نوشته‌ها

شناسایی یون سولفید

/
شناسایی یون سولفید شناسایی یون سولفید با توجه به ساختار سولفید که در …

منحنی رشد باکتری های فاضلاب

/
منحنی رشد باکتری های فاضلاب در توضيح متابوليسم منحنی رشد باکتری ها…

باکتری های تصفیه فاضلاب

/
باکتری های تصفیه فاضلاب باکتری های تصفیه فاضلاب ، شامل جمعيت مخ…