بر اساس استاندارد های EPA قابل انجام است. ترکیبات سموم ارگانوکلره از مهمترین سموم آلی و دسته بزرگی از حشره کش های دفع آفات را تشکیل میدهند.استفاده از سمومارگانوکلره برای مقاصد کشاورزی و بهداشت عمومی در کشور ما ، موجب آلودگی گسترده محیط زیست شده است. […]

آزمایش سموم ارگانوفسفره

آزمایش سموم ارگانوفسفره آزمایش سموم ارگانوفسفره در نمونه های آب و خاک توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر FPD یا شناساگر NPD قابل اندازه گیری است. در دستگاه کروماتوگرافی گازی نیاز به ستون های مویینه با قطر 0.53 میلی متر یا 0.32 میلی متر یا 0.25 میلی متر با طول ۱۵ یا ۳۰ متر (بر اساس متد […]

تعیین سموم ارگانوفسفره

تعیین سموم ارگانوفسفره روش تعیین سموم ارگانوفسفره با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی می باشد که دارای ستون های مویینه بوده و با شناساگر های NPD یا FPD قابل اندازه گیری است. این روش برای اندازه گیری غلظت ترکیبات ارگانو فسفره می باشد که برای تعیین غلظت نمونه با دقت ppb این اندازه گیری ها را […]

اندازه گیری باقیمانده سموم

اندازه گیری باقیمانده سموم اندازه گیری باقیمانده سموم بر اساس استاندارد سازمان محیط زیست آمریکا (EPA) توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی که دارای ستون های مویینه با شناساگر های فسفر- نیتروژن (NPD) یا دارای شناساگر  FPD قابل اندازه گیری است. اندازه گیری باقیمانده سموم ترکیبات فسفره شامل اندازه گیری ترکیبات آنالیت بر اساس جدول زیر می شود. […]

باقیمانده تبخیر

باقیمانده تبخیر باقیمانده تبخیر عبارتست از باقیمانده خشک املاح محلول در آب که بعد از تبخیر از آن باقی می ماند. روی باقی مانده تبخیر اندازه حقیقی مواد محلول در آب نیست و مقدار آن خواص اصلی و اساسی آب را بیان می کند زیرا وجود اسید های آلی فرار، تغییرات ناشی از تبدیل کربنات ها […]

اندازه گیری ازت آلی

اندازه گیری ازت آلی اندازه گیری ازت آلی که با روش کجلدال انجام می شود بمنظور شاخصی برای آلودگی آب ها به کار می رود چرا که مواد تقریبی پروتئینی موجود در آب را می توان با اندازه گیری ازت آلبومینوئیدی یا ازت آلی تعیین کرد. ترکیبات ازته مانند آمینو اسید ها ، پلی پیتید […]

شناسایی یون سولفیت

شناسایی یون سولفیت شناسایی یون سولفیت که با روش تیتراسیون یدومتری قابل انجام است ، شناسایی یون سولفیت در نمونه آب های بویلر و مخازن تغذیه بویلر ها که از سولفیت برای کنترل میزان اکسیژن محلول استفاده می کنند ، ممکن است وجود داشته باشد.  در آب های طبیعی و در خروجی تصفیه خانه های […]

اندازه گیری غلظت سولفید

اندازه گیری غلظت سولفید برای اندازه گیری غلظت سولفید ، باید نمونه کمترین مجاورت با هوا را داشته باشد  و همچنین اینکه باید به محض نمونه گیری مراحل اندازه گیری غلظت سولفید انجام شود یا اینکه نمونه ها با محلول استات روی نگه داری شوند. برای نگه داری یک نمونه برای اندازه گیری غلظت سولفید […]

شناسایی یون سولفید

شناسایی یون سولفید شناسایی یون سولفید با توجه به ساختار سولفید که در آب های زیرزمینی مخصوصا در فصل بهار بیشتر یافت می شود. به طور معمول یون سولفید در فاضلاب هایی وجود دارد که ترکیبات عمده فاضلاب مواد آلی می باشند.بعضی وقت ها در فاضلاب های صنعتی می توان به شناسایی یون سولفید دست […]

روش اندازه گیری سیلیس در آب

روش اندازه گیری سیلیس در آب روش اندازه گیری سیلیس در آب با استفاده از روش مولیبدات سیلیس با روش شماره 4500SiO2.C بر اساس کتاب استاندارد متد می باشد که در مطلب روش اندازه گیری سیلیس تمامی تجهیزات و مواد و محلول های مورد نیاز برای انجام این آزمایش تشریح شد و در اینجا دستورالعمل های […]

روش اندازه گیری سیلیس

روش اندازه گیری سیلیس روش اندازه گیری سیلیس با روش مولبیدات سیلیس به شماره روش  4500SiO2.C  بر اساس کتاب استاندارد متد می باشد که در این روش آمونیوم مولیبدات در پی اچ برابر با 1.2 با سیلس و  فسفات موجود واکنش داده و تولید هترپلی اسید می کند. اگزالیک اسید به منظور حذف مولبیدات فسفر […]

اندازه گیری سیلیس در آب

اندازه گیری سیلیس در آب به دلیل اینکه سلیس به صورت آزاد در طبیعت وجود ندارد اندازه گیری سیلیس در آب یا سایر ترکیبات به صورت سیلیس آزاد (SiO2) در کریستال ها دانه درشت (کوارتز ، آمتیست و … ) و کریستال های ریز (فلینت،جاسپر و … )قابل اندازه گیری است. کوارتز ها تنوع زیادی […]

روش اندازه گیری سورفکتانت

روش اندازه گیری سورفکتانت روش اندازه گیری سورفکتانت بر اساس مرجع استاندارد متد برای آزمایش های آب و فاضلاب ویرایش شماره بیست و دوم با شماره روش 5540 قابل انجام می باشد. سورفکتانت ها از طریق پساب شسشتو کارخانه های صنعتی و پساب ناشی از شستشو همراه با مواد شونیده وارد شبکه فاضلاب می گردد.سورفکتانت ها […]

ستون تبادل یونی آزمایشگاهی

ستون تبادل یونی آزمایشگاهی برای بدست آوردن معیار های طراحی برای حذف یون ها از فاضلاب های صنعتی اغلب نیاز به طراحی ستون تبادل یونی آزمایشگاهی  است که یک دستگاه از این مدل در شکل زیر نشان داده شده است. نکات طراحی ستون تبادل یونی آزمایشگاهی به مدت ۱۰ دقیقه و با دبی ۵۰ میلی لیتر […]

جامدات قابل ته نشینی

جامدات قابل ته نشینی برای شناسایی مشکلات جامدات قابل ته نشینی و فرار  جامدات  علاوه بر آزمایشات میکروسکوپی نمونه های تانک هوادهی در خط لجن فعال چندین مورد زیر نیز ممکن است علت این مشکلات باشند. نمونه های فاضلابی که شایع است برای شناختن وضعیت نامطلوب استفاده از سیستم مورد بهره برداری قرار گیرد. شیرابه […]

رنگ آمیزی گرم

رنگ آمیزی گرم رنگ آمیزی گرم متداول ترین تکنیک رنگ آمیزی مورد اتفاده  برای شناسایی ارگانیسم های رشته ای است. تکنیک های مختلفی برای رنگ آمیزی گرم وجود دارد. روش اصلاح شده هاکر در آزمایشگاه بسیاری از تصفیه خانه های فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.  محلول های مورد نظر برای برای رنگ آمیزی شامل […]

ترکیبات آلی آب

ترکیبات آلی آب ترکیبات آلی آب که همواره باید تخمینی از میزان زائدات آن داشت شامل BOD و COD و TOC و TOD(کل اکسیزن مورد نیاز) می باشد. در تفسیر میزان وجود این زائدات در نمونه های آب تصفیه شده و پساب باید احتیاط های لازم را در تفسیر نتایج آزمایشات  و همبستگی نتایج یک […]

اندازه گیری cod با روش رفلاکس

اندازه گیری cod با روش رفلاکس اندازه گیری cod با روش رفلاکس بسته و باز قابل انجام است که روش رفلاکس بسته و باز با  تیتراسیون یا با اسپکتروفتومتر همراه است. بیشتر مواد آلی  بوسیله ترکیبی از کروم و سولفوریک اسید قابل اکسید شدن هستند. یک نمونه به شدت توسط محلول های اسیدی و مقدار […]

فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش آب

فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش آب فاصله زمانی نمونه گیری تا انجام آزمایش آب برای آزمایش های میکروبی آب حداکثر ۱۲ ساعت با شرایط بهینه نگه داری از نمونه و برای آزمایش های شیمیایی آب بسته به نوع آزمایش متفاوت است. آزمایش های شیمیایی آب شامل ، تعیین ph آب و خواص فیزیکی […]

اکسیژن خواهی بیولوژیکی

اکسیژن خواهی بیولوژیکی غلظت اکسیژن خواهی بیولوژیکی در اکثر فاضلاب ها بیشتر از غلظت اکسیژن محلول(DO) موجود در هوای اشباع شده موجود در نمونه می باشد. (قبل از مطالعه این مطلب، نوشته اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD مطالعه شود) بنابراین لازم است قبل از شروع به انکوباسیون نمونه ، نمون رقیق کنیم تا میزان اکسیژن خواهی نمونه […]

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD یک آزمون تجربی است که بر اساس رویه های استاندارد آزمایشگاهی است که برای تعیین میزان اکسیژن خواهی نسبی فاضلاب و پساب های آلاینده و آب های آلوده مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD  کاربرد زیادی در در اندازه گیری […]

اندازه گیری فسفات به روش اسپکتروفتومتری

اندازه گیری فسفات به روش اسپکتروفتومتری در اندازه گیری فسفات به روش اسپکتروفتومتری ، با دستگاه اسپکتروفتومتر Hach مدل dr2800 قابل انجام است. که برای اندازه گیری فسفات به روش اسپکتروفتومتری باید پارامتر های آزمایش تهیه گردد. البته با توجه به دستگاه های اسپکتروفتومتر موجود در بازار که از برند های متفاوت انگلیسی تا چینی […]

اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری

اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری بوسیله دستگاه اسپکتروفتو متر ساخت شرکت Hach  مدل Dr2800 قابل انجام است. برای اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری باید موارد آزمایش را تهیه کرد، ابتدا بستگی به نوع دستگاه های اسپکتروفتومتر نحوه اندازه گیری نیترات نیز متفاوت است.ما در اینجا از دستگاه […]

آلودگی میکروبی استخر

آلودگی میکروبی استخر آلودگی میکروبی استخر شامل  انواع بیماريهاي باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی بوده و تدوین معیارهاي بهداشتی، به منظور جلوگیري از بیماريهاي منتقله از آب آلوده نیز یکی از مهمترین عواملی است که در سالم سازي آب استخرها و سلامت شناگران تأثیر مستقیم دارد. در بررسی کیفی آب استخرهاي شنا، عوامل فیزیکی و […]

غلظت توده بیولوژیکی

غلظت توده بیولوژیکی بدليل اينكه توده بیولوژیکی اغلب ماده آلي است،افزايش غلظت توده بیولوژیکی بوسيله جامدات معلـق فـرارVSS يـا CODذره اي (كل CODمنهاي CODمحلول) اندازه گيري مي شود. ميـزان پـروتئين، DNAو ATPو تركيب سلولي مرتبط با انتقال انرژي پارامترهاي ديگري هستند كه براي تعيـين رشـد جـرم سلولي مورد استفاده قرار مي گيرد. در بين اين پارامترهاي اندازه گيري رشد […]

آلکالینیتی فاضلاب

آلکالینیتی فاضلاب آلکالینیتی فاضلاب در حضور مقدار زياد دي اكسيدكربن (معمولاً در محدوده 30-50درصـد) در گـاز توليدي تصفيه بي هوازي، معمولاً مقادير قليائيت در محدوده 2000-4000 mg/L بر حـسب كربنـات كلسيم مورد نياز است كه براي حفظ pHدر حالت خنثي يا نزديك به حالت خنثي مـيباشـد. مقـدار قليائيت مورد نياز به ندرت در فاضلاب ورودي در دسترس اسـت؛ […]

مواد آلی فاضلاب

مواد آلی فاضلاب به طور کلی دما و مواد آلی فاضلاب تاثیر زیادی بر اقتصادی بودن و امکان انجام تصفیه به خصوص تصفیه بی هوازی دارد. درجه حرارتهاي راكتور 25تا35 درجه سانتیگراد معمولاً براي انجام سرعت هاي بهينه واكنش بيولوژيكي و فراهم نمودن تصفيه با ثبات بيشتر ترجيح داده می شود. بطور معمول غلظت هاي COD بیشتر از 1500 تا […]