تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب کشاورزی

آزمایش آب کشاورزی:

آزمایش آب کشاورزی شامل پارامترهای میکروبی و شیمی و فلزات سنگین است. تامین آب با کیفیت مناسب تاثیر بسیار مهمی در نوع محصول کشت شده دارد. کیفیت نامناسـب مـی توانـد یکـی از عوامل محدود کننده در بخـش کشاورزی باشـد. آبیاری با آب نا مناسب عـلاوه بـر مشکلات زراعی، مشکلاتی براي خاك نیز بـه وجـود مـی آورد. بافـت خـاك، میزان آب مصـرفی، وضـعیت زهکشـی، عناصـر شـیمیایی خاك و نوع گیاه مورد بر روی کشت تـاثیر می گذارند. 

آزمایش آب کشاورزی

روش نمونه برداری از آب رودخانه و نهر

هزینه آزمایش آب کشاورزی

از آنجایی که در بیشتر مواقع از فاضلاب انسانی برای آبیاری کشاورزی استفاده می­ شود بخاطر همین مسئله آنالیز آب کشاورزی دارای اهمیت است. پارامترهایی که برای آزمایش آب کشاورزی در نظر گرفته می­ شود پارامترهای ثابتی نیست و این پارامترها بر اساس منطقه و کاربرهای دور و اطراف آن منطقه فرق می­ کند. پارامترهایی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد است و اکثرا در آزمایش آب کشاورزی در نظر می ­گیرند عبارت­ند از: کلیفرم گوارشی، کل کلیفرم، PH، TDS، TSS، سختی کل، سدیم، پتاسیم، قلیائیت کل، نیترات، فسفر کل، COD، BOD، آهن، منگنز وبور. هزینه آزمایش آب کشاورزی با توجه به پارامترهای ذکر شده در سال 98 مبلغ  7310000 می ­باشد. این مقدار هزینه با کم و زیاد شدن پارامتهای درخواستی متغیر است.

آبیاری قطره ای در مزارع کشاورزی.

استاندارد آزمایش آب کشاورزی

(منبع سازمان محیط زیست)

محدوده استاندارد کیفیت آب جهت آبیاری و کشاورزی

 

فلزات سنگین در آب کشاورزی

یكي از مهمترين مشكلات در آزمایش آب کشاورزی ، آلودگي آب کشاورزی به فاضلاب هاي صنعتي حاوي فلزات سـنگين مـي باشـد. فلزات سنگين خطرناكترين آلاينده هاي شيميايي هستند و به دليل سميت شان نگراني ويژه اي را به دنبال دارند. فعاليت هاي صنعتي باعث رها شدن عناصر سنگين به محيط زيست شده. فلزات سنگين در اثر واكنش هاي شيميايي، حـرارت و فعاليـت هـاي ميكروبـي قابـل تجزيـه نيسـتند و خاصيت تجمع در بافت های زيستي را نيز دارند.

روش حذف فلزات از آب

روش هاي معمولي جهت حذف فلزات سنگين از چنين پساب هايي، رسوبدهي شيميايي بـه صـورت هيدروكسـيد و يـا سولفيد و تعويض يوني مي باشد. كه اين روش ها علاوه بر هزينه بالا كه سبب خودداري صاحبان صنايع از كـاربرد چنـين روش هايي مي شود. مشكل توليد لجن حاصله از رسوبات شيميايي را نيز به دنبال دارند چرا كه مشكل موجـود در محـيط آبي تبديل به يك مشكل جديد در قسمت مواد زايد مي شود.  چنين مشكلاتي سـبب شده است كه روش حذف بيولوژيكي به عنوان گزينه اي كه هم اقتصادي بوده و هم سازگار با محيط زيست اسـت مـورد توجه قرار گيرد.

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp