نوشته‌ها

پلی کلرو بی فنیل

/
پلی کلرو بی فنیل ترکیبات پلی کلرو بی فنیل یا ترکیبات PCB از …

آزمایش شناسایی فنول ها

/
آزمایش شناسایی فنول ها آزمایش شناسایی فنول ها ، با دستگاه کروماتوگراف…

اندازه گیری ترکیبات فنولی

/
اندازه گیری ترکیبات فنولی اندازه گیری ترکیبات فنولی با دستگا…

آفت کش های ارگانو کلره

/
آفت کش های ارگانو کلره آفت کش های ارگانو کلره دسته ای از مو…

آزمایش سموم ارگانوفسفره

/
آزمایش سموم ارگانوفسفره آزمایش سموم ارگانوفسفره در نمونه های آب و …

تعیین سموم ارگانوفسفره

/
تعیین سموم ارگانوفسفره روش تعیین سموم ارگانوفسفره با استفاده…

اندازه گیری باقیمانده سموم

/
اندازه گیری باقیمانده سموم اندازه گیری باقیمانده سموم بر اساس …

آشکارساز کروماتوگرافی گازی

/
آشکارساز کروماتوگرافی گازی آشکارساز کروماتوگرافی گازی ، یکی از اجزا…

دستگاه کروماتوگرافی گازی

/
دستگاه کروماتوگرافی گازی در کروماتوگرافی گازی نمونه تبخير و به سر ستون كروما…

ترکیبات pcb

/
ترکیبات pcb ترکیبات pcb ، در واقع همان ترکیبــات بـــی فنیـــل چنـــد کلـــره (poly…

ترکیبات پلي كلروبي فنيل ها (PCBs)

/
ترکیبات پلي كلروبي فنيل ها (PCBs) : ترکیبات پلي كلروبي فنيل ها (PCBs) ، …