تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

محيط كشت

محيط كشت :

محیط کشت ، محيط آگار جامد سترون را با جوشاندن در آب و يا به كمك بخار آب در يك ظرف در بسته ذوب كنيد . از تماس طولاني غير ضروري محيط كشت با دماي زياد در حين ذوب و يا پس از آن اجتناب كنيد. ظروف حاوي محيط كشت را مجددا سترون نكنيد. چنانچه محيط كشت را در چند مرحله ذوب نموده ايد آنها را به همان ترتيبي كه ذوب و آماده شده اند استفاده كنيد به شرطي ك ه آگار كاملا به شكل مايع باشد . آگارهاي ذوب شده حاوي رس وب را 46 44 نگهداريد. با قرار دادن oC دور بريزيد. محيط كشت مايع شده را تا هنگام استفاده در حمام آب يك دما سنج در حمام آب ، دماي آنرا مرتب كنترل كنيد . هرگز از دست براي آگاهي از دماي آب و يا بخش تهيه محيط كشت ) NWRI و يا R2A محيط كشت استفاده نكنيد. براي كار با اين روش از آگار ها را ببينيد) استفاده كنيد. پيش از مصرف هر بسته جديد كشت از مناسب بودن آن اطمينان حاصل كنيد.

افزودن به نمونه :

تعداد ظروف پتري ( يا تعداد نمونه ها ي كشت شونده ) را طوري انتخاب كنيد كه براي هر گروه از نمونه هاي كشت شده بيش از 20 دقيقه ( ترجيحا 10 دقيقه ) فاصله زماني بين رقيق سازي اولين نمونه و افزايش محيط كشت به آخرين ظرف وجود نداشته باشد.

در ظروف را به آرامي برداشته و در هر ظرف حداقل 10تا12 میلی لیتر محيط مايع شده با دماي 44تا46درجه سانتیگراد  اضافه كنيد . دقت نماييد كه محيط كشت به خارج از ظرف و يا داخل درب ظرف نپاشد . پس از افزودن محيط، محتويات (نمونه و محيط ) ظرف پتري را كاملا مخلوط كرده و از ريختن آن به لبه و در ظرف اجتناب كنيد . براي مخلوط كردن، ظرف را ابتدا در يك جهت و سپس د ر جهت هاي مخالف به صورت دوراني قرار دهيد . سپس ظروف را به مدت 10 دقيقه بر روي سطح صافي قرار دهيد تا محيط كاملا جامد شود. در پايان ظروف را وارونه كرده و در انكوباتر قرار دهيد.

كنترل سترون سازي:

جهت اطمينان از اينكه محيط كشت و آب رقيق سازي كاملا سترون هستند نمونه هايي از آنها را در ظروف پتري ريخته و به همراه ساير نمونه ها در انكوباتر قرار دهيد . بهتر است براي كنترل ظروف و وسايل مورد استفاده و نيز هواي اتاق نمونه هايي تهيه نماييد.

آب مورد استفاده باید داراي کیفیت مناسب باشد، یعني عاري از موادي باشد که مي توانند از رشد میکروارگانیسم ها جلوگيري کنند )یواي فلزي سمي مثل مس( یا در شرایط آزمایش بر رشد آگار تاثير بگذارند. آب خوب و تازه باید از راه تقطير یا دیونیزاسیون تهیه شود. براي نگهداري آب مقطر باید از ظروفي استفاده شود که از مواد خنثي تهیه شده اند (شیشه خنثي، پلي اتیلن و غيره) ضریب هدایت آب باید كمتر از ١۵ µsباشد. pHآب معمولا” کنترل نمي شود مگر آنکه مشکلي در pHمحیط هاي کشت تهیه شده بوجود آید. ممکن است آب داراي مقادیر زیادي میکروارگانیسم باشد، بنابراین توصیه مي شود از آبي استفاده شود که تعداد میکروارگانیسم آن کم است.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp