تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

توتال کلی فرم

توتال کلی فرم

توتال کلی فرم یکی از پارامتر های ميكروبي آب آشاميدني است. در واقع گروهی از باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه که هوازی یا بی هوازی اختیاری بوده. قادرند در 37-32درجه سانتی گراد به مدت 44ساعت لاکتوز را تخمیر و تولید اسید و گاز نمایند. جنس های اشرشیا سیتروباکتر- انتروباکتر کلبسیلا از این دسته اند.  اهمیت آنها در مواد غذایی دراینست که شاخص بهداشتی مواد غذایی محسوب میشود. چون وجود آن می تواند نشانه
آلودگی مواد غذایی با مدفوع باشد. ضمنا درتعداد کم آن نیز در غذا پاتوژن است وبهتر است برای شناسایی آن از روشهای تشخیص جایگزین شاخص استفاده شود. در شیر پاستوریزه حداکثر 11عدد کلیفرم در هر سی سی مجاز است.اما E.coliبایستی منفی باشد.

خصوصیات مهم توتال کلی فرم :

 • توانایی رشد در سوبستراهای ساده و گسترده و در حضور املاح ونمکهای صفراوی
 • توانایی سنتز اکثر ویتامین های مورد نیاز
 • توانایی رشد در محدوده وسیع حرارتی 44-11درجه
 • توانایی تولید اسید وگاز زیاد از قند خصوصا لاکتوز به علت داشتن آنزیم βگالاکتوزیداز
 • توانایی تولید عطر و طعم نامطلوب
 • توانایی تولید مواد لزج یا طنابی در غذا

تقسیم بندی كلیفرم ها :

 • کلیفرم مدفوعی در دمای 44-44/5لاکتوز را تخمیر میکند مثل اشرشیا کلی
 •  کلیفرم غیر مدفوعی مثل سیترو باکتر و انتروباکتر
 •  غیر کلیفرم مدفوعی : شیگلا سالمونلا یرسینیا

معرف فنل رد درشرایط قلیایی صورتی پررنگ ودر خنثی نارنجی کمرنگ( در تست اوره بکارمی رود که محیط قلیایی است). متیل رد زرد رنگ در حالت اسیدی قرمز و در شرایط خنثی زرد است. برموتیمول بلو در شرایط اسیدی نارنجی و در قلیا سرمه ای است. مثلا برای جداسازی کلیفرم مدفوعی وکلیفرم ها برحسب نمونه و روشهای استاندارد از روشهای مختلفی استفاده میشود. 

 

شمارش كلیفرم به روش MPN 

 • ابتدا کشت بر روی محیط غنی کننده ( LSTا سی سی نمونه و 11سی سی LSTهمراه لوله دورهام) و انکوباسیون در 37-35درجه به مدت 44-24ساعت( عدم مشاهده گاز وکدورت در لوله نشانه کلیفرم منفی بودن است اما وجود گاز وکدورت یعنی کلیفرم مثبت است.)
 • یك یا دو قطره از لوله مشکوك به 11سی سی محیط ) (BGBبوسیله لوپ و همراه لوله دورهام اضافه نموده سپس در همان شرایط فوق انکوبه مجدد می کنیم.همزمان بر روی محیط های کشت انتخابی )Mc Cankey agar , (VRBA کشت خطی داده و در همان شرایط انکوبه می کنیم(.عدم وجودگاز در لوله وعدم کلونی ارغوانی بردومحیط جامد فوق یعنی کلیفرم منفی است.

شمارش توتال کلی فرم :

یك میلی لیتر نمونه در پلیت خالی استریل ریخته و سپس 21-15سی سی محیط Mc Cankey agarیا VRBA اضافه کرده. بصورت پور پلیت مخلوط ومیگذاریم تا ببندد. سپس لایه دوم از همان محیط کشت را روی همان پلیت (حدود 4میلی لیتر) ریخته و در 37-35درجه به مدت 44-24ساعت انکوبه میکنیم .برای شیر و لبنیات 31 درجه و 24ساعت کافیست.

مهمترین عضو گروه کلیفرم ها اشرشیا کلی است که در انتهای روده همه حیوانات خونگرم به صورت طبیعی وجود دارد( در هر گرم مدفوع 119– 116عدد E.Coliوجود دارد) از نظر کمی میزانش در روده پس از باکتریودس و بیفیدوباکتریوم است. برخی گونه های آن بی ضرر و برخی به دلیل خصوصیات آنتی ژنی برای انسان و حیوان بیماریزا است.

 

4.4/5 - (5 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp