نوشته‌ها

دمای استاندارد آب جکوزی

دمای استاندارد آب جکوزی

دمای استاندارد آب جکوزی آب گرم باید بین ۳۶ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد. به طور کلی کیفیت آب جکوزی در دمای و بهره برداری آب استخر تاثیر گذار است. در بهره برداري و استفاده از استخرهاي شنا حفظ سلامتي شناگران حائز اهميت است چرا كه اضافه شدن موادي نظير چربي، عرق و ساير ترشحات بدن به آب كه ممكن است حاوي ميكروارگانيسمهاي بيماريزا باشند، باعث آلودگي آب استخرها و جکوزی شده و عدم وجود گندزدا در غلظت مناسب ميتواند زمينه ساز شيوع بيماريهاي عفوني گردد.

در اين خصوص معيارهاي بهداشتي براي جکوزی ها تدوين شده است كه از آن جمله ميتوان ميزان كدورت آب، درجه حرارت، كلر باقيمانده و pH  و نيز شاخصهاي ميكروبي نظير گروه باكترهاي كليفرم، سودوموناس آئروژينوزا، استافيلوكوك اورئوس، شمارش بشقابي هتروتروفيك   HPCو غيره را نام برد.

در استخرهاي شنا و جکوزی ها علاوه بر احتمال بلع آب آلوده توسط شناگران، چشم، گوش و مجاري تنفسي نيز به طور مستقيم با آب در تماس هستند و در صورت كافينبودن مراحل تصفيه آب استخر، علاوه بر مسموميتهاي گوارشي، امكان ابتلاي شناگران به بيماريهاي پوستي، عفونت چشم، گوش و دستگاه تنفس نيز وجود دارد. بنابراين انجام آزمونهاي ميكروبيولوژي آب استخر شنا براي تعيين كيفيت بهداشتي آب ضروري است.
سودوموناس آئروژينوزا باكتري گرم منفي، ميله اي شكل، متحرك، كاتالاز مثبت و هوازي است كه در دمای استاندارد آب جکوزی یعنی حدود ۳۷ درجه سانتيگراد و در پی اچ 8.5تا 8به خوبي رشد ميكند. اين باكتري گستردگي زيادي در محيطهاي طبيعي داشته و بيماريزاي فرصت طلب محسوب ميشود.

سودوموناس آئروژينوزا بخشي از فلور طبيعي گلو، غشاهاي مخاطي و پوست بدن انسان بوده و از آنجاييكه در محيطهاي گرم و مرطوب بخوبي رشد و تكثير مييابد، در مكانهايي نظير استخرها و چشمه هاي آبگرم نيز كه در تماس مداوم با پوست  و ترشحات بدن ميباشند رشد كرده و براي شناگران ايجاد مشكلات بهداشتي از جمله التهاب و عفونتهاي پوستي مي نمايد.

دمای استاندارد آب جکوزی

همچنين در ايالات متحده بيشترين بيماريهاي مرتبط با چشمه هاي آب گرم معدني و جکوزی ها كه به عنوان استخرهاي تفريحي استفاده ميشدند، التهاب و عفونتهاي پوستي ناشي از سودوموناس آئروژينوزا بوده است، بهگونهاي كه در بين سالهاي
1985تا 48 ،1994مورد شيوع بيماريهاي پوستي ناشي از اين باكتري در 951استخر آب گرم گزارش شده است.

يكي از شاخصهاي مهم در رابطه با دمای استاندارد آب جکوزی ها که مطرح ميباشد و نظر به عدم وجود كنترل بر روي اين ميكروارگانيسم در جکوزی ها ، باعث افزایش بیماری های می گردد.

 

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر از بين HOCl، ClO2 ، O3 و کلرآمین به صورت زیر در PH برابر 6.8 تا 7 با توجه به حجم آب استخر به صورت زیر پیشنهاد می گردد.

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

اسيد هيپوکلرو در مقایسه با سایر گندزداها از نظر حذف ویروس، کيست آميبها و اسپور باکتری ها از جمله ازن و دي اکسيد کلر کمتر مؤثر است. یون هيپوکلریت نسبت به اسيد هيپوکلرو کمتر مؤثر است و قدرت گندزدایي منوکلرآمين با فاکتور زمان رابطه مستقيمي دارد. اسيد هيپوکلرو، یكي از دو نوع کلر باقيمانده، مؤثرترین عامل گندزدا در دسترس است. در صورتي که اثر گندزدایي یون هيپوکلریت یک صدم اسيد هيپوکلرو است.

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

بنابراین اگر مقدار کلر جهت گندزدائی به حد لزوم مصرف نشود گندزدائی ناقص خواهد بود و چنانچه در آب ميكروب های اسپوردار وجود داشته باشد از بين نمی روند. در موقع وجود باکتری های اسپوردار در آب باید زمان تماس را افزایش داد تا کلر بتواند روی اسپورها تاثير خوبی داشته باشد. بر اساس مدل زیر مدت زمان لازم برای حذف 99تا100درصد ميكروارگانيسم ها بوسيله کلر را نشان داده شده است.

  گونه                              زمان حذف                              PH                   دما(C)               کلر(ppm)

اشرشيا كلي                          تا ۶۰ ثانیه                         ۷                       ۲۵                   0.08-0.12
استافيلو كوکوس                       ۶۰ ثانیه                          ۷                       ۲۵                   0.08-0.12
سالمونلا تيفي                         ۶۰ ثانیه                          ۷                       ۲۵                    0.08-0.12
آدنو ويروس                             تا ۱۶ ثانیه                        ۷                       ۲۵                    0.08-0.12
كوكساكي ويروس                    ۲۴۰ ثانیه                         ۷                       ۲۵                    0.08-0.12
كيست آنتامبا هيستولتيكا         ۱۵۰ دقیقه                        ۷                       ۲۵                    0.08-0.12 
اسپور باسيل آنتراكس              ۳۶۰ دقیقه                        ۷                       ۲۵                    0.08-0.12                      

اشرشيا كلي                          تا ۶۰ ثانیه                         ۷                      ۴                      0.08-0.1
سالمونلا تيفي                        تا ۶۰ ثانیه                        ۷                       ۴                      0.08-0.1
آدنو ويروس                             تا ۲۲ ثانیه                       ۷                       ۴                      0.08-0.1
كوكساكي ويروس                     ۴۰ دقیقه                        ۷                       ۴                      0.08-0.1
كيست آنتامبا هيستولتيكا         ۶۳۰ دقیقه                        ۷                       ۴                      0.08-0.1 
اسپور باسيل آنتراكس              ۲۴ ساعت                        ۷                       ۴                      0.08-0.1  

اشرشيا كلي                          ۱۸۰ ثانیه                       ۸/۵                    ۲۵                      0.08-0.14
سالمونلا تيفي                        ۱۸۰ ثانیه                       ۸/۵                    ۲۵                      0.08-0.14
آدنو ويروس                             ۱۳۰ ثانیه                       ۹                      ۲۵                      0.08-0.14
كوكساكي ويروس                     ۱۰ دقیقه                      ۹                      ۲۵                      0.08-0.14

اشرشيا كلي                          ۳۰۰ ثانیه                       ۸/۵                    ۴                          0.14
سالمونلا تيفي                        ۱۰ دقیقه                       ۹/۸                    ۴                          0.4
آدنو ويروس                             ۱۳۰ ثانیه                       ۹                      ۴                          0.14
كوكساكي ويروس                     ۴۵ دقیقه                       ۹                      ۴                          ۱