تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری فلزات سنگین در آب

اندازه گیری فلزات سنگین در آب اسپكتر فتومتر جذب اتمي:

فلزات سنگین يون فلزاتي در اين روش قابل اندازه‏ گيري است كه غلظت آن در دامنه تغييرات زير قرار دارد:

فلزات سنگین
فلزات سنگین

حد بالائي غلظت قابل تعيين را مي‏توان با رقيق كردن نمونه افزايش داد.

حد پائيني غلظت قابل تعيين بطور عمده بستگي به وسائل و تجهيزاتي دارد كه در دستگاه اسپكتر فتومتر جذب اتمي بكار رفته است مانند نوع مشعل ضخامت عبور نور از شعله , نوع سوخت و نوع اكسيدكننده , منبع انرژي و حدود وسعت الكتريكي سيگنال خروجي كه در تغيير حد پائيني مؤثر مي‏باشند پائيني‏ترين حد غلظت قابل تعيين معمولا معادل دو برابر حداكثر تغييرات زمينه دستگاه  ( حد دقت ) مي‏باشد

اساس روش اندازه گیری فلزات سنگین

اين روش بر اين اساس قرار دارد كه عناصر فلزي در حالت پائين‏ترين سطح انرژي خود همان طول موجي را جذب مي‏كند كه پس از تحريك شدن از خود انتشار مي‏دهد و هنگاميكه اشعه خروجي از يك عنصر تحريك شده معين از ميان شعله‏اي كه محتوي اتمهاي همان عنصر به حالت تحريك نشده مي‏باشد عبور كند , شدت اشعه عبوري متناسب با مقدار اتمهاي عنصر موجود به حالت تحريك نشده در شعله , كاهش خواهد يافت .

يك لامپ كاتدي ميان تهي كه كاتد آن از فلز مورد آزمون ساخته شده منبع ايجاد اشعه مورد نظر است و بوسيله مكش نمونه در شعله حاصل از سوخت و ماده اكسيد كننده اتمهاي فلز مورد اندازه‏گيري درون شعله در معرض اشعه قرار گرفته و يك منوكروماتور پرتو مشخصه فلز ساطع شده از لامپ را جدا و اشعه عبوري كاهش يافته شده توسط يك وسيله حساس به نور اندازه‏گيري مي‏شود.

 فلزات سنگین و مواد مزاحم:

در اندازه‏ گيري يك فلز معمولا عنصر فلزي ديگر با زياد ويا كم كردن مقدار اشعه جذب شده مزاحمت ايجاد نخواهد كرد بلكه معمول‏ترين مواد مزاحم موادي هستند كه با واكنش شيميائي در شعله مانع از تبديل فلز مورد مطالعه به اتم مربوطه خود ميشوند و بعضي از آنيونها كه در شعله با ايجاد تركيبات نامحلول موجب كاهش نتايج بدست آمده خواهد شد.

ـ فسفاتها در اندازه‏گيري كلسيم ايجاد مزاحمت مي‏كنند ولي در دستور كار اثر تداخل فسفاتها تا 600 ميلي‏گرم در ليتر پيش‏بيني شده است .

-سيليس در اندازه‏گيري آهن ايجاد مزاحمت خواهد كرد ولي در اين دستور كار برطرف كردن اثر تداخل سيليس تا 200 ميلي‏گرم در ليتر پيش‏بيني شده است.

منيزيم در اندازه ‏گيري آلومينيم مزاحم بوده ولي در دستور كار اثر تداخلي مقادير بيشتر از 100 ميلي‏گرم در ليتر آلومينيم حذف مي‏شود .

دستگاه و مواد مورد نياز:

ـ اسپكتر فتومتر جذب اتمي : دستگاه بايد داراي قسمتهاي زير باشد . افشانه گردكننده  نمونه , مشعل , وسيله تنظيم فشار براي ثابت نگاهداشتن فشار سوخت و ماده اكسيدكننده در مدت آزمون , لامپ كاتدي ميان تهي براي هر فلز مورد اندازه‏گيري , سيستم نوري كه قادر به جداكردن خط طيف مورد نظر از اشعه باشد , شكاف قابل تنظيم , لامپ تقويت كننده و يا هر وسيله حساس به نور تقويت كننده براي  اندازه‏ گيري نور و وسيله‏اي براي قرائت و مشخص كردن مقدار اشعه جذب شده اندازه‏ گيري نور و وسيله‏اي براي قرائت و مشخص كردن مقدار اشعه جذب شده لامپهاي كاتدي ميان تهي چند عنصر كه به سهولت قابل دسترسي باشد نيز براي انجام كار رضايت بخش است.

اكسيد كننده:

هوا : معمول‏ترين اكسيد كننده هوا مي‏باشد كه با عبور دادن از يك صافي مناسب تميز و خشك و عاري از روغن , آب و ساير مواد خارجي خواهد بود.

اكسيد ازت : براي فلزات ديرگداز ممكن است از اكسيد ازت به عنوان اكسيدكننده استفاده شود.

 سوخت:

استيلن : سوخت معمول استيلن تجارتي استاندارد است كه چون استن هميشه همراه استيلن فشرده در سيلندر وجود دارد براي جلوگيري از ورود و صدمه زدن آن به سر مشعل بايد از سيلندر رهائي كه فشار استيلن در آن بيشتر از 70 كيلوگرم بر سانتي‏متر مربع است استفاده و قبل از رسيدن به اين فشار آنرا از دستگاه جدا كرد .

ـ شير فشارشكن : به دليل بالا بودن فشار منابع سوخت و اكسيدكننده كه معمولا بيشتر از فشار مورد نياز دستگاه مي‏باشد بايد از شير فشارشكن براي كم كردن و كنترل فشار سوخت و اكسيدكننده در هنگام آزمون استفاده شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديد :

 ASTM – vol 31 – 1978

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp