تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مرحله تکمیلی MPN

مرحله تکمیلی MPN :

مرحله تکمیلی MPN براي اطمينان از حضور باكتريهاي كليفرم و تهيه اطلاعات كنترل كيفي، آزمايش تكميلي را روي حداقل 10 % از لوله هاي مثبت مرحله تائيدي انجام دهيد.در اين مرحله از روش ، تائيد مضاعف يعني براي كليفرم هاي مدفوعي EC براي كل كليفرم ها و آبگوشت BGB استفاده مجدد از محيط كشت 44/5) بيانگر نتيجه C در دماي بالا 0 EC كمك گرفته مي شود. توجه كنيد كه پاسخ مثبت به آبگوشت مثبت مرحله تكميلي محسوب مي شود . پاسخ مثبت لوله هاي حاوي آبگوشت لاكتوز همراه با پاسخ منفي نشانگر حضور كيفرم هاي غير مدفوعي بوده و مي بايد مجددا EC همان نمونه همان نمونه ها در آبگوشت در مرحله تكميلي براي اثبات حضور كليفرم هاي مورد بررسي قرار گيرند.

روش كار مرحله تکمیلی MPN

الف: مواد مورد نياز مرحله تكميلي آزمایش های میکروبی:
LES Endo)  -1) آگار

مرحله تکمیلی آزمایش آب آزمایشگاه آبرام

مواد خشك را به 1 ليتر آب حاوي 20 ميلي ليتر اتانول 95 % ( براي كاهش رشد و تشكيل كلني كليفرمها ) اضافه كرده و تا نزديك به دماي جوش حرارت دهيد ت ا آگار حل شود . سپس ظرف را از حرارت دور كرده تا دماي oc نهايي محلول PH . 50 45 خنك كنيد. براي سترون كردن از اتو كلاو استفاده كنيد7 باشد . محيط كشت را در حجم هاي 5 تا 7 ميلي ليتري در ظروف پتري شيشه اي يا /2± 0/ بايد حدود 2 60 ) بريزيد . در صورتي كه از ظروفي با اندازه هاي ديگر استفاده مي كنيد . به mm پلاستيكي ( به قطر اندازه اي در آنها محيط كشت بري زيد كه همان عمق را در اختيار بگذارد . ظروف را در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار نده يد . آنها را به صورت كاملا دربسته در جاي تاريك و دماي 4 تا 8 درجه سانتي گراد نگهداري كنيد. در صورت عدم استفاده، ظروف را شسته و آنها را دور بياندازيد.

الف  2 ) آگار مك كانكي :

مرحله تکمیلی آزمایش های میکروبی آب آبرام
مرحله تکمیلی MPN

تمام مواد را به آب اضافه كرده و ك املاً به هم بزنيد . سپس به كمك حرارت بجوشانيد تا مواد حل شوند به مدت 15 دقيقه در اتوكلاو oC100 ) بريزيد . ×15 mm ) 121 سترون كنيد و آگار را در ظروف پتري 7 باشد . /1± 0/ بعد از استريل بايد 2 PH

الف  3 ) آگار مغذي :

مرحله تکمیلی آزمایش های میکروبی آب آبرام
مرحله تکمیلی MPN

بعد از س ترون بايد PH . مواد فوق را به آب اضافه كرده ، كاملاً بهم بزنيد و به كمك حرارت حل كنيد 6/8± باشد. محلول فوق را قبل از سترون نمودن در لوله هاي آزمايشگاهي درپيچدار بريزيد. پس از سترون كردن، فورا لوله را به طور مورب قرار دهيد تا آگار به صورت شيب دار جامد شود . بعد از
سرد شدن در آنها را محكم بسته و در يك محل خنك نگهداري كنيد…

مرحله تکمیلی MPN

Rate this post
Rate this post

برچسب ها :

به اشتراک بگذارید :
whatsapp