تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آبیاری با فاضلاب

آبیاری با فاضلاب

آبیاری با فاضلاب به دلیل عوارض سنگینی که در محصولات کشاورزی و همچنین برای آبزیان و … دارد شدیدا توسط استاندارد های سازمان ملی استاندارد منع شده است. با توجه به تاثير غلظت آهن، منگنز و مواد معلق و همچنين تعـداد بـاكتري در گرفتگـي قطـره چكـان هـا که برای آۤبیاری استفاده می شود ، مي تواند الگوي خوبي براي تعيين قابليت استفاده از پساب ها و آبهاي برگشتي در آبياري تحـت فـشار باشـد.

در مورد عوارض بهداشتي استفاده از پساب ها و آبهاي برگشتي براي آبزي پروري در مقايسه با استفاده از پساب ها در كـشاورزي تحقيقات كمتري انجام شده و به همان ميزان اطلاعات كمتري نيز در دسترس است. مدارك و شـواهدي كـه در مـورد مـاهي هـا و گياهان پرورش يافته در فاضلاب وجود دارد، نشان مي دهد كه انتقال آلودگي از طريق سطوح خـارجي گياهـان و بـدن مـاهي ها بـه افرادي كه در معرض و تماس با آنها هستند، انجام گرفته و باعث آلودگي مي شود.

 

آبیاری با فاضلاب

نتايج و تجربيات نشان مي دهد كه عليرغم امكـان انتقال آلودگي از طريق محصولات توليدي از آبهاي بازيافتي (ماهيها و گياهان) به ويژه از طريق سطوح خارجي بـدن مـاهي ها و گياهان با افراد در معرض تماس، امكان انتقال از طريق بافتهاي داخلي آنها به افراد محدود و اندك مي باشد.

به طور كلي مي توان گفت از نظر آلودگي بافتهاي خوراكي كه از طريق فرايند غير بهداشتي (پرورش در آب آلوده) به وجود مي آيد تفاوت زيادي با شرايط طبيعي نمي كند. اگر از ماهي يا گياه پرورش يافته در پساب آلوده به ترماتودها به طور خام و يا كـم پختـه شـده استفاده شود، در اين صورت انتقال آلودگي به انسان اتفاق خواهد افتاد. شاخص كيفي ميكروبي مربوط به حوضچه هاي پرورش مـاهـی وجود و يا عدم وجود تخم زنده تريماتودها در پساب مورد استفاده ميباشد. البته مطالعات نـشان مـيدهـد كـارگراني كـه در تمـاسطولاني مدت با گياهان آبزي پرورش يافته در بركه هاي آلوده كه به وسيله فاضلاب يا پسابهاي صنعتي هـستند، معمـولا از ميـزان بروز بيماريهاي پوستي مانند سوزش و التهابات پوستي بيشتري برخوردار مي باشند. 

براساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني براي استفاده از پساب در پرورش آبزيان ميزان اشر شياكلي بايد كمتـر و يـا مـساوي 10000در هر 100ميليليتر و در هر ليتر هيچ تخم زنده ترماتودي مشاهده نشود. اسـتانداردهاي مـرتبط بـا اسـتفاده از پـسابهـا و آبهاي برگشتي در آبزي پروري به شرح ذيل ارائه مي شود:

  •  توصيه هاي ملي EPAبراي معيارهاي كيفي آب جهت آبزيان 
  •  معيار كيفيت شيميايي براي استفاده از پسابها در بركههاي پرورش ماهي
  •  راهنماي بهداشتي براي كيفيت پسابهاي تصفيهشده در پرورش آبزيان كشور استراليا 
  •  حداكثر غلظت توصيه شده براي پرورش آبزيان )استاندارد آب براي آبزيان اتحاديه اروپا

 

5/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp