تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی

کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی :

آزمايش ميكروبي شامل کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی است که  در دماي بالاتر مي تواند، ارگانيزم هاي گروه كليفرم را كه منشا ء مدفوعي دارند از انواعي كه منبعشان غيرمدفوعي است متمايز نمايد. اصلاح كردن شيوه هاي آزمايش، استاندارد كردن روشها ، و مطالعه تفصيلي اعضاي گروه كليفرم كه در مدفوع جان وران خونگرم يافت مي شوند در كنار انواعي كه منشاء محيطي ديگري دارند اندازه گيري ميزان كليفرم هاي مدفوعي را از اهميت خاصي برخوردار كرده است . اين آزمايش مي تواند توسط يكي از دو روش تخمير چند لوله اي يا صافي غشائي انجام شود.

اطلاعات كافي در مورد منبع کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی نتايج آزمايشي كه از محيط كشت آلودگي گروه كليفرم (كليفرم هاي مدفوعي يا غير مدفوعي ) در اختيار بگذارد . از اين روش نبايد براي جداسازي مستقيم كليفرم ها در نمونه آب استفاده نمود . زيرا براي بازيافت بهينه كليفرم هاي مدفوعي از نمونه ، نيازمند غني سازي اوليه محيط كشت در مرحله احتمالي مي باشد . روشي كه در آن از آبگوشت استفاده مي شود (آزمايش مستقيم كليفرم مدفوعي) يك آزمايش تك مرحله اي است كه نيازي به A 1 تاييد ندارد.
براي نمونه هاي آب آشاميدني ، آبها ي ( EC آزمايش كليفرم مدفوعي ( با استفاده از محيط سطحي، منابع آب خام ، سيستم هاي تصفيه فاضلاب، استخر ها و آبهاي مصرفي براي استحمام، آب دريا و به طور كلي ارزيابي كيفي آب كاربرد دارد . اين آزمايش نمي تواند جايگزين آزمايش شمارش كل كليفرم ها در تعيين كيفيت آب لوله كشي شود، زيرا در اينگونه آبهاي تصفيه شده نبا يد هيچ باكتري استفاده مي كند قابل كاربرد براي منابع آب ، A كليفرمي حضور داشته باشد. آزمايشي كه از محيط 1 آب دريا و فاضلاب تصفيه شده است.

آزمايش کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی :

اين آزمايش بين كليفرم هاي با منشا مدفوعي (تخليه شده از روده جانوران خ ونگرم) و كليفرم است ولي جهت آزمايش سريع تعيين EC هاي از ساير منابع تمايز قائل مي شود . محيط كشت اين روش با يك A كيفيت آب هاي پرورش آبزيان، فاضلاب هاي تصف يه شده و يا منابع آب مي توان از محيط 1  شيوه مستقيم استفاده نمود.

مواد مورد نياز:

محيط كشت:

کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی

مواد خشك را به آب اضافه كرده وكاملا مخلوط كنيد و با دادن حرارت حل نمائيد.مخلوط پس از PH=6 باشد . پيش از سترون سازي مخلوط را در لوله هاي تخمير توزيع كرده و در /9± 0 / سترون كردن بايد 2 هر لوله يك لوله دورهام بيندازيد . به اندازه اي در هر لوله بريزيد كه پس از سترون كردن بخشي از لوله هاي دو رهام در داخل محيط قرار داشته باشد . درب لوله هاي تخمير را با درپوش فلزي يا پلاستيك مقاوم به حرارت ببنديد و در انكوباتور قرار دهيد.

 

روش انجام آزمايش کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی :

همه لوله ها يا بطري هاي مثبت (تشكيل گاز، رشد زياد و يا توليد اسيد ) مرحله احتمالي را براي انجام آزماي ش به مدت 48 ساعت گرماگذاري كنيد .پس از 48 ساعت لوله هاي تخميري كه در آن ها گاز ، رشد ميكروبي و يا اسيديته مشاهده شده است، به آرامي تكان دهيد يا بچرخانيد . با يك لوپ فلزي 3 ميلي ليتر و يا ميله چوبي سترون شده نمونه هايي از كشت ميكروبي در هر لوله / سترون شده به قطر 5 كه به روش بالا تلقيح EC منتقل نمائيد .سپس لوله هاي حاوي آبگوشت EC مثبت برداشته و به آبگوشت24 ساعت در حمام آب با دماي ± شده اند را به مدت 2oC EC 44 قرار دهيد . تمام لوله هاي / 5 ± 0 / 2 مي بايست ظرف 30 دقيقه پس از كشت، در حمام آب گرم قرار گيرند . دقت كن يد كه ارتفاع آب در حمام به اندازه اي باشد كه تمام لوله ها تا سطح بالائي محيط كشت در آن شناور گردند.

 

تفسير نتايج آزمایش کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی :

ظرف 24 ساعت يا كمتر بيانگر پاسخ م ثبت به EC توليد گاز و مشاهده رشد در آبگوشت آزمايش كليفرم مدفوعي است . عدم تشكيل گاز (عدم رشد و يا رشد ناچي ز) نشانگر پاسخ منفي بوده و منابع ديگري، به جز روده جانوران خونگرم را براي وجود كليفرم نشان مي دهد . اگر آزمايش با روش
همانطور كه ،EC را مي توان به كمك تعداد لوله هاي مثبت MPN چند لوله اي انجام مي شود، مقدار در بخش گذشته اشاره شد، محاسبه نمود . چنانچه تنها يك لوله براي كشت ميكروبي از مرحله آزمايش آماده شده باشد، نتيجه بايد به صورت حضور عدم حضور كليفرم هاي مدفوعي گزارش گردد.

2.3/5 - (3 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp