مطالب توسط developer

نیتروژن آب و فاضلاب

نیتروژن آب اشکال مختلفی از نیتروژن آب و فاضلاب وجود دارند که در فرم های نیترات، نیتریت، آمونیاک و نیتروژن آلی وجود دارند. تمام فرم های نیتروژن، و همچنین گاز نیتروژن (N2) ، از لحاظ بیوشیمیایی قابل تعویض هستند و جزء چرخه نیتروژن می باشند. نیتروژن آلی به صورت حالتی که به عنوان نیتروژن متصل به […]

پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده

پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده پساب مورد استفاده برای پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده ، بايد عـاري از تخـم انگل نماتودها بوده و تعداد كليفرم مدفوعي در آنها بيش از 1000عدد در هر 100ميلـيليتـر نباشـد. بعـضي از نمـاتودهـا از جملـه كلونوركيس، شيستوزوما از جمله انگل هايي هستند كه در استفاده از اين منابع براي آبزي پروري داراي […]

آزمایش سمیت فاضلاب

آزمایش سمیت فاضلاب آزمایش سمیت فاضلاب بر روی نمونه های جمع آوری شده از شبکه فاضلاب ، نمونه های ورودی به تصفیه خانه و یا پساب خروجی تصفیه خانه انجام می شود. این آزمایش ها با استفاده از گونه ای از سخت پوستان به نام DAPHINA یا با استفاده از ماهی قزل آلا انجام می […]

اندازه گیری سمیت فاضلاب

اندازه گیری سمیت فاضلاب برای حیات آبزیان ، روشی که عکس العمل های موجودات آبزی ، برای آشکار سازی یا اندازه گیری سمیت فاضلاب یا عوامل محیطی به تنهایی با توام با یکدیگر ، مورد استفاده قرار می گیرد. ملزومات اصلی و شرایط مطلوب برای آزمایش های سمیت فاضلاب به شرح زیر می باشد: تامین مقدار […]

آزمایش های تانک ته نشینی

آزمایش های تانک ته نشینی آزمایش های تانک ته نشینی برای بررسی عملكرد حوض هاي ته نشيني نيز از طريق ميزان حذف كل مواد جامد معلق (TSS) و نيز با ميزان حذف BOD5 سنجيده مي شود و به عواملي مانند بار هيدروليكي يا بار سطحي،زمان ماند،خواص فاضلاب،خواص ذرات، دما، وجود جريان ميانبر، بار سرريز، بار مواد جامد و وجود […]

آلودگی آب های سطحی

آلودگی آب های سطحی يكي از مشكلات به وجود آمده از پسابهاي صنعتي، ورود آنها به آبهاي سطحي و زيرزميني و آلودگی آب های سطحی ميباشد، كه خطـرات ايـن معضل در مورد منابع سطحی آب زيرزميني خود را بيشتر نشان ميدهد. به طور كلي تخليه آبهاي صنعتي در آبها ميتوانـد آلـودگي هـاي زير را توليد كند: موجب […]

حلالیت کربنات کلسیم در آب

حلالیت کربنات کلسیم در آب شاخص حلالیت کربنات کلسیم در آب (CaCO3) به طور معمول برای ارزیابی میزان تمایل جذب و تشکیل پیوند آب با کربنات و کلسیم می باشد. ارزیابی میزان حلالیت کربنات کلسیم در آب برای کنترل  خوردگی و رسوب گذاری مفید است. و از این شاخص برای جلوگیری از رسوب های کربنات کلسیم در […]

استاندارد رنگ آب

استاندارد رنگ آب استاندارد رنگ آب آشامیدنی باید حداکثر ۱۵ پلاتین ، کبالت برای رنگ حقیقی (TCU) باشد که مقدار رنگ آب آشامیدنی به دستگاه اسپکتروفتومتر قابل اندازه گیری است. هر چند هدف اصلي و اوليه در تصفيه خانه آب توليد آب سالم و بهداشتي است كه متغيرهاي آن در حد استانداردهاي سلامت باشد. اما مسايل […]

پلی کلرو بی فنیل

پلی کلرو بی فنیل ترکیبات پلی کلرو بی فنیل یا ترکیبات PCB از طریق فرآورده های نفت و گاز وارد محیط های آبی می شوند و همچنین در تاسیسات تبادل گرما نیز این ترکیبات به وفور یافت می شوند. با وجود اينكه، استفاده از این ترکیب ها ممنوع شده است، هنوز ترکیبات زیادی وجود دارد که […]

روش اندازه گیری بو آب

روش اندازه گیری بو آب روش اندازه گیری بو آب به این صورت می باشد که ابتدا حجم دقیقی از آب بی بو را در ظروف ریخته می شود و سپس نمونه را داخل آب پیپـت کـرده (بـا چرخانـدن ظرف نمونه). با افزودن 200 میلی لیتر، 50 میلی لیتر، 12 میلی لیتر ، 2.8 میلی لیتر از […]

اندازه گیری بو در آب

اندازه گیری بو در آب اندازه گیری بو در آب براي نمونه هـایی ماننـد آبهـاي طبیعـی بـی بـو تـا فضولات صنعتی با آستانه بوي بسیار بالا قابل اندازه گیري مـی باشـد. در مـورد نمونـه هـاي شـدیدا” بـودار مشکلی وجود ندارد چون آن نمونه ها پیش از آنکه بدست آزمایش کننده برسند چندین برابـر کـاهش رقـت می […]

آزمایشگاه آب و پساب

آزمایشگاه آب و پساب برای تشخیص سلامت آب از لحاظ آشامیدنی و آبیاری باید آزمایش میکروبی و شیمیایی آب در آزمایشگاه آب و پساب معتبر اجرا گردد که آزمایشگاه مذکور باید قابلیت اندازه گیری پارامتر هایی همچون تعیین کلیه کاتیون ها و آنیون های آب ، فلزات سنگین و مواد آلی آب را داشته باشد. […]

اسیدیته آب استخر

اسیدیته آب استخر اسیدیته آب استخر شاخص مهمی در تعیین پارامتر های شیمیایی کیفی آب می باشد. پی اچ آب استخر باید بین 7.2 تا 8  باشد. در صورتي که از سولفات آلومينيوم که به نام تجارتي آلوم خوانده مي شود براي تصفيه و انعقاد مواد معلق آب استخر استفاده شود. آب آن در تمام مدتي که […]

نگهداری آب استخر

نگهداری آب استخر نگهداری آب استخر شامل کنترل پارامتر های میکروبی و شیمیایی آب شامل کنترل رشد میکروارگانیزم های آلاینده و شرایط شیمیایی و مشخصه های فيزیكی آب استخرهای شنا می باشد. نگهداری آب استخر از نظر مشخصه های فيزیكی آب استخرهای شنا که اغلب به عنوان مشخصه های ظاهری نيز ذکر می شود بسيار مهم […]

عوارض کلر آب استخر

عوارض کلر آب استخر از عوارض کلر آب استخر تحریک و سوزش چشم ، ایجاد لکه بر پوست و خشک شدن پوست وایجاد قارچ های موضعی بر روی پوست و مو نام برد. ممكن است سوزش چشم در اثر شنای طولانی در آب با pH= 7 همراه با کلر ترکيبی باقيمانده کلر آمين ها یا تری کلرید […]

زاج در استخر

زاج در استخر زاج در استخر(سولفات آلومينيوم) یا آلوم ، ماده منعقد کننده اي است که قبل از فيلتر نمودن آب به داخل آب استخر تزریق مي شود تا مواد معلق آب را منعقد نموده و آنها را به اجزاي بزرگتري که به راحتي توسط فيلتر جذبميگردد،تبدیل نماید. وقتي ماده منعقد کننده به آب اضافه شود، در […]

مشکلات آب استخر

مشکلات آب استخر به دليل عدم پایش مداوم و مناسب غلظت مواد گندزدای مورد استفاده، بروز مشکلات آب استخر نظير خورندگی آب ، پوسته پوسته شدن سطح لوله های آب ، تشكيل رسوب بر روی دیوار و مجاری آب ، سوزش و قرمزی چشم ، خشكی پوست ، شكننده شدن مينای دندانها ، ازبين رفتن رنگ مو و […]

شنا در دریاچه

شنا در دریاچه تفاوت اساسي استخرهاي شنا با شنا در دریاچه و سایر اماکن آبي در حدود و اندازه آن و منبع آب از سویي و کيفيت آب مصرفي آن از سوي دیگر است. علاوه بر آن موقعيت مكاني و استقرار آن نيز داراي محدودیت هایي است و لذا همجواري با کارخانه ها و موسسات صنعتي یا […]

روش گندزدایی آب استخر های طبیعی

روش گندزدایی آب استخر های طبیعی روش گندزدایی آب استخر های طبیعی هنگامي که نتایج آزمایش هاي باکتریولوژیكي آب دریا یا رودخانه یا … در محل پلاژ از نظر بهداشتي قابل قبول نباشد، ضروری است. نشان آن است که شنا در چنين آبي خالي از خطر بيماري زائي نخواهد بود بنابراین باید از راه هاي اساسي […]

باکتری های تجزیه کننده فاضلاب

باکتری های تجزیه کننده فاضلاب باکتری های تجزیه کننده فاضلاب اگر در شرایط مناسب محیطی (تنظیم بودن PH و مقدار اکسیژن محلول کافی و … )در تماس با فاضلاب قرار گیرند،اساس تصفیه فاضلاب به روش زیستی را تشکیل می  دهند. آلودگی فاضلاب شهری بیشتر به دلیل وجود بار  آلی است که این مواد خود منبع […]

روش نفلومتری تعیین کدورت

روش نفلومتری تعیین کدورت روش نفلومتری بر اساس مقایسه شدت نور پراکنده شده توسط نمونه تحت شرایط تعریف شده با شدت نور پراکنده شده توسط مرجع استاندارد  تحت شرایط تعلیق مشابه. هرچه شدت نور پراکنده شده بالاتر باشد میزان کدورت بالاتر است. پلیمر فرمازین به عنوان  مرجع اصلی استاندارد تعلیق استفاده می شود. کدورت از یک غلظت […]

استاندارد کدورت آب

استاندارد کدورت آب مقدار استاندارد کدورت آب آشامیدنی بر اساس استاندارد شماره ۱۰۵۳ سازمان ملی استاندارد مقدار ۵ بر حسب NTU می باشد. استاندارد کدورت آب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب برای منبع پذیره آب های سطحی و چاه کشاورزی مقدار ۵۰  بر حسب NTU  می باشد. شفافیت آب در تولید محصولاتی که برای مصرف انسان استفاده […]

میزان کلر باقی مانده آب

میزان کلر باقی مانده آب میزان کلر باقی مانده آب ، در نقاط دور دست شبکه توزیع آب ، بین 0.2 تا 0.5 میلیگرم بر لیتر توصیه می شود. در صورتی که ایجاد کلر ترکیبی باقی مانده ملاک عمل قرار گیرد. مقدار آن در نقاط دور دست شبکه توزیع آب ، ۱تا ۲ میلی گرم […]

رنگ سنجی با دستگاه اسپکتروفتومتری

رنگ سنجی با دستگاه اسپکتروفتومتری رنگ سنجی با دستگاه اسپکتروفتومتری برای نمونه های که از صافی عبور داده می شوند ، قابل انجام است که بیانگر حساسیت و نور رد شده از نمونه ها می باشد. رنگ های مختلف از جمله قرمز، سبز و آبی و … بر اساس طول موج عبوری از نمونه و […]

ایجاد تعادل شیمیایی در آب

ایجاد تعادل شیمیایی در آب ایجاد تعادل شیمیایی در آب آشامیدنی توزیع شده در شبکه آب شهری که پس از خروج از تصفیه خانه های آب مورد استفاده قرار می گیرد با اهمیت است. آب خالص هرچند که دارای ناخالصی است، قابلیت هدایت الکتریکی خیلی کمی دارد که به دلیل وجود یون های مثبت و […]

مواد فعال سطحی و دترجنت ها

مواد فعال سطحی و دترجنت ها مواد فعال سطحی و دترجنت ها به موادی اطلاق می شود که دارای خاصیت تقلیل کشش سطحی با سطحی که در تماس با  است ، می باشد. کم شدن کشش سطحی به صورت ایجاد کف ، تقویت خاصیت پخش شوندگی مایعات بر روی سطح جامدات ، معلق شدن جامدات […]

باکتری های اکسید کننده آهن

باکتری های اکسید کننده آهن باکتری های اکسید کننده آهن توانایی متابولیسم کاهش آهن موجود در محیط های آبی را دارند ،  که امکان تشکیل رسوب اکسید آهن هیدراته بر روی ترشحات مخاطی را دارند. مکانیسم تا حدودی مشابه باکتری هایی است که از منگنز استفاده می کنند. مقدار زیادی از لجن قهوه ای که تولید می شود، یک […]

انتخاب زمان نمونه برداری آب

انتخاب زمان نمونه برداری آب انتخاب زمان نمونه برداری آب در مخازن آب بستگي به ويژگي هاي كيفي آب مخزن و كاربري آب و هدف عمليات پايش دارد.درمخازني كه تغييرات كيفي آب در آنها بيشتر است. فواصل زماني نمونه برداري بايد كمتر از مخازني باشد كه كيفيت آب در آنها نسبتا ثابت است. در صورت عدم […]

شمارش کل باکتری ها TBC

شمارش کل باکتری ها TBC شمارش کل باکتری ها TBC با تکنیک ها و روش های مختلفی برای تعیین تعداد باکتری های موجود در نمونه های آب و خاک و پساب و نمونه های مواد غذای انجام می گردد. برای میکروارگانیسمهای تک سلولی، مانند باکتری ها ، بازتولید سلول تمام ارگانیزم ها همواره در حال انجام […]

تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب

تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب   تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب  در تاسيسات لوله كشی منازل و سيستم توزیع آب باعث نشت فلزاتی مانند سرب به آب آشاميدنی می شود. سرب به عنوان گسترده ترين عنصر سنگين و سمي در محيط زيست، به صورت طبيعي به ميزان ۱ تا ۱۰ ميكروگرم در ليتـر […]

باکتری های بیماری زا آب

باکتری های بیماری زا آب باکتری های بیماری زا آب به آن دسته از باکتری های بیماری زا گفته می شود که که در هرمرحله ای در چرخه حیات ممکن است وجود داشته باشند و ایجاد بیماری برای انسان بنمایند. هدف اصلی از تصفیه آب و فاضلاب این است که تعداد قابل ملاحظه ای از باکتری های […]

محیط کشت آزمایش mpn

محیط کشت آزمایش mpn آزمایش تخمیر چند لوله (Multiple-Tube Technique) برای تعیین باکتری های گروه کلیفرم و باکتری های آلاینده آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. محیط کشت آزمایش mpn به شرح جدول زیر می باشد که در سه بخش آزمایش های پیش فرض (Presumptive) ، آزمایش های تاییدی می باشد. سپس محاسبات مربوط به […]

طرز تهیه محیط های کشت میکروبی

طرز تهیه محیط های کشت میکروبی طرز تهیه محیط های کشت میکروبی ، معرف های که در آزمایشگاه میکروب شناسی آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد، متفاوت است. در ایتجا به تشریح ساخت محیط کشت لاکتوز ، سوربیتول ،آزمون های تخمیر سلولی ، تست ایندول و تست متیل رد می پردازیم. بر اساس […]

تفاوت باکتری های گروه کلیفرم

تفاوت باکتری های گروه کلیفرم تفاوت باکتری های گروه کلیفرم به منظور تعیین ماهیت و شناسایی منشا آلودگی میکروبی آب دارای اهمیت است. حضور یا عدم حضور باکتری اشرشیاکلی  (Ecoli) تعیین کننده تفاوت در باکتری های گروه کلیفرم می باشد. تعیین و تشخیص باکتری های گروه اشرشیا کلی بر اساس استاندارد به شماره روش 9221F و […]

تشخیص باکتری اشرشیاکلی در آب

تشخیص باکتری اشرشیاکلی در آب باکتری اشرشیاکلی یکی از اعضای گروه کلیفرم مدفوعی است. تشخیص باکتری اشرشیاکلی در آب نشانگر آلودگی مدفوعی در آب می باشد.تست های آنزیمی که توسعه داده شده اند منظور شناسایی این ارگانیسم طراحی و اجرا شده اند.در این روش ، اشرشیاکلی (E.coli) به عنوان باکتری گروه کلی فرم تعریف شده اند که  دارای […]

آب استخر شنا

آب استخر شنا آب استخر شنا باید مطابق با استاندارد سازمان ملی استاندارد مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی قرار بگیرد. که آزمایش های میکروبی آب استخر شامل پارامتر های توتال کلی فرم ، شمارش باکتری های هتروتروف ، کلی فرم  گوارشی ، باکتری های استافیلوکوکوس ، باکتری های استرپتوکوکوس مدفوعی  و باکتری های سودوموناس می باشد. […]

تیوسولفات سدیم

تیوسولفات سدیم تیوسولفات سدیم (Na2S2O3) یک ماده خنثی کننده کلرید است که هر هالوژن باقی مانده را در نمونه های آب خنثی می کند و باعث می شود که در نمونه فعالیت های باکتریایی متوقف شود. درنتیجه در زمان نمونه برداری میکروبی نمونه های آب به ظرف استریل نمونه برداری اضافه می شود تا دقت […]

محیط کشت میکروبی

محیط کشت میکروبی هنگام تهیه محیط کشت میکروبی باید  ذخیره سازی پودر مدیا دی هیدراته در ظروف بسته در محیط تاریک در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد باشد و محیط های کشت در فضای دارای رطوبت کمتر از اتمسفر نگه داری شود. از این محیط کشت ها نباید زمانی که به صورتی کیکی شکل […]

تجهیزات میکروب شناسی آزمایشگاه آب

تجهیزات میکروب شناسی آزمایشگاه آب تجهیزات میکروب شناسی آزمایشگاه آب که برای آنالیزهای میکروبی آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از انکوباتور ، آون استریل کننده با هوای داغ ، اتوکلاو ، گاز استریل ، تجهیزات شمارش چشمی ،پراب اندازه گیری PH ، ظروف آماده سازی مدیا ، پیپت و سیلندر ، ظروف […]

عوامل آلاینده مخازن آب

عوامل آلاینده مخازن آب عوامل آلاینده مخازن آب بر حسب جنس مخزن و کیفیت آب سرریز شده در مخزن شامل مواد آلي تجزيه پذير ، خصوصيات فيزيكي آب ، فلزات سنگين ، سموم و هيدروكربن ها و مواد مغذي می باشد. در بررسی کیفیت آب آشامیدنی مخازن آب همواره باید پارامتر های فوق آنالیز شود و مقادیر آنها با استاندارد انطباق […]

اندازه گیری مواد آلی آب

اندازه گیری مواد آلی آب اندازه گیری مواد آلی آب بمنظور اندازه گیری مواد و سموم شیمیایی در آب مانند حشره کش ها ، آفت کش ها و نظایر آنها در منابع آب آشامیدنی یکی از شاخص های مهم در تعیین آلایندگی آب می باشد. این سموم شامل آلدرین ، آندرین، هپتا کلر، هپتاکلرپوکسید ، […]

آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس

آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک باکتری شاخص برای کیفیت بهداشتی آب های سطحی که در آب های آلوده ایجاد عفونت های پوستی و ذات الریه می شود.امروزه باکتري استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus به عنوان یک عامل مهم بیماري زا مخصوصا در بیمارستان ها  شناخته می شود. در 50سال گذشته این باکتري تغییرات ژنتیکی زیادي را متحمل […]

آزمایش استرپتوکوک مدفوعی

آزمایش استرپتوکوک مدفوعی آزمایش استرپتوکوک مدفوعی که برای تعیین گونه های مرکب از استرپتوکوکوس  از قبیل s.avium , s.bovis , faecalis , s.faecium , s,gallinarum  می باشد. این باکتری های با آنتی سرم های گروه d لانسفیلد واکنش مثبت نشان می دهند. زیستگاه طبیعی این استرپتوکوک ها روده ی انسان و حیوان خونگرم است. تصور می شد […]

کشت به روش پورپلیت

کشت به روش پورپلیت در روش کشت به روش پورپلیت به منظور تشخیص و شناسایی باکتری های اشرشیا کلی،یک میلی لیتر از نمونه آب را به لوله برلیانـت گـرین بـراث حـاوی لولـه دورهـام اضـافه کـرده و همینطور 1 سی سی از نمونه آب را در یک پلیت خـالی ریختـه شود وب بـامحیط کشت مک کانکی آگار بـه صـورت […]

انواع روش های شمارش باکتری ها

انواع روش های شمارش باکتری ها انواع روش های شمارش باکتری ها هتروتروف شامل روش پور پلیت ، بشقابک های پهن (spread plate) و روش فیلتر غشایی قابل انجام است. روشی که تعداد کلی و تقریبی از تعداد باکتری های که پتانسیل رشد را دارند، می دهند. باکتری های که مستعد رشد بوده و شاخصی […]

آهن و منگنز در آب

آهن و منگنز در آب آهن و منگنز در آب های طبیعی معمولا ناشی از نمک های آهن و منگنز موجود در خاک و سنگ در تماس با آب است که در شرایط بی هوازی و در صورت وجود گاز کرنبیک(CO2) محلول در آب به نمک های محلول فرو و مانگانو تبدیل می شوند. هنگامی که […]

مواد رادیواکتیو در آب

مواد رادیواکتیو در آب مواد رادیواکتیو در آب به طور کلی به صورت سه دسته ذرات آلفا ، ذرات بتا و اشع گاما در منایع آبی وجود دارند که اندازه گیری مواد رادیواکتیو در آب در آزمایشگاه های مجهز باید به صورت دوره ای انجام شود. منایع آلوده کننده رادیو اکتیویته آب  به صورت طبیعی در […]

میکروب شناسی آب

میکروب شناسی آب میکروب شناسی آب به بیان روش هایی برای انجام آزمایش های میکروبی آب می پردازد که بمنظور جستجو و شمارش باکتری های آلاینده آب و پساب پرداخته و میزان آلایندگی آب را مشخص می کند. آزمایش های میکروب شناسی آب به تکنیک ها و روش هایی برای شمارش و شناسایی میکروارگانیزم های شاخص(بیماری […]

هضم با اسید نیتریک

هضم با اسید نیتریک هضم با اسید نیتریک یکی از روش های هضم نمونه های آب و خاک برای اندازه گیری فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی یا دستگاه ICP می باشد. همانطور که تغییرات زیادی در سطوح غلظت های فلزات توسط تکنیک های دستگاهی وجود دارد و همچنین نیاز به به دستیابی به غلظت […]

حجم اسید برای آماده سازی نمونه

حجم اسید برای آماده سازی نمونه حجم اسید برای آماده سازی نمونه آب و خاک متفاوت است چرا که پارامتر های متفاوتی مانند نوع آنالیت و فلزی مورد اندازه گیری در آن تاثیر دارد. نمونه های که دارای غلطت نقره بیشتر از ۱۰۰۰ (ppb) باید رقیق شوند تا برای اندازه گیری با شعله دستگاه جذب […]