تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کلر آب آشامیدنی

کلر آب آشامیدنی

ترکيبات کلر کلر آب آشامیدنی از  نظير هيپوکلریت کلسيم ( )Ca(OCl)2بصورت پودر خشک و سفيد رنگ بوده و بيشترین کاربرد را در شرایط اضطراري دارد. این ترکيب بصورت گرانول، پودر و یا قرص معمولاً دردسترس بوده و داراي درجه خلوص 65درصد مي باشند. هيپوکلریت سدیم، آب ژاول (،)NaOCl یكي دیگر از ترکيبات کلر بوده که بصورت محلول با غلظت هاي 5و 15درصد در دسترس است.
آب گندزدایي شده با کلر تنها پس از 30دقيقه زمان تماس و اطمينان از وجود کلر آزاد باقيمانده مناسب، قابل مصرف مي باشد. جهت سنجش کلر آزاد باقيمانده آب، کلرسنجي را مي توان با کيت هاي
DPDانجام داد. در این روش مشاهده رنگ صورتي بيانگر وجود کلر باقيمانده در نمونه مورد نظر است. در صورتي که ميزان کلر آزاد باقيمانده آب پس از 30دقيقه زمان تماس، 3ميلي گرم در ليتر باشد، حذف باکتري ها و ویروس ها در حد 100درصد ميباشد. شكل زیر طرح شماتيک 3 نوع هيپوکلریناتور جهت گندزدایي جریان آب با حجم کم را نشان مي دهد.

چند نکته در مورد استفاده از کلر آب آشامیدنی:

-جابه جایي ترکيبات کلر باید با مراقبت کامل انجام شود. این مواد سمي و خطرناك بوده لذا باید در محل خنک، تاریک، خشک و دور از دسترس بچه ها نگهداري شوند.
-در مصرف کليه مواد شيميایي به ویژه ترکيبات کلر رعایت نكات ایمني ضروري است. براي ایمني بيشتر و حفاظت دست ها، بدن و چشم ها از دستكش و پيش بند مناسب و عينک محافظ استفاده نمایيد.
-در صورتيكه از مواد سفيدکننده خانگي جهت گندزدایي استفاده مي شود، به دليل احتمال سمي بودن مواد معطر، باید از عدم وجود مواد معطر در آن اطمينان حاصل شود.
دستورالعمل ارائه شده بر روي برچسب ترکيبات گندزدا را بخوانيد و به نكاتي نظير ميزان غلظت مورد نياز جهت مصرف، خطرات، هشدارها، تاریخ انقضاء و سایر موارد توجه نمایيد.

-در صورت تماس ماده شيميایي با چشم و پوست بلافاصله محل مورد نظر را به مدت 15دقيقه با آب شستشو دهيد و سپس به پزشک مراجعه نمایيد.
-در شرایطي که آب داراي کدورت و یا رنگ مي باشد، مقدار کلر افزوده شده به آب باید 2 برابر شرایط معمول باشد
– کدورت و pHآب اثر مهمي روي کارایي کلر کلر آب آشامیدنی بعنوان یک گندزدا دارند. کدورت آب باید کمتر از 5NTUو ميزان pHبين 6/8-7/2باشد.

کلر آب آشامیدنی
کلر آب آشامیدنی

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp