تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فلزات سنگین آب آشامیدنی

فلزات سنگین آب آشامیدنی :

مطابق تعريف سازمان جهاني بهداشت در رابطه با فلزات سنگین آب آشامیدنی، تضمين سلامت كيفي آب درنقطه مصرفمنطبق با استانداردها و ضابطه هاي ملي يكي از تعهدات و وظايف شركت هاي آب و فاضلاب به عنوان متولي قانوني توزيع آب شهري وروستايي است. با افزايش توجه به كيفيت آب آشاميدني ، مطالعات وسيعي در جهت مقابله با كاهش كيفيت آب شروع شدند.افزايش امراض ناشي ازآب وافزايش اكسپوتانسيلي ميزان مواد سمي در آب آشاميدني و آگاهي از اينكه مواد شيميايي بكارگرفته شده درتصفيه آب مثل كلرين و آلوم درتحت شرايطي ممكن است بيشترزيان آور باشند تا مفيد باعث شده كه وظيفه سالم نگه داشتن آب در اثناي ساختن دستگاههاي تصفيه آب و فاضلاب اهميت بيشتري بيابد و قوانين سخت تري در اين موارد به تصويب برسند.

در بررسی آلودگی فلزات سنگین آب آشامیدنی،میدانیم که در آب سه نوع آلـودگي وجـود دارد،بـاكتري هـا و ويروسـها،تركيبات شيميايي سمي،فلزات سنگين كه در اينجا مورد بحث ميباشند شامل فلزاتي مثل سرب،مـس،روي منگنز، كاديوم، كرم، جيوه و … ميباشـند كـه اكثـراً سـرطان زا و خطرناك تشخيص داده شده انـد و در ادامـه بـه نحـوه سـميت تعدادي از آنها اشاره ميشود.

سلامت آب از فلزات سنگین آب آشامیدنی بايد در آخرين مرحلـه توزيـع كـه نقطـه برداشـت مصرف كننده است تامين شود و به تعبيـر ديگـر كنتـرل كيفيـت آب، آگاهي از روند تغييرات و ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آن از منابع تأمين تامبادي مصرف و محل هاي تخليـه پسابهاي حاصل از مصرف به منابع پذيرنده يا نقطه تحويـل آن به بخش هاي مصرف كننده ديگر است.

آبـي كـه شهرنـشينها و روستائيان از شيرهاي برداشت منـازل خـود مـصرف مـيكننـد. چهار مرحله كلي استحصال، انتقال، تصفيه و توزيع را طي کند تا از آلودگی فلزات سنگین آب آشامیدنی پاک گردد.

كيفيــت آب از لحاظ فلزات سنگین آب آشامیدنی ، منــابع تــأمين تا مبــادي مــصرف آن در كاربريهاي گوناگون دستخوش نوسانهاي فاحشي است از يك سو فرايندهاي تصفيه هر يك به گونه اي با تقليل و يـا زدايـش بخشي از آلايندههاي آب كيفيـت آن را بهبـود مـيبخـشند واز سوي ديگر عبور آب از شبكه درهم پيچيده و طـولاني خطـوط انتفال و توزيع و سكون آن در مخازن كيفيت آب را نقصان مي دهد.شبكه هاي توزيـع بـه دلايـل گونـاگون نـزول كيفيـت در خطوط آب رساني راسبب مـيشـوند . راهيـابي مـواد آلـي بـه خطوط آب رساني ناشي از شكستگي هـا ، سـيفون معكـوس ، نشت هاي ريز و تحليل و يا فقدان ماده گندزدا و ايجاد و رشد لايه هاي زيستي (بيوفيلم) در جدار لوله ها ، هـدر روي آب ، كنش و واكنش متقابل آب و لوله ها و وجود ميكروارگانيرم هـا و مواد آلي كه از فرآيند هاي تصفيه عبور كـرده انـد و عـواملي نظير آن همگي شرايط را براي رشد جمعيت ميكروبي و تغييـر تركيب شيميايي آب در شبكه هاي توزيع فـراهم مـي آورد.


آلـودگي آب در شـبكه هـاي توزيـع بـا سهمي معادل 29 درصد مهمترين عامل شيوع بيماريهاي حاصل از آب دانسته شده است . عدم كفايت گندزدايي آبهاي سـطحي و آبهــاي زيرزمينــي بــه ترتيــب 24و 14درصــد و نقــص در صافسازي آبهاي سطحي و آبهاي زبرزميني تصفيه نـشده هـر كدام 11درصد سهم دارند. 5ـ 1درصد آلودگي نيز سهم آبهـاي سطحي تصفيه نشده ، عدم كفايـت صـاف سـازي آبهـاي زيـر زميني ، نقص در واحد تزريـق مـواد شـيميايي لختـه سـازي و موارد ناشناخته ميباشد.

فلزات سنگین آب آشامیدنیپ

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp