نوشته‌ها

غلظت توده بیولوژیکی

غلظت توده بیولوژیکی

بدليل اينكه توده بیولوژیکی اغلب ماده آلي است،افزايش غلظت توده بیولوژیکی بوسيله جامدات معلـق فـرارVSS يـا CODذره اي (كل CODمنهاي CODمحلول) اندازه گيري مي شود. ميـزان پـروتئين، DNAو ATPو تركيب سلولي مرتبط با انتقال انرژي پارامترهاي ديگري هستند كه براي تعيـين رشـد جـرم سلولي مورد استفاده قرار مي گيرد. در بين اين پارامترهاي اندازه گيري رشد بيومس، VSSپـارامتري است كه بصورت متداول تري براي رشد نهايي بيومس در سيستم هاي تصفيه بيولـوژيكي فاضـلاب بـا مقياس كامل استفاده شده است؛ زيرا اندازه گيري آن ساده است و زمان كمي براي آناليز آن مورد نياز مي باشد. بايد توجه نمود كه VSSاندازه گيري شده شامل ساير مواد آلي ذره اي علاوه بـر بيـومس است. بيشتر فاضلابها حاوي مقداري VSSغير قابل تجزيه بيولوژيكي و احتمـالاً VSSورودي اسـت كه به آهستگي در راكتور بيولوژيكي تجزيه مي شوند. اين جامدات كـه حـاوي جـرم سـلولي اسـت در اندازه گيري VSSوجود دارد.

با اين وجود،اندازه گيري VSS بعنـوان يـك پـارامتر ظـاهري غلظت توده بیولوژیکی استفاده شده است و همچنين، جامدات راكتور را به شكل مناسبي انـدازه گيـري مـيكنـد. در تحقيقات آزمايشگاهي فرآيندهاي تصفيه بيولوژيكي ، پارامترهاي رشدي كه مرتبط بـا بيـومس اسـت، مورد استفاده قرار مي گيرند. براي مثال پروتئين بدليل ساده بودن اندازه گيري و اين واقعيـت كـه 50 درصد وزن خشك بيومس، پروتئين است، متداول ترين پارامتر اندازه گيـري رشـد مـي باشـد. هـر دو پارامتر DNAو ATPنيز استفاده شـده اسـت، مخـصوصاً در مـواردي كـه جامـدات راكتـور حـاوي پروتئين و ساير جامدات غير مرتبط با بيومس باشد. در صورتي كه  غلظت توده بیولوژیکی خيلي كـم وجـود داشته باشد، اندازه گيري كدورت بعنوان يك ابزار ساده و سريع رشد سلولي مشاهده شـده، مـي توانـد مورد استفاده قرار گيرد. محاسبات سلول باكتري نيز براي شمارش جمعيت بيومس استفاده مـيشـود. بخشي از نمونه رقيق شده به پليت حاوي محيط كشت آگار انتقال داده مي شود و بعد از انكوباسـيون، تعداد كلنيهاي تشكيل شده ، محاسبه مي شود و براي تعيين تعداد سلولهاي باكتري در محيط كـشت مورد استفاده قرار مي گيرد. البته بايد توجه نمود كه همه باكتريها قابل كشت نيستند.

 

مواد آلی فاضلاب

مواد آلی فاضلاب

به طور کلی دما و مواد آلی فاضلاب تاثیر زیادی بر اقتصادی بودن و امکان انجام تصفیه به خصوص تصفیه بی هوازی دارد. درجه حرارتهاي راكتور 25تا35 درجه سانتیگراد معمولاً براي انجام سرعت هاي بهينه واكنش بيولوژيكي و فراهم نمودن تصفيه با ثبات بيشتر ترجيح داده می شود. بطور معمول غلظت هاي COD بیشتر از 1500 تا 2000 میلیگرم بر لیتر برای تولید مقدار کافی متان مورد نياز است و فاضلاب بدون منبع خارجي سوخت گرم مي شود. در مقدار COD برابر 1300 میلیگرم بر لیتر يا كمتر ممكن است تصفيه هوازي بعنوان يك گزينه ترجيح داده شود . تصفيه بيهوازي ممكن است در دماهاي كمتر بكار گرفته شود و در دماي 10تا 20 درجه سانتیگراد 10-20 در راكتورهاي رشد معلق و چسبيده نگهداري شود . در درجه حرارتهاي پايين تر، واكنش با سرعت كمتري انجام مي شود و زمان ماند جامدات طولاني تر، حجمهاي بيشتر راكتور و بارگذاري COD آلي كمتر مورد نياز ميباشد.

بعلاوه، تجزيه اسيدهاي چرب فرار با زنجيره طولاني در دماي حدود10تا20 درجه سانتیگراد  اغلب از لحاظ سرعت محدود مي شود . در صورتي كه اسيدهاي چرب با زنجيره طولاني تجمع پيدا كند ممكن است در راكتور كف ايجاد شود . هنگامي كه زمان ماند جامدات بيشتري در سيستم مورد نياز باشد، ا فت جامدات در راكتور بي هوازي مي تواند يك عمل محدودكننده مهم باشد . معمولاً راكتورهاي بي هوازي، جامدات لخته شده كمتر و جامدات پراكندهشده بيشتري نسبت به سيستمهاي هوازي توليد مي كنند كه غلظت هايTSSخروجي براي فرآيندهاي رشد معلق در محدوده 100تا200میلیگرم بر لیتر می باشد.

امكان زمان ماند جامدات و پتانسيل تصفيه در فاضلابهاي رقيق بوسيله غلظت TSS خروجی محدود شده و باعث ايجاد عملكرد ضعيف تصفيه مي شود و يا بهره برداري راكتور در دماهاي بالاتر ضروري مي باشد . بنابراين روش مورد استفاده براي حفظ جامدات در راكتور بي هوازي در عملكرد و طراحي كلي فرآيند اهميت دارد.

نسبت مواد آلي غير محلول در مواد آلی فاضلاب  بر حسب نسبتهاي محلول و ذره اي آن بر نوع راكتور بي هوازي انتخاب شده و طراحي آن اثر مي گذارد . فاضلابهايي با غلظت زياد جامدات در راكتورهاي رشد معلق بطور مناسب تري نسبت به راكتورهاي رشد ثابت ب ا جريان روبه بالا يا رو به پايين تصفيه شده است . در مواردي كه كه تجزيه بيشتر مواد آلي ذره اي مدنظر باشد و مانند تعادل بين تخمير اسيدي و متانوژنز در تصفيه بي هوازي، هيدروليز جامدات در مرحله محدود كننده از لحاظ سرعت
مقادير SRT طولاني تري مورد نياز است.