تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب

 آزمایشگاه آب :

اجرای تمامی آزمایش های شیمی آب شامل اندازه گیری کلیه کاتیون ها،آنیون ها و فلزات سنگین آب و پساب و… که در جداول ادامه ذکر گردیده است. تمامی روش های آنالیز ها برگرفته از منابع معتبر علمی می باشد که در آزمایشگاه شیمی آب و معتمد محیط زیست شرکت آبرام (آب راهبر محاسب) قابل انجام است.

جهت اطلاع از هر مورد ، روی بخش مورد نظر کلیک کنید:

آزمایشگاه شیمی آب ، یکی از آزمایشگاه های کنترل کیفیت آب شرکت آبرام می باشد که مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی می باشد. تمامی روش های آزمایش ها در جداول زیر ذکر شده است.

 

ردیف آزمایشگاه شیمی آب  

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۱ پی اچ pH Electrometric
۲ کدورت Turbidity NTU Nephelometric
۳ هدایت الکتریکی Electricity Conductivity µS/Cm Platinum Electrode
۴ کل مواد معلق Total Suspended Solids mg/l Gravimetric
۵ کل جامدات محلول Total Dissolved Solids mg/l Electrical Conductivity
۶ رنگ Color Unit Pt-Co Spectrophotometric
۷ اکسیژن محلول Dissolved Oxygen mg/l O2 Membrane Electrode
۸ شوری آب Salinity ٪ Electrical Conductivity
۹ سختی موقت Temanent Hardness mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۰ سختی دائم Permanent Hardness mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۱ سختی کل Total Hardness mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۲ سدیم Sodium mg/l Na+ Flame Emission Photometric
۱۳ پتاسیم potassium  mg/l K+ Flame Emission Photometric
۱۴  کلسیم Calcium mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۵ منیزیم Magnesium mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۶ قلیاییت کل Total Alkalinity mg/l CaCO3 Titrimetric
۱۷ بی کربنات Bicarbonate mg/l Titrimetric
۱۸ کربنات Carbonate mg/l Titrimetric
۱۹ قلیاییت فنل فتالیئن Phenol phthalein Alkalinity mg/l CaCO3 Titrimetric
۲۰ قلیاییت متیل اورانژ Methyl orange Alkalinity mg/l CaCO3 Titrimetric

 

مرجع استاندارد های آزمایشگاه شیمی آبرام Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater و EPA و ASTM و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد.

 

ردیف آزمایشگاه شیمی آب  

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۲۱  نیترات Nitrate mg/l  NO3 Ultraviolet Spectrophotometric
۲۲ نیتریت Nitrite mg/l NO2 Colorimetric
۲۳ نیتروژن کل Total Nitrogen mg/l N Macro kjeldahl
۲۴ کل نیتروژن کجلدال Total Kjeldahl Nitrogen mg/l N Macro kjeldahl
۲۵ آمونیاک Ammonia mg/l  NH+4 Nesslerization
۲۶ فسفر کل Total Phosphorus mg/l P Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric
۲۷ فسفات Phosphate mg/l P Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric
۲۸ سولفات Sulfate mg/l  SO4 2- Gravimetric
۲۹ سولفیت Sulfite mg/l SO3 2- Ion Chromatographic
۳۰ سولفید Sulfide mg/l S2- Ion Chromatographic
۳۱ کلر آزاد Free Chlorine mg/l DPD Colorimetric
۳۲ کلراید Chloride mg/l Cl argentometric
۳۳ کلرامین chloramine mg/lit  Cl2 Indophenol Colorimetric
۳۴ سیانید Cyanide mg/l CN Ion Chromatographic
۳۵ فلوراید fluoride mg/l F Complexone Colorimetric
۳۶ چربی و روغن Total Oil & Grease mg/l Partition- Gravimetric
۳۷

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

Biochemical Oxygen Demand mg/l Respirometric
۳۸ اکسیژن مورد نیاز شیمیایی Chemical Oxygen Demand mg/l Closed Reflux-Titrimetric
۳۹ مواد پاک کننده mg/lit MBAS Colorimetric
۴۰ آهن Iron Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۱ آلومینیوم Aluminium Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۲ روي Zinc Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۳ مس Copper Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۴  منگنز Manganese Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۵ آرسنيک Arsenic Ppb Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric

روشهای طیف بینی که عموما در آزمایشگاه شیمی آب عموما مورد استفاده قرار می گیردبر اساس تجزیه بر تولید و یا بر همکنش تابش الکترومغناطیس با ماده استوارند .دستگاه جذب اتمی که برای اندازه گیری مقدار غلظت برخی از فلزات سنگین استفاده می شود از بین روشهای طیف بینی تجزیه به روشهای جذبی ، بر تضعیف یک دسته پرتو از تابش الکترومغناطیسی در نتیجه برهم کنش آن با آنالیت و جذب قسمتی از آن بوسیله آنالیت استوار است.

 

ردیف آزمایشگاه شیمی آب  

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۴۶ سرب Lead Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۷ کادميم Cadmium Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۸ کبالت Cobalt Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۹ کروم Chromium Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۰ جيوه Mercury Ppb Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric
۵۱ نیکل Nickel Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۲ باریم Barium Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۳ استرانسیوم Strontium Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۴ مولبیدنیوم Molybdenum Ppb Inductively Coupled Plasma
۵۵ سلنیوم Selenium Ppb Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric
۵۶  وانادیوم Vanadium Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۷ قلع Tin Ppb Inductively Coupled Plasma
۵۸ بیسموت Bismuth Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۹ پلاتینیوم Platinum Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۶۰ آنتیموان

Antimony

 

Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۶۱ نقره Silver Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۶۲ بریلیوم Beryllium Ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۶۳ برم Bromine Ppb Inductively Coupled Plasma
۶۴ آندوتوکسین endotoxin EU/ml —–
۶۵ باقی مانده سموم ارگانیک کلره ppb Gas Chromatographic-Electron Capture  Detector
۶۶ باقی مانده سموم ارگانیک فسفره ppb Gas Chromatographic-Nitrogen Phosphorous Detector

 

برای مثال در اندازه گیری فلز جیوه در آزمایشگاه شیمی آب  ، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر برند Hach مدل DR5000 از روش تغلیظ جیوه با بخار سرد استفاده می شود که دقت اندازه گیری آن در محدود 0.1 تا 2.5 PPM می باشد

 

ردیف آزمایشگاه شیمی آب  

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۶۷ کل هیدروکربن های نفتی Total petroleum hydrocarbons ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۶۸ تری هالو متان ها trihalomethanes ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۶۹

هیدروکربن های

آرو ماتیک چند حلقه ای

Polycyclic aromatic hydrocarbons ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۰ فرمالدئید Formaldehyde ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۱ ترکیبات MTBE MTBE ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۲ ترکیبات BTEX BTEX ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۷۳ ترکیبات PCBs PCBs ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۴ کلروفیل A Chlorophyll a mg/m3 Spectrophotometric
۷۵ ترکیبات فنل Phenol mg/lit Direct Photometric
۷۶ ید آید iodide mg/lit I Ion Chromatographic
۷۷ بروم آید bromide mg/lit Br Ion Chromatographic
۷۸ سلیس silica mg/lit SiO2 molybdosilicate Colorimetric
۷۹ کل کربن آلی Total Organic Carbon mg/l persulfate -Ultraviolet oxidation
۸۰ شاخص لانژلیه Langelier Index
۸۱ ضریب رایزینر Ryznar index

 

4.1/5 - (7 امتیاز)
whatsapp