تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب شرب

آزمایش آب شرب :

 آزمایش آب شرب در آزمایشگاه آب شرکت آبرام اجرا می گردد که شامل دو مرحله آزمایش شیمیایی آب و آزمایش میکروبی آب است. آزمایش شیمی آب به منظور تعیین کیفیت آب شامل پارامتر های سختی کل، نیترات، سولفات، کلراید و … است.  لیست کامل پارامتر های آزمایش آب را اینجا (لیست کامل پارامتر های آب ) دانلود کنید. آزمایش میکروبی آب به منظور تعیین شاخص های میکروبی آب است.چراکه آب شرب بايد از باكتريهـاي كليفـرم عـاري باشـد. توتال کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، باکتری های سودوموناس، باکتری های هتروتروف شامل آلودگی های میکروبی آب شرب است. بایستی این آزمایشات به منظور تعیین کیفیت آب انجام گردد. 

 

بين آب شبكه هاي بزرگ و چاه هاي خانگي يا چشمه و چاه تفاوت آبرسـاني وجـود دارد. در مورد اجتماعات كوچك ممكن است لوله كشي از منبع آب از نظر اقتصادي عملي نباشد.

روش نمونه برداری از آب شیر

بايد در نظر داشت كه آيا آب لوله كشي كلرينه شده است یا خیر.  باید دقت کرد که نمونه برداري قبل و يا بعد از وارد شدن آب به شبكه توزيع اسـت. نحـوه نمونـه برداري جهت آزمايش باكتريولوژيك آب داراي اهميت بسياري است.

بایستی برای نمونه برداری جهت آزمایش آب شرب از ظروف تمیز و استریل استفاده کرد.

انواع آب شرب :

آزمایش آب شرب تصفيه شده  :

(نمونه برداري در هنگام ورود به شبكه توزيع). به منظور آزمایش آب شرب باید آب تصفيه شده بايد فاقد كليفرم باشد. در مواردي كه اين نوع آب ها مورد آزمون قرار مي گيرند بايد آزمايشهاي تائيدي انجام گيرد. زيرا دربعضی موارد باسيلوس ها در محيط کشت لاكتـوز واكنـشي مـشابه كليفرم ها توليد كنند. همچنین بایستی آزمایش های شیمی و فیزیک نیز بر روی نمونه های آب انجام گردد. 

آزمایش آب شرب تصفیه نشده :

(نمونه برداري در هنگام ورود به شبكه توزيع). در اولين نمونه برداري آب يا در يك نمونه اتفاقي وجود سه باكتري كليفرم در 100 ميلي ليتر مي تواند مورد قبول قرار گيرد. در صورتي كه اشريشياكلي نباشـد و مـشروط بـر آنكه در نمونه برداري هاي بعدي تعداد كليفرم ها كمتر از 3باشد. چنانچه سه بـاكتري كليفرم ثابت ماند و يا افزايش يافت نشانه آن است كه اين نـوع آب جهـت آشـاميدن مناسب نمي باشد.

آب هاي تصفيه شده :

(نمونه برداري از داخل شبكه توزيع). در بسياري از موارد ممكن است آبي كه در هنگام ورود به شبكه توزيع از كیفیت خوبي برخوردار باشد. آب در اثر اشكالاتي نظير پس زدن آب و يا آب بندي نبودن محل هاي اتصال كه ممكن است آلوده شود.  در سيـستم توزيـع ممکن است باكتري هاي كليفرم در مسیر شکه آلوده کننده باشند. در صورتي كه به طور اصولي بايـد نمونه هائي كه از داخل شبكه توزيع از جمله منازل برداشت مي شـود عـاري از بـاكتري كليفرم باشد.

آب هاي لوله كشي نشده :


آب هایی از منابع آبي لوله كشي نشده مانند (چشمه، قنات، چاه).  تا حدودی با به سازي مثـل دور كردن منابع آلودگي و پوشانيدن سطح چاه هاي كـم عمـق، باید آلودگی را از بین برد. در اولين نمونه برداري يا در يك نمونه اتفاقي وجود تا 10 باكتري كليفرم در 100ميلي ليتر آب مشروط بر آنكه اشريشياكلي نباشد قابل قبول است. در نمونه برداري هاي بعدي بایستی تعداد باکتری های کلیفرم كمتر از 10 mpn به ازای 100 سی سی باشد.

حد مجاز شاخص های میکروبی توتال کلیفرم و کلیفرم گوارشی آب جهت آزمایش آب شرب.

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :

با سلام و وقت بخیر… بله نمونه آب مورد نظر را ارسال نمایید به آدرس ما تا آنالیزهای میکروبی و شیمیایی سلامت آب بر روی نمونه آب اجرا گردد.

whatsapp