تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کاهش چشم گیر منابع آب ایران

کاهش چشم گیر منابع آب ایران

منیژه قهرودی، ژئومورفولوژیست و استاد دانشگاه شهید بهشتی ازکاهش چشم گیر منابع آب ایران و اتمام منابع‌ ایران تا ۷سال‌ دیگر خبر داد. قهرودی گفت: تهران 10 میلیون شهرنشین دارد؛ اما شهروند ندارد، 5 درصد تهرانی‌ها شهروند هستند یعنی تهران را خانه خود می‌دانند و این بد است؛ در حالی که فرهنگ شهروندی در دنیا موضوع مهمی است. براساس آمار ناسا که سال گذشته مشخص شد شاخص استرس آبی ایران 8/ 4 اعلام شد، یعنی 2/ 0 دیگر برای تبدیل شدن به عربستان فاصله داریم برای همین می‌گوییم کمتر از 7 سال منابع آب ما تمام می‌شود. به گفته او در این تحقیق مشخص شده 20 درصد کسری آب ما به علت خشکسالی طبیعی است، 20 درصد تبخیر و 60 درصد هم برداشت بیش از اندازه از منابع آب زیر زمینی. قهرودی یادآوری کرد: تهران شهری است که شیب شمالی جنوبی آن زیاد است و بستر رسوبی دارد؛ در این ضخامت که نمی‌توان در عمق 1000 متری مترو ساخت. الان بخش‌های مختلف تهران نشست پیدا می‌کنند و تهران در سال 8 سانتی‌متر فرو می‌رود. همچنین تهران در حال سنگین شدن است و خود تهران به علت سنگینی در حال گود شدن است.

به نقل از دنیای اقتصاد

رشد روز افزون جمعیت، توسعه اراضی کشاورزي در مناطق خشک و نیمهخشک جهان،گسترش صنایع، توزیع ناهمگون زمانی
و مکانی به لحاظ کمی و محدودیت ها و مشکلات روز افزون کیفی منابع ، در بسیاري از کشورها، تامین
مطمئن را به یکی از چالش هاي اساسی در قرن حاضر تبدیل نموده است. این امر در قالب مدیریت بهینهي منابع آبی قابل اجرا خواهد بود. مدیریت بهینهي منابع آبی، ضمن جبران برخی ازکمبودها، باعث افزایش ذخیره منابع آبی موجود، حداقل نمودن اثرات منفی، استفاده مجزا از منابع و مدیریت موثر و بهینهمیشود. از این رو در جهت حرکت به یک بهینه سازي مطلوب در این زمینه نیازمند اعتلاي جایگاه مدیریت آب در نظام برنامهنهادینه کردن تمرکززدایی، اصلاح ساختار مدیریت آب ریزي کشور، ظرفیت سازي براي اعمال مدیریت تقاضا و تدابیر غیرسازهو اعمال مدیریت حوضهاي و ارتقاي مدیریت آب در شرایط اضطراري (سیل و خشکسالی) میباشد. روش تحقیق در پژوهشحاضر توصیفی- تحلیلی و بر گرفته از منابع واسناد کتابخانهاي معتبر میباشد که در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاست.

به اشتراک بگذارید :
whatsapp