تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش میکروبی آب

آزمایش میکروبی آب:

بطور کلي آزمایش میکروبی آب، به منظور شمارش میکروارگانیزم های آلاینده موجود در آب است. ميكروارگانيسم هاي متعددي از طریق آب قابل انتقال بوده که داراي منشأ مدفوعي مي باشند.هرچند تخليه فاضلاب هاي تصفيه نشده به محيط زیست، آلودگي ميكروبي منابع آب را به همرا دارد. اما هدف این بخش اشاره مختصر به آلودگي ميكروبي عمدي منابع آب است.
بيوتروریسم عبارت از استفاده عمدي از عوامل عفوني و یا سموم ميكروبي بر عليه افراد یک منطقه است. عوامل بيولوژیكي متعددي جهت استفاده در سلاحهاي بيولوژیكي شناسایي شده که شامل باکتري ها، ویروس ها، ریكتزیاها وسموم بيولوژیكي است. ارگانيسم هاي منتقله از طریق آب محتمل

براي حملات تروریستي آزمایش میکروبی آب شامل موارد زیر است:
– گونه هاي سالمونلا
– شيگلا دیسانتریه
– اشریشياکلي
O157:H7
– ویبریوکلرا
– کریپتوسپوریدیوم پارویوم
علاوه بر ميكروارگانيسم هاي فوق، آلودگي عمدي آب مي تواند از طریق سموم بيولوژیكي اتفاق بيفتد. در جدول فهرستي از سموم بيولوژیكي که تهدیدي براي آلودگي عمده آب به شمار مي روند، ارائه شده است.

آزمایش میکروبی آب
آزمایش میکروبی آب

 

پارامتر های دارای اهمیت آزمایش میکروبی آب:

-E. Coli
(کليفرم هاي مقاوم به حرارت مي توانند جایگزین مناسبي باشند.)
– کلر باقيمانده
تست کردن مزه آب نمي تواند شاخص مناسبي براي ميزان کلر باقي مانده باشد و باید به روش رنگ سنجي با کلرسنج هاي قابل حمل ميزان کلر در محل اندازه گيري شود و ميزان کلر آزاد باقيمانده در شرایط اضطرار و زمان بروز اپيدمي بيماري هاي روده اي باید بين 0/5تا 1ميلي گرم در ليتر باشد.

در مواقعي که یک منبع آب آلوده به ترکيب شيميایي و یا رادیولوژیكي است باید از ورود آب این منبع به تصفيه خانه اجتناب کرد. وجود یک ماده شيميایي در آب که مي تواند در کوتاه مدت خطر آفرین باشد بسيار به ندرت اتفاق مي افتد، در این شرایط باید در جست و جوي این بود که آیا رهنمودها اجازه مصرف این آب را مي دهند و یا باید به دنبال منبع آب دیگري بود. در بعضي مواقع به ویژه در صورت عدم دسترسي به منابع آب جایگزین، باید به دنبال فرآیندهاي تصفيه جهت حذف آلاینده هاي شيميایي آب بود براي مثال بسياري از آلاینده هاي آب را مي توان توسط جذب سطحي (با گرانول و یا پودر کربن فعال) حذف کرد و این ذرات را نيز به وسيله فرآیند هایي نظير انعقاد، لخته سازي و فيلتراسيون حذف نمود.

 

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp