نوشته‌ها

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD یک آزمون تجربی است که بر اساس رویه های استاندارد آزمایشگاهی است که برای تعیین میزان اکسیژن خواهی نسبی فاضلاب و پساب های آلاینده و آب های آلوده مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD  کاربرد زیادی در در اندازه گیری بار آلایندگی در تصفیه خانه فاضلاب دارد. آزمون اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD ، مولکول های اکسیژنی را که در طول زمان مشخص رشد بیولوژیکی، که  مواد آلی(کربن) را مصرف میکند، اندازه گیری می کند.  و همچنین اکسیژنی را اندازه گیری می کند که برای اکسیداسیون مواد غیر آلی مانند سولفید و ترکیباتی مانند آهن استفاده می شود.

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی یا BOD همچنین ممکن است مقدار اکسیژنی را که برای اکسید کردن فرم های نیتروژن نیاز است (نیتروژن خواهی) هم اندازه بگیرد. رویه های راهنما برای اندازه گیری bod یک تخمین از bod در پی اچ 6.5 تا 7.5 ارائه می دهند.

مشخصات اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بر اساس استاندارد متد به روش respirometric بر اساس شماره روش 5210D قابل انجام است. البته بسیاری از فرمت های اکسیژن خواهی نیز وجود دارد که قابل اندازه گیری است. انواع رده بندی نمونه، میزان رقیق کردن نمونه و شرایط انکوباتور BOD است که مقدار حجم نمونه دریافتی را برای اندازه گیری BOD مشخص می کند.به طور مثال UBOD میزان اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی است که برای تخریب تمام مواد آلی و همچنین اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون ترکیبات نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد.

تعدادی از فاکتور ها مانند میزان انحلال ترکیبات آلی ، ته نشینی و جامدات شناور و معلق ، اکسیداسیون ترکیبات آهن و سولفور یا فقدان اختلاط ممکن است بر دقت و صحت اندازه گیری های BOD تاثیر بگذراد. در حال حاضر روی برای اندازه گیری BOD وجود ندارد که تاثیر این پارامتر ها را حذف کند.

از لحاظ تاریخی، نیتروژن خواهی بعنوان یک شاخص در تعیین BOD در نظر گرفته شده است. اما هم اکنون میتوان تداخل نیتروژن خواهی را با یک ماده شیمیایی محدود کننده از بین برد.  اگر ماده شیمیایی محدودکننده استفاده نشود، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی BOD میزان جمع میزان نیتروزن خواهی و کربن خواهی را نمایش خواهد داد.

نیتروژن خواهی را میتوان دقیقا بر اساس نیتروژن آمونیاکی حدس زد و کربن خواهی را بر اساس سوبسترای که از لحاظ تئوریکی معادل با اکسیداسیون نیتروژن.

 

 

آنالیز مشخصات فاضلاب

آنالیز مشخصات فاضلاب

در طراحي فرآيند لجن فعال ، آنالیز مشخصات فاضلاب درای اهمیت است. آنالیز پساب در طراحی پارامتر های حجم حوض هـوادهي ،حجـم توليـد لجـن ،حجـماكسيژن مورد نياز و غلظت پارامترهاي مهم پساب خروجي تاثیر گذار است. براي طراحي مناسب فرآيند لجـن فعال، آنالیز مشخصات فاضلاب شايد حياتي ترين مرحله فرآيند باشد. توصيف ويژگـي هـاي فاضـلاب در فرآيندهاي حذف بيولوژيكي مواد مغذي براي پيش بيني عملكرد ضروري است. تعيـين مشخـصات فاضلاب بخش مهمي در ارزيابي تاسيسات موجود براي بهينه سازي عملكـرد و ظرفيـت تـصفيه قابـل استفاده مي باشد. همچنين تعيين مشخصات جريان شامل تغييرات جريـان هـواي مرطـوب، فـصلي و روزانه مهم است. بدون تعيين مشخصات كامل فاضلاب ممكن است تاسيسات بيش از حد و يا كمتر از حد معمول طراحي و باعث تصفيه نامناسب يا غير مؤثر شود.

آنالیز مشخصات فاضلاب براي طراحي فرآيند

مشخصات مهم فاضلاب در طراحي فرآيند لجن فعال را مي توان به گروههاي زيـر تقـسيم كـرد:

  • مـواد آلي كربناته
  • تركيبات نيتروژنه
  • تركيبات فسفره
  • جامدات معلق كل و فرار  TSS و VSS
  • قليائيـت.

تركيبات متداول فاضلاب كه براي استفاده در طراحي فرآيندهاي تصفيه فاضـلاب انـدازه گيـري شـده است، در جدول زیر ذکر شده است.اطلاعات اضافي براي طراحي فرآيند حذف بيولـوژيكي مـواد مغـذي و يـا بـراي ارزيابي ظرفيت سيستم موجود مـورد نيـاز اسـت. 

آنالیز مشخصات فاضلاب شهری

 

اصطلاحات آنالیز مشخصات فاضلاب

BOD :  كل حجم مورد نياز اكسيژن بيوشيميايي 5روزه
sBOD : حجم مورد نياز اكسيژن بيوشيميايي 5روزه محلول
UBOD : حجم مورد نياز اكسيژن بيوشيميايي نهايي

COD : كل حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي
bCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي قابل تجزيه بيولوژيكي
pCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي ذره اي
sCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي محلول

nbCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي غير قابل تجزيه بيولوژيكي
rbCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي قابل تجزيه بيولوژيكي سريع
rbsCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي محلول قابل تجزيه بيولوژيكي سريع
sbCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي قابل تجزيه آهسته

bpCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي ذره اي قابل تجزيه بيولوژيكي
nbpCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي ذره اي غير قابل تجزيه بيولوژيكي
nbsCOD : حجم مورد نياز اكسيژن شيميايي محلول غير قابل تجزيه بيولوژيكي

TN : كل نيتروژن كجدال
bTKNكل نيتروژن كجدال قابل تجزيه بيولوژيكي
sTKN : كل نيتروژن كجدال محلول
ON : نيتروژن آلي

BON : نيتروژن آلي قابل تجزيه بيولوژيكي
nbON : نيتروژن آلي غير قابل تجزيه بيولوژيكي
pON : نيتروژن آلي ذره اي

nbpON : نيتروژن آلي ذره اي غير قابل تجزيه بيولوژيكي
sON : نيتروژن آلي محلول
nbsON : نيتروژن آلي محلول غير قابل تجزيه بيولوژيكي

TSS : كل جامدات معلق
VSS : جامدات معلق فرار
nbVSS : جامدات معلق فرار غير قابل تجزيه بيولوژيكي
iTSS : كل جامدات معلق خنثي

آنالیز مشخصات فاضلاب