تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب چاه

آزمایش آب چاه

آزمایش آب چاه برای بررسی آب از نظر شیمیایی و میکروبی انجام می شود. آنالیز های آب چاه بایستی به صورت ماهانه انجام گیرد. درآنالیز شیمیایی آب بایستی پارامتر های سدیم ، شوری ، نیتریت ، آمونیاک ، سختی کل ، کلسیم ، منیریم ، کربنات ، بی کربنات ، سولفات ، فسفات ، tds ، ph ، قلیائیت کل انجام شود. آنالیز های میکروبی آب چاه شامل کلی فرم گوارشی و کل کلیفرم و باکتری های هتروتروف می باشد.  سایر پارامتر ها مانند فلزات سنگین و ترکیبات آلی نیز بایستی در بررسی کیفیت آب چاه سنجیده شود.

آزمایش آب چاه شامل دو دسته آنالیز میکروبی و شیمی آب می شود.

استاندارد آب چاه

در صورت استفاده از آب چاه برای آشامیدن بایستی کیفیت آب مورد بررسی قرار گرفته را با استاندارد مقایسه کرد. مقدار استاندارد پارامتر های اندازه گیری شده آب شرب مطابق جدول زیر است. آب شرب ، آبی است که پارامتر های شیمی و میکروبی آب در محدوده استاندارد بوده و این کیفیت در طول زمان تغییر نکند.

محدوده استاندارد کیفیت آب چاه

روش نمونه برداری از آب چاه

نمونه برداری از آب چاه بایستی برای دو نمونه میکروبی و شیمی به صورت جداگانه انجام شود. نمونه میکروبی بایستی با ظرف استریل و نمونه شیمی بایستی توسط شیشه نمونه برداشت شود. روش نمونه برداری بدین شکل بوده که ابتدا محل نمونه برداری بایستی توسط پد الکلی و شعله استریل شود. سپس شیر آب چاه باز شده تا به مدت 5 دقیقه آب سراریز شود. پس از آن درب ظرف نمونه برداری به اندازه 45 درجه باز شده و آب داخل آن ریخته شود. سپس درب آن محکم بسته شود و در کول باکس قرار گیرد. در کمتر از 6 ساعت بایستی نمونه ظرف به آزمایشگاه ارسال شود.

روش نمونه برداری آب جهت آزمایش آب چاه

آزمایش پمپاژ آب چاه

پنج نوع آزمایش آب چاه قابل اجرا، ممكن است در نظر گرفته شود. اين آزمايش ها شامل آزمايش تجهيـزات، آزمايش افت پله اي ،آزمايش دبي ثابت، آزمايش افت ثابت و آزمايش برگشت است. آزمایش آب چاه تجهيزات به منظور كنترل كاركرد تجهيزات و كسب وضعيت مناسب بـراي آزمايش ها، انجام مي شود. آزمايش افت پله اي در كل اطلاعاتي پيرامون هيدروليك چـاه فـراهم مـي كنـد. آزمايش هاي دبي ثابت و افت ثابت اطلاعاتي درباره خواص آبخوان توليد مي كنند. پيش از انجام هر آزمايش، به منظور تميز كردن گمانه و رسوبات روي لوله مشبك  به حداقل رسانيدن مقاومت مابين چـاه و آبخوان، بايستي چاه توسعه داده شود.

 

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp