تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آلودگی آب در ایران

آلودگی آب در ایران

آلودگی آب در ایران  جمعيت جهان در حال افزايش و منابع اب اشاميدني رو به كاهش است بنابراين ممكن است جهان در اينده با مشكل كمبود اب مواجه شود افزايش مصرف اب وكمبود حاصل از انكه بر اثر الودگي تشديدمي شود باعثشده تا تامين اب بهداشتي به يكي از دغدغه هاي اساسي جامعه جهاني تبديل شود. حدود %23اب معدني جهان به مصرف صنايع مي رسد . %69صرف كشاورزي و ابياري مي شود و مصارف خانگي حدود %8را شامل مي شود .در كشورهاي توسعه يافته ، بخش كشاورزي و صنايع بيشترين مصرف اب را داشته و بالاترين نقش را در الودگي اب دارد وچالشي بزرگ نياز به اب تصفيه شده و سالم روبرو است. براساس پيش بيني سـازمان ملل تا سـال 45 ,2025كشـور (%32جمعيت جهان)دچار كمبود اب اشـاميدني خواهند شـد . اب زيرزميني از منابع مهم اب اشــاميدني هســتند كه ابهايي با كيفيت بالا را فراهممي نمايند .منابع ابهاي زير زميني در ايران وســايرمناطق دنيا به عنوان مهم ترين منابع تامين اب كشاورزي و اشاميدني به كار مي رود.

به دليل محدوديت منابع ابي ، خطر بحران اب در كشـــور و اهميت بازيابي مجدد اب و افزايش الودگي اب و همچنين افزايش الودگي ابهاي ســطحي وزير زميني با الاينده هاي فاضــلاب هاي صــنعتي مانند، فلزاتســنگين، يافتن راه حلهاي موثر و اقتصادي محيط زيستي برايحذف اين موتد از اب ضروري است .براساس گزارش سازمان بهداشتجهاني الودگي اب منجر به مرگ بيش از 5.3ميليون نفردر سال در جهان شده كه وجود فلزات سنگين در اينابها به دليل سميت زياد و غير قابل تجديدپذيري، الودگي انها را تشديدكرده است. سرب يكي از فلزات سنگين بسيار سمي كه در كبد ، استخوان ها، ماهيچه ها و بافتمغز تجمع مي يابدحد مجاز ســرب در ابهاي اشــاميدني توســط اتحاديه اروپا ، ســازمان بهداشــتجهاني و موســســه اســتاندارد وتحقيقات صــنعتي ايران 10ميلي گرم در ليتر تعيين شــده اســت.تاكنون روشــهاي شــيميايي مختلفي نظير ترســيب شــيميايي ، فيلتراسـيون غشـايي، تبادل يوني و اسـمز معكوس براي جلوگیری از آلودگی آب در ایران است. مانند سـرب بكار رفته ولي اين روشـها بسـيار هزينه بر بوده و يا اينكه معايب بسياري مانند توليد پسابها يا مواد زائد دارند. دراين صورت لازم است از روشهاي نوين ديگر براي پالايش محيط زيست براي حذف سرب در مقادير زياد از ابهاي الوده توسعه يابد.

در ســـالهاي اخير با ظهور نانوذرات اهن صـــفر ظرفيتي با اندازه كمتر از 100نانومتر توجه همگان را به خود جلب كرد نانو ذرات اهن صفر ظرفيتي، انرژي سطحي زياد و واكنش پذيري بالايي دارند كه اين امر ناشي از سطح ويژه بالاي انهاست تا كنون از نانو ذرات اهن صفر ظرفيتي براي حذف بسياري از الاينده هاي محيط زيستي مانند حلال هاي كلرينه ، نيترات و فلزات سنگين نظير كروم، سرب، كادميوم و ارسنيك استفاده شده است . ژانگ و همكاران در سالهاي 2010 در سالهاي اخير مطالعاتي برايحذف سرب از محلول ابي يا استفاده از nZVIانجام شده است . ژا نگ و همكاران در ســال 2010از nZVIبا پايدار كننده كائولينيت برايحذف ســرب اســتفاده كردند. نتايج پژوهش انها نشــان داد K-nZVداراي توانايي زيادي در حذف سرب از محلول ابي را دارد .بهطور كلي واكنش پيشنهادي :

آلودگی آب در ایران

آلودگی آب در ایران :

الودگي اب بر اساس سازمان بهداشت جهاني وجود هر نوع ماده اي از قبيل گازها، ذرات معلق، مواد شيميايي يا بيولوژيكي در اب كه تاثير نامطلوب بر سلامت موجودات زنده بگذارد ومانع استفاده مطلوب از ان شود را الودگي اب گويند.برهمين اساس دو نوع منبع الودگي براب اب مشخص شده است.

آب اين عنصر حيات از مهمترين و اساسي ترين ضروريات زندگي محسوب مي شود يكي از مشكلاتي كه جوامع و انسانها راتهديد مي كند كمبود منابع اب و آلودگی آب در ایران مي باشد واين امر سبب شده تامين اب اشاميدني سالم به يكي از دغدغه هاي اصلي  تبديل شود. كمبود و يا نبود ان ادامه حيات را براي هر موجود زنده اي را دچار مشكل مي سازد.چرخه توليد غذا وصنعت كشاورزي به ان وابسته است وبدون ان كيفيت و كميت محصولات كشاورزي كاهش يافته و امنيت غذايي جامعه به خطر مي افتد رشد روز افزون جمعيت ، افزايش بيابانها و تغييرات اب وهوايي و از طرف ديگر ر شد صنعت باعث الوده شدن اب شده و تهيه اب سالم و كافي به يك چالش بزرگ تبديل شده ا ست امروز مي توان با ا ستفاده از فن اوري هاي نويني همچون فناوري نانو اســتفاده كرد. با اســتفاده از فناوري نانو مي توان نقش مهمي در بهينه ســازي تكنيك هاي تصفيه و بازيابي اب غير متعارف ايفا كرد ، استفاده از اين فناوري بسيار كم هزينه و مقرون به صرفه مي باشد و ابي با كيفيت ، بهتر وسالم در اختيار انسان و جانوران و گياهان قرار مي دهد.

 

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp