تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب

 آزمایشگاه آب :

اجرای تمامی آزمایش های شیمی آب شامل اندازه گیری کلیه کاتیون ها،آنیون ها و فلزات سنگین آب و پساب و… که در جداول ادامه ذکر گردیده است. تمامی روش های آنالیز ها برگرفته از منابع معتبر علمی می باشد که در آزمایشگاه شیمی آب و معتمد محیط زیست شرکت آبرام (آب راهبر محاسب) قابل انجام است.

جهت اطلاع از هر مورد ، روی بخش مورد نظر کلیک کنید:

آزمایشگاه شیمی آب ، یکی از آزمایشگاه های کنترل کیفیت آب شرکت آبرام می باشد که مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی می باشد. تمامی روش های آزمایش ها در جداول زیر ذکر شده است.

 

ردیفآزمایشگاه شیمی آب 

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایشواحد
۱پی اچpHElectrometric
۲کدورتTurbidityNTUNephelometric
۳هدایت الکتریکیElectricity ConductivityµS/CmPlatinum Electrode
۴کل مواد معلقTotal Suspended Solidsmg/lGravimetric
۵کل جامدات محلولTotal Dissolved Solidsmg/lElectrical Conductivity
۶رنگColorUnit Pt-CoSpectrophotometric
۷اکسیژن محلولDissolved Oxygenmg/l O2Membrane Electrode
۸شوری آبSalinity٪Electrical Conductivity
۹سختی موقتTemanent Hardnessmg/l CaCO3EDTA Titrimetric
۱۰سختی دائمPermanent Hardnessmg/l CaCO3EDTA Titrimetric
۱۱سختی کلTotal Hardnessmg/l CaCO3EDTA Titrimetric
۱۲سدیمSodiummg/l Na+Flame Emission Photometric
۱۳پتاسیمpotassium mg/l K+Flame Emission Photometric
۱۴ کلسیمCalciummg/l CaCO3EDTA Titrimetric
۱۵منیزیمMagnesiummg/l CaCO3EDTA Titrimetric
۱۶قلیاییت کلTotal Alkalinitymg/l CaCO3Titrimetric
۱۷بی کربناتBicarbonatemg/lTitrimetric
۱۸کربناتCarbonatemg/lTitrimetric
۱۹قلیاییت فنل فتالیئنPhenol phthalein Alkalinitymg/l CaCO3Titrimetric
۲۰قلیاییت متیل اورانژMethyl orange Alkalinitymg/l CaCO3Titrimetric

 

مرجع استاندارد های آزمایشگاه شیمی آبرام Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater و EPA و ASTM و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد.

 

ردیفآزمایشگاه شیمی آب 

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایشواحد
۲۱ نیتراتNitratemg/l  NO3Ultraviolet Spectrophotometric
۲۲نیتریتNitritemg/l NO2Colorimetric
۲۳نیتروژن کلTotal Nitrogenmg/l NMacro kjeldahl
۲۴کل نیتروژن کجلدالTotal Kjeldahl Nitrogenmg/l NMacro kjeldahl
۲۵آمونیاکAmmoniamg/l  NH+4Nesslerization
۲۶فسفر کلTotal Phosphorusmg/l PVanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric
۲۷فسفاتPhosphatemg/l PVanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric
۲۸سولفاتSulfatemg/l  SO4 2-Gravimetric
۲۹سولفیتSulfitemg/l SO3 2-Ion Chromatographic
۳۰سولفیدSulfidemg/l S2-Ion Chromatographic
۳۱کلر آزادFree Chlorinemg/lDPD Colorimetric
۳۲کلرایدChloridemg/l Clargentometric
۳۳کلرامینchloraminemg/lit  Cl2Indophenol Colorimetric
۳۴سیانیدCyanidemg/l CNIon Chromatographic
۳۵فلورایدfluoridemg/l FComplexone Colorimetric
۳۶چربی و روغنTotal Oil & Greasemg/lPartition- Gravimetric
۳۷

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

Biochemical Oxygen Demandmg/lRespirometric
۳۸اکسیژن مورد نیاز شیمیاییChemical Oxygen Demandmg/lClosed Reflux-Titrimetric
۳۹مواد پاک کنندهmg/lit MBASColorimetric
۴۰آهنIronPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۴۱آلومینیومAluminiumPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۴۲رويZincPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۴۳مسCopperPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۴۴ منگنزManganesePpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۴۵آرسنيکArsenicPpbHydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric

روشهای طیف بینی که عموما در آزمایشگاه شیمی آب عموما مورد استفاده قرار می گیردبر اساس تجزیه بر تولید و یا بر همکنش تابش الکترومغناطیس با ماده استوارند .دستگاه جذب اتمی که برای اندازه گیری مقدار غلظت برخی از فلزات سنگین استفاده می شود از بین روشهای طیف بینی تجزیه به روشهای جذبی ، بر تضعیف یک دسته پرتو از تابش الکترومغناطیسی در نتیجه برهم کنش آن با آنالیت و جذب قسمتی از آن بوسیله آنالیت استوار است.

 

ردیفآزمایشگاه شیمی آب 

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایشواحد
۴۶سربLeadPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۴۷کادميمCadmiumPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۴۸کبالتCobaltPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۴۹کرومChromiumPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۵۰جيوهMercuryPpbCold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric
۵۱نیکلNickelPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۵۲باریمBariumPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۵۳استرانسیومStrontiumPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۵۴مولبیدنیومMolybdenumPpbInductively Coupled Plasma
۵۵سلنیومSeleniumPpbHydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric
۵۶ وانادیومVanadiumPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۵۷قلعTinPpbInductively Coupled Plasma
۵۸بیسموتBismuthPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۵۹پلاتینیومPlatinumPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۶۰آنتیموان

Antimony

 

PpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۶۱نقرهSilverPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۶۲بریلیومBerylliumPpbGF Atomic Absorption Spectrometric
۶۳برمBrominePpbInductively Coupled Plasma
۶۴آندوتوکسینendotoxinEU/ml—–
۶۵باقی مانده سموم ارگانیک کلرهppbGas Chromatographic-Electron Capture  Detector
۶۶باقی مانده سموم ارگانیک فسفرهppbGas Chromatographic-Nitrogen Phosphorous Detector

 

برای مثال در اندازه گیری فلز جیوه در آزمایشگاه شیمی آب  ، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر برند Hach مدل DR5000 از روش تغلیظ جیوه با بخار سرد استفاده می شود که دقت اندازه گیری آن در محدود 0.1 تا 2.5 PPM می باشد

 

ردیفآزمایشگاه شیمی آب 

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایشواحد
۶۷کل هیدروکربن های نفتیTotal petroleum hydrocarbonsppbGas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۶۸تری هالو متان هاtrihalomethanesppbGas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۶۹

هیدروکربن های

آرو ماتیک چند حلقه ای

Polycyclic aromatic hydrocarbonsppbGas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۰فرمالدئیدFormaldehydeppbGas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۱ترکیبات MTBEMTBEppbGas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۲ترکیبات BTEXBTEXppbGF Atomic Absorption Spectrometric
۷۳ترکیبات PCBsPCBsppbGas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۴کلروفیل AChlorophyll amg/m3Spectrophotometric
۷۵ترکیبات فنلPhenolmg/litDirect Photometric
۷۶ید آیدiodidemg/lit IIon Chromatographic
۷۷بروم آیدbromidemg/lit BrIon Chromatographic
۷۸سلیسsilicamg/lit SiO2molybdosilicate Colorimetric
۷۹کل کربن آلیTotal Organic Carbonmg/lpersulfate -Ultraviolet oxidation
۸۰شاخص لانژلیهLangelier Index
۸۱ضریب رایزینرRyznar index

 

4.1/5 - (7 امتیاز)
whatsapp