مطالب توسط developer

اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری

اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری بوسیله دستگاه اسپکتروفتو متر ساخت شرکت Hach  مدل Dr2800 قابل انجام است. برای اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری باید موارد آزمایش را تهیه کرد، ابتدا بستگی به نوع دستگاه های اسپکتروفتومتر نحوه اندازه گیری نیترات نیز متفاوت است.ما در اینجا از دستگاه […]

آلودگی میکروبی استخر

آلودگی میکروبی استخر آلودگی میکروبی استخر شامل  انواع بیماريهاي باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی بوده و تدوین معیارهاي بهداشتی، به منظور جلوگیري از بیماريهاي منتقله از آب آلوده نیز یکی از مهمترین عواملی است که در سالم سازي آب استخرها و سلامت شناگران تأثیر مستقیم دارد. در بررسی کیفی آب استخرهاي شنا، عوامل فیزیکی و […]

غلظت توده بیولوژیکی

غلظت توده بیولوژیکی بدليل اينكه توده بیولوژیکی اغلب ماده آلي است،افزايش غلظت توده بیولوژیکی بوسيله جامدات معلـق فـرارVSS يـا CODذره اي (كل CODمنهاي CODمحلول) اندازه گيري مي شود. ميـزان پـروتئين، DNAو ATPو تركيب سلولي مرتبط با انتقال انرژي پارامترهاي ديگري هستند كه براي تعيـين رشـد جـرم سلولي مورد استفاده قرار مي گيرد. در بين اين پارامترهاي اندازه گيري رشد […]

آلکالینیتی فاضلاب

آلکالینیتی فاضلاب آلکالینیتی فاضلاب در حضور مقدار زياد دي اكسيدكربن (معمولاً در محدوده 30-50درصـد) در گـاز توليدي تصفيه بي هوازي، معمولاً مقادير قليائيت در محدوده 2000-4000 mg/L بر حـسب كربنـات كلسيم مورد نياز است كه براي حفظ pHدر حالت خنثي يا نزديك به حالت خنثي مـيباشـد. مقـدار قليائيت مورد نياز به ندرت در فاضلاب ورودي در دسترس اسـت؛ […]

مواد آلی فاضلاب

مواد آلی فاضلاب به طور کلی دما و مواد آلی فاضلاب تاثیر زیادی بر اقتصادی بودن و امکان انجام تصفیه به خصوص تصفیه بی هوازی دارد. درجه حرارتهاي راكتور 25تا35 درجه سانتیگراد معمولاً براي انجام سرعت هاي بهينه واكنش بيولوژيكي و فراهم نمودن تصفيه با ثبات بيشتر ترجيح داده می شود. بطور معمول غلظت هاي COD بیشتر از 1500 تا […]

شاخص کیفیت آب

شاخص کیفیت آب شاخص کیفیت آب ، يك پيشنهاد براي توسعه سيستم مقايسه كيفيت آب در بخش هاي مختلف يك كشور بوده و داراي 100 درجه كيفيت آب است. به طور عمده بر مبناي محاسبات رياضي براي محاسبه ارزش واحدي جهت بيان اين كيفيت از نتايج چند گانه است نتايج شاخص سطحي از كيفيت آب […]

دستگاه تست آب آشامیدنی

دستگاه تست آب آشامیدنی به طور کلی دستگاه تست آب آشامیدنی فقط شامل یک عدد دستگاه خاص برای آنالیز کامل میکروبی و شیمیایی و فیزیکی وجود ندارد. چراکه بررسی کیفیت آب لازم به بررسی آب از لحاظ شیمیایی ، میکروبی و فلزات سنگین آب آشامیدنی بر اساس استاندارد شماره ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ سازمان ملی استاندارد […]

دمای استاندارد آب جکوزی

دمای استاندارد آب جکوزی دمای استاندارد آب جکوزی آب گرم باید بین ۳۶ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد. به طور کلی کیفیت آب جکوزی در دمای و بهره برداری آب استخر تاثیر گذار است. در بهره برداري و استفاده از استخرهاي شنا حفظ سلامتي شناگران حائز اهميت است چرا كه اضافه شدن موادي نظير چربي، عرق […]

کیفیت آب شرب

کیفیت آب شرب کیفیت آب شرب شامل کیفیت میکروبی و شیمیایی آب از لحاظ مصرف برای آشامیدن می باشد که استاندارد های متفاوتی از جمله استاندارد شماره ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ سازمان ملی استاندارد مشخص کننده میزان حضور این مواد می باشد. یکی از شاخص های آلاینده آب کل مواد جامد محلول TDS می باشد که حداکثر […]

استاندارد آب بویلر

استاندارد آب بویلر استاندارد آب بویلر ، بستگی به پارامتر های شیمیایی و فیزیکی و فلزات سنگین موجود در نمونه آب دارد. از جمله این پارامتر ها می توان به سیلیس ، آلومینیوم ، آهن، منگنز،کلسیم،منیزیوم،آمونیاک،بی کربنات،کل املاح محلول،مس، روی، سختی کل،قلیائیت،پی اچ،اكسيژن خواهي شيميايي و مواد معلق اشاره کرد. تعیین مقدار بهینه این مواد […]

استانداردهای جهانی آب آشامیدنی

استانداردهای جهانی آب آشامیدنی از مهم ترین استانداردهای جهانی آب آشامیدنی می توان به  استاندارد epa آب آشامیدنی و استاندارد های آب آشامیدنی اتحادیه اروپا و سازمان بهداشت جهانی و استانداردهای آب آشامیدنی کشور استرالیا اشاره کرد که بعنوان منابع استاندارد داخلی ایران نیز برای آب آشامیدنی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. برای کشور […]

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر مقایسه روش های گندزدایی آب استخر از بين HOCl، ClO2 ، O3 و کلرآمین به صورت زیر در PH برابر 6.8 تا 7 با توجه به حجم آب استخر به صورت زیر پیشنهاد می گردد. اسيد هيپوکلرو در مقایسه با سایر گندزداها از نظر حذف ویروس، کيست آميبها و اسپور باکتری […]

شکل های مختلف نیتروژن در فاضلاب

شکل های مختلف نیتروژن در فاضلاب شکل های مختلف نیتروژن در فاضلاب بر اساس نمودار زیر  شامل كل نيتـروژن كجـدال (TKN) ،  اندازه گيري مجموع نيتروژن آلي و آمونياكي مي باشد.  تقريباً 70-60درصد غلظـت TKN ورودي بصورت آمونياك است كه بطور سريع براي سنتز باكتري و نيتريفيكاسيون قابل استفاده اسـت. نيتروژن آلي به هر دو شكل محلول و […]

آنالیز آب

آنالیز آب آنالیز آب ، شامل بررسی میکروبی، شیمیایی ، فیزیکی و فلزات سنگین نمونه های آب آشامیدنی، نمونه آب استخر ، نمونه آب دریا ها و رودخانه می باشد. که این پارامتر ها بر حسب کاربری آب مورد نظر متفاوت بوده و پارامتر های کیفی شیمیایی و میکروبی متفاوتی را شامل می شود. آنالیز آب […]

آنالیز مشخصات فاضلاب

آنالیز مشخصات فاضلاب در طراحي فرآيند لجن فعال ، آنالیز مشخصات فاضلاب درای اهمیت است. آنالیز پساب در طراحی پارامتر های حجم حوض هـوادهي ،حجـم توليـد لجـن ،حجـماكسيژن مورد نياز و غلظت پارامترهاي مهم پساب خروجي تاثیر گذار است. براي طراحي مناسب فرآيند لجـن فعال، آنالیز مشخصات فاضلاب شايد حياتي ترين مرحله فرآيند باشد. توصيف ويژگـي […]

منحنی رشد باکتری های فاضلاب

منحنی رشد باکتری های فاضلاب در توضيح متابوليسم منحنی رشد باکتری های فاضلاب ، همزمان با مصرف سوبسترا توسـط ميكروارگانيـسمهـا و انجـام واكنش هاي اكسيد و احياء ، رشد با توليد سلولهاي اضافي اتفاق مي افتد. بنـابراين در تـصفيه فاضـلاب همزمان با اينكه سوبسترا در فاضلاب مصرف و تجزيه بيولوژيكي مي شود جرم سـلولي بطـور پيوسـته توليد […]

باکتری های تصفیه فاضلاب

باکتری های تصفیه فاضلاب باکتری های تصفیه فاضلاب ، شامل جمعيت مخلوطي از ميكروارگانيسم ها بـا تنـوع گـسترده است و فقط باکتری ها عمل تصفیه را انجام نمی دهند بلکه باكتري ها ، پروتوزوئر ها ، قارچ ها ، روتيفرها و احتمالاً جلبك ها نیز درگیـرتصفیه هستند.اساس طراحي فرآيندهاي تصفيه بيولوژيكي يا انتخاب نوع فرآيند بيولـوژيكي […]

فرآیند نیتریفیکاسیون

فرآیند نیتریفیکاسیون فرآیند نیتریفیکاسیون ،طی فرآیند تصفیه فاضلاب اتفاق می افتد که طی نيتريفيكاسيون براي توصيف فرآيند بيولوژيكي دو مرحله اي اسـت كـه آمونيـاك به نيتريت و نيتريت به نيترات اكسيد مي شود. نياز به فرآیند نیتریفیکاسیون در تـصفيه فاضـلاب بـه دليـل ملاحظات كيفي آب است. اين ملاحظات عبارتند از: اثر آمونياك بر آبهـاي دريافـت كننـده از […]

اندازه گیری do آب

اندازه گیری do آب اندازه گیری do آب  در نمونه های آب و پساب بستگی به شرایط و وضعیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی محیط آبی دارد. اندازه گیری do آب یک آزمایش تعیین کننده و بسیار مهم برای تعیین و بررسی آلودگی آب،  فاضلاب و کنترل فرایند تصفیه است. do آب به دو صورت در […]

تیتراسیون رسوبی

تیتراسیون رسوبی تیتراسیون رسوبی یکی از روشهاي حجمی است که بر مبناي تشـکیل نمکهـاي کـم محلـول است، این روش به طور معمول جهت تجزیه نقره و همچنین اندازه گیري یون هاي کلرید، برمیـد ، یدید و تیوسیانات مورد استفاده قرار می گیرند. اکثر کاربردهاي این روش بر مبناي استفاده از محلول استاندارد نیترات نقره قرار دارند. از […]

وزن سنجی یا گراویمتری

وزن سنجی یا گراویمتری وزن سنجی یا گراویمتری (گراویمتری در شیمی تجزیه ) عبارت است از اندازه گیري کمی یـک جسـم از طریـق رسـوب دادن آن و جـدا کـردن و توزین رسوب حاصل.  به این صورت عمل می شود که وزن معینی از نمونـه شـامل جسـم مجهـول در حلال مناسبی حل می شود. سپس محلول رسوب […]

خطرات گاز هیدروژن سولفوره

خطرات گاز هیدروژن سولفوره خطرات گاز هیدروژن سولفوره بسیار متنوع و گسترده می باشد. گاز هیدروژن سولفوره از مسموم كننده ترين گازهايي است كه صنعت با آن روبرو است و از اين رو لازم است كليه كسانى كه ممكن است به نحوى در معرض آن قرار گيرند با خطرات آن آشنا شوند. البتــه نبايد خاصيت انفجارپذيــرى […]

هیدروژن سولفید در نفت خام

هیدروژن سولفید در نفت خام اوليــن نقطه اى كه با هیدروژن سولفید در نفت خام و گاز مواجه مى شــويم، گازهاي حاوى هيدروژن ســولفيد در ميادين نفت و گاز اســت كه به آنها گاز ترش گفته مىشــود. البته در برخــى از ميادين، گاز بدون هیدروژن سولفید در نفت خام  هيدروژن سولفيد نيز وجود دارد كه گاز شيرين […]

تهیه محلول بافر

تهیه محلول بافر به طور کلی برای تهیه محلول بافر ، ابتدا توصیحات مختصری در مورد محلول بافر ارائه میدهیم و سپس نحوه انتخاب و تهیه محلول بافر را شرح میدهیم. بافر محلولی است که در برابر افزایش اسید یا باز مقاومت نموده و مانع تغییرات شدید pH می­شود محلول تامپون است که شامل دو […]

محاسبه قلیائیت

محاسبه قلیائیت به طور کلی برای محاسبه قلیائیت می دانیم که اگر فرض كنيم pH نمونه آبی حدود 11 باشد با افزايش شناساگر فنل‎ فتالئين رنگ آن ارغواني خواهد شد. در تيتراسيون با اسيد، رنگ محيط در pH = 8 بي‌رنگ خواهد گرديد. اين مقدار اسيد مصرفي كه با P Phenolphthalein نشان داده مي‎شود در […]

تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی

تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی در تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی و تیتراسیون ph متری اسید ضعیف و باز قوی باید بیلان غلظت پیش از شروع تیتراسیون وبیلان غلظت پس از شروع تیتراسیون محاسبه گردد و  پس از نقطه تعادل Equilibrium point مازاد غلظت – OH به صورت Cx-C یا (C(x-1 بیان میشود. برای محاسبات مربوط به  تیتراسیون ph متری […]

تیتراسیون اسید قوی با باز قوی

تیتراسیون اسید قوی با باز قوی در تیتراسیون اسید قوی با باز قوی که منحنی تیتراسیون اسید و باز قوی آن به شکل زیر می باشد ، نمك حاصل هيدروليز نخواهد شد و  pH خاتمه عمل 7 خواهد بود. براي مثال، مي توان واكنش بين  HCl  و  NaOH را در نظر گرفت. روابط به کار رفته […]

روش کار تیتراسیون

روش کار تیتراسیون دقت عمل در روش کار تیتراسیون بسیار با اهمیت می باشد چراکه یکی از مهمترین و متداولترین روشهای اندازه گیری کمی در آزمایشـگاه هـای شـیمی، حجـم سـنجی (تیتراسیون) است، که مـوارد کـاربرد گونـاگونی دارد. ماننـد تیتراسـیون اسـید- بـاز، اکسـایش- کـاهش (منگانومتری، یدومتری و …)، کمپلکسومتری، رسوبی، و… در تجزیه حجم سنجی، یک محلول […]

پارامترهای کیفی آب

پارامترهای کیفی آب محدوده استاندارد  پارامترهای کیفی آب به عنوان يکي از عوامل بهبود و رشد اقتصادي جوامع به شمار ميآيد، لذا مديريت بهينه منابع آب به ويژه آب شيرين، به عنوان يکي از مهمترين برنامه هاي کشورها محسوب ميشود. کيفيت آبهاي سطحي در مناطق مختلف بدليل تنوع سازندها و ساختارهاي زمينشناسي و عوامل هيدروژئولوژيکي تغيرات […]

هيدروژن سولفيد

هيدروژن سولفيد هيدروژن سولفيد H2S ،از خطرناكترين گازهايـى اسـت كـه برخـى از صنايع خصوصا صنايع نفت و گاز و پتروشيمى و تصفیه فاضلاب با آن مواجه است. هيدروژن سولفيد گازى است بى رنگ با بوى تند تخم مرغ گنديده كه حتى در غلظتهاى بسيار كم در هوا نيز به مشام مى رسد. از هوا سنگين تر است، بنابراين […]

روش های دفع فاضلاب شهری

روش های دفع فاضلاب شهری روش های دفع فاضلاب شهری تحت تاثیر جریان سيال حاصل از مصرف آب در مناطق مربوط به شيرهاي برداشت آب، آشپزخانه ها و مراکز توزیع و مصرف غذا، رختشویخانه ها، حمام و مراکز درماني بوده و فاضلاب حاصل از توالت ها مربوط به بحث دفع مدفوع بوده و با جریان هاي […]

روش جلوگیری از رشد جلبک در استخر

روش جلوگیری از رشد جلبک در استخر روش جلوگیری از رشد جلبک در استخر به این طریق باید عمل کرد که آب استخر را توسط یک شوك ناگهانی با تزریق کلر به ميزان 3.5ميلی گرم در ليتر قرار داد. پاشيدن کلر خشک به قسمت هایی که جلبک ها حضور دارند بصورت بذر پاشی نيز در این […]

ترکیبات شیمیایی آب

ترکیبات شیمیایی آب ترکیبات شیمیایی آب شامل یون های سولفات، کلراید، نیترات، نیتریت، آمونیاک،فسفات و… و فلزات سنگینی همچون آهن، کروم، مس، منگنر، روی و … می باشد.  آب در طبيعت بصورت خالص يافـت نمـيگـردد. بلكـه همواره مقاديري املاح، مـواد معلـق و گازهـاي محلـول را همراه خود دارد و اين موجب ميشـود كـه آب در منـاطق […]

روشهای تصفیه آب استخر

روشهای تصفیه آب استخر جهــت روش های تصفیه آب استخر  بخــصوص اســتخرهای بــا جریــان آب بازچرخــشی، تــصفیه آب دارای اهمیــت اســت. ایــن تــصفیه عمــدتاً شــامل صــاف نمــودن (فیلتراســیون) همــراه بــا و بــدون تــصفیه شــیمیائی اســت. هــدف عمــده از تــصفیه آب اســتخر نگهــداری آب در یــک شــرایط مطلــوب و ســالم بــرای اســتفاده شــناگران مــیباشــد. ایــن هــدف ویــژه […]

علت سبز شدن آب استخر

علت سبز شدن آب استخر علت سبز شدن آب استخر ،ته نشينی زیاد و رشد و تجمع گياهان آبي چون جلبک ها و راههای جلوگیری از سبز شدن اب استخر نیز تشریح می گردد .گرچه سبز شدن آب استخر بي زیان و نا زیبا بوده ولي باعث بد منظره شدن و توليد بوي نامطبوع در آب مي […]

آنالیز پارامتر های بیولوژیکی کیفیت آب

آنالیز پارامتر های بیولوژیکی کیفیت آب تغييرات كيفيت آب مخزن باعث ايجاد تغييراتي در وضعيت آنالیز پارامتر های بیولوژیکی کیفیت آب و موجودات زنده مخزن آب خواهد شد. بر اين اساس بررسي وضعيت و تغييرات بيولوژي مخزن آب منجر به ايجاد اطلاعاتي در مورد وضعيت كيفيت آب ميگردد. پاسخ جوامع زيستي به تغييرات كيفيت آب […]

باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی پايش بهداشتي محصولات کشاورزی از سه ديدگاه شامل باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی ، انتقال ميكرو ارگانيـسمهـا (بـاكتري، ويـروس، انگـل و…) ، فلـزات سنگين و در بعضي موارد مواد راديو اكتيو مورد بررسي قرار ميگيرد. در ايران معاونت نظارت بـر مـواد خـوراكي، دارويـي، آرايـشي و بهداشتي در وزارت بهداشت- درمان […]

کیفیت خاک کشاورزی

کیفیت خاک کشاورزی شاخصهاي مورد نظر تعیین کیفیت خاک کشاورزی شامل هدايت الكتريكي (EC)، فلزات سنگين و تخم انگل هاي نماتودي ميباشد. همچنين با توجه به اينكه استفاده از پساب و فاضلاب در آبياري، بـه دليـل دارا بـودن ذرات معلـق باعث گرفتگي خلل و فرج و كاهش نفوذپذيري خاك ميگردد، اندازه گيري نفوذپذيري خـاك نيـز بـه فواصـل […]

کیفیت آب پرورش آبزیان

کیفیت آب پرورش آبزیان کیفیت آب پرورش آبزیان ، شامل پارامتر های  فلزات سنگين و تركيبات شيميايي همچون BOD و … می باشد كه ميتواند به نوعي با دقت و تجزيه دقيقتر اجزاي آن، بيانگر كل  کیفیت آب می باشد. در جدول زير، ميتوان از فاكتور TDSبه جاي ECاستفاده نمود، زيرا مـيتـوان بـا اسـتفاده از فـاكتور TDSمقـدار […]

استاندارد آب صنعتی

استاندارد آب صنعتی با توجه به مطالعات انجام شده، شاخص هاي در نظر گرفته شده براي استاندارد آب صنعتی شامل: شاخصهاي ميكروبي، جلبـك، ،pH ، اكسيژن محلول و آهن، منگنز، COD، سختی کل، قلیائیت کل، سیسلس و شاخصهاي توصيفي مثل بو، مزه، جامدات و مواد شناور، روغن و گياهان مزاحم ميباشند. در مورد وضعيت جلبكها در […]

شوری آب و خاک

شوری آب و خاک کشاورزی با مدیریت شوری آب و خاک و كاربرد آنها براي آبياري محصولات گياهي (اعم از خوراكي و غير خوراكي) سر و كار دارد. اما مديريت اين آبها در حين مصرف و شرايط محيط مصرف (مثلا شرايط خاك) ممكن است، گروه بندي و انتظارات ناشي از آن را دگرگون كند. به […]

آرسنیک در آب

آرسنیک در آب آرسنیک در آب آشامیدنی می تواند موجب بیماری های همچون سرطان پوست و ريه، كم شدن وزن، اسهال، خستگي مفرط، ورم ماهيچه هاي چشم، تورم بدن شود. به طور کلی  فلزات سنگين از نيمه عمر زيستي بالايي برخوردار بوده و با تجمع در خاك و انتقال به زنجيره غـذايي، بعـد از ورود بـه […]

بیماری های منتقله از آب

بیماری های منتقله از آب بیماری های منتقله از آب ،ناشی از بقاياي املاح، سموم و آفتكشها، كودهاي شيميايي و عناصر كمياب در آبهاي برگشتي و زه آبها و همچنين فلزات سـنگين و مواد آلي در پسابهاي شهري و صنعتي در صورت استفاده غيرصحيح و راهيابي به منابع آب موجب تخريـب زيـستبـوم هـاي آبـي ميگردد. نمكها […]

کیفیت فاضلاب

کیفیت فاضلاب کیفیت فاضلاب متاثر از پارامترهايي مانند ميزان آب مصرفي، شرايط آب و هوايي حـاكم بـر منطقـه، نوسـانات توليد( نوسانات ساعتي، روزانه و فصلي)، ميزان نشت آبها، شرايط اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جامعـه، ضـريب بهـره بـرداري از شبكه جمع آوري، مجزا و يا مختلط بودن سامانه جمع آوري بوده و كيفيت پساب خروجي از […]

زه آب کشاورزی

زه آب کشاورزی اهميت زه آب کشاورزی در حجم قابل توجه و غيرمتمركز بودن اين منابع ميباشـد. بخـش قابـل تـوجهي از آب آبيـاري بـه مصرف واقعي گياه نرسيده و در نهايت به صورت زهآب خارج ميشود. زه آب کشاورزی با توجه به حجم قابـل توجـه مهـمتـرين منابع آبهاي برگشتي را شامل ميشوند. به واسطه مصرف […]

نسبت غذا به میکرو ارگانیسم

نسبت غذا به میکرو ارگانیسم نسبت غذا به میکرو ارگانیسم یا نرخ رشد بیومس و نرخ تنفس (یاهمان نرخ حذف BOD ) همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است، با افزایش  BOD نیز افزایش می یابند. یعنی نرخ حذف BODدر تانک بیولوژیکی با بیومس لجن متناسب است. بیومس بالاتر، نرخ بالاتر حذف BOD را نیز به همراه خواهد […]

ترکیبات آلی فرار voc

ترکیبات آلی فرار voc ترکیبات آلی فرار voc ، یکی از آلاینده های مهم آب و  هوا می باشند که علاوه بر اثرات نامطلوب فیزیولوژیکی بر بدن انسان همچون سرطان، جهش ژنتیکی، تحریک چشم، مخاط بینی و گلو، سرگیجه و سردرد و حتی از دست دادن حافظه کوتاه مدت، در حضور اکسیدهای نیتروژن و پرتو فرابنفش […]

اندازه گیری شوری آب

اندازه گیری شوری آب اندازه گیری شوری آب با اسفاده از دستگاه  Conductivity Meter with USP 27 از برند WTW قایل انجام است.شوری مهمترین و متداولترین معیار تعیین کننده کیفیت آب آبیاری قلمداد میشود. اصطلاح شوری، معرف غلظت کل یونها و مولکولهای محلول در آب میباشد. ترکیباتی که معرف شوری آب هستند غالباً مرکب از کاتیونهای […]

خوردگی در تاسیسات

خوردگی در تاسیسات خوردگی در تاسیسات ، بيانگر كاهش قابل توجه در ارزش يك جسم جامد است كه در معرض يك برخـورد شـيميايي مسـتقيم قـرار گرفته است. رايجترين تعريفي كه براي خوردگي بيان ميشود ” حمله به مـاده ي فلـزي بـا واكنشـي اسـت كـه در محيط پيرامون آن اتفاق ميافتد. زنگزدگي اصطلاحي است كه به خوردگي آهن و […]

تاثیر فاضلاب بر محصولات کشاورزی

تاثیر فاضلاب بر محصولات کشاورزی تاثیر فاضلاب بر محصولات کشاورزی باعث ایجاد بیماری هایی از جمله شایع ترین این بیماري اسهال و بیماري کرم شلاقی می باشد،که در کشورهاي نظیر پاکستان که در آن به طور وسیعی از فاضلاب خام استفاده می کنند، به وفور دیده می شود. فاضلاب خام داراي مقدار متنوعی از عوامل بیماري […]