تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

ترکیبات pcb

ترکیبات pcb

ترکیبات pcb ، در واقع همان ترکیبــات بـــی فنیـــل چنـــد کلـــره (poly chlorinated biphenyls-PCBs) می باشند. دســــته اي از مــــواد شیمیایی آلی بوده و جزءآلاینده هاي شغلی و زیست محیطی بـسیار خطرنـاك محــسوب مـیگردنـد. ایـن ترکیبــات
چــالشهــاي شــغلی و زیــست محیطــی عمــده اي را ایجــاد نموده اند.ترکیبات pcb
 جزء ترکیبات آروماتیـک بـا مشخـــصات مـــشابه ترکیبـــات dichloro diphenyl trichloroethane-DDT هستند.

بیفنیلهـاي کلـردار از دهه 1930تا 1990درحجم بسیار زیادي تولید شـده انـد.بـه دلیل خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی منحـصر بـه فرد خود درسطح وسیعی به عنوان دي الکتریک درخازنها، مایعــات هیــدرولیک در ابزارهــاي هیـدرولیکی،روغــن ترانسفورمر، مواد پوش دهنده سطح، چسبها، آفتکشها، کاغذهاي کپی بدون کربن، جوهرها، مومها و رنگها در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. معاهده  persistent organic pollutants) POPs) فنیلهاي چندکلره را به عنوان ماده شیمیایی اولویت دار براي حـذف تــدریجی تـا ســال 2025لیـست کــرده اســت.

ترکیبات pcb از 209 شکل بیفنیل کلردارشده تشکیل یافته که تمام اشکال آن در طبیعت شناخته نشده است. سابقاً بی فنیلهـاي چندکلره تحت نام روغنهاي آسکارل به فـروش مـیرسـید. بیفنیل هاي چندکلره صـنعتی،مایعات بیرنگ و روغنی شکل با سیالیته فراوان و ویسکوزیته بالا هستند. به طور کلـی خواص مهم ایـن ترکیبـات عبارتنـد از:

 1. مقاومـت حرارتـی و شیمیایی خیلی بـالا
 2. هـدایت حرارتـی خیلـی زیـاد
 3. هـدایت الکتریکی کم
 4. غیر منفجره
 5. نقطه آتشگیري بالا حدود 170 تا 380درجه سانتیگراد
 6. قابلیت حلالیـت کـم در آب ولـی در حلالهاي آلی به آسانی حل میشوند

عوارض ترکیبات pcb  

 1.  در ایـن مـواد بـه راحتـی تجزیـه زیـستی رخ نمیدهد. این یکی از دلایل عمده آلایندگی بـیفنیـلهـاي چند کلره در محیط است که آن را در گروه ترکیبـات آلـی پایدار قرار داده است. 
 2. این ترکیبات از طریق پوسـتی، استنشاقی و گوارشی جذب انسان و حیوان میشوند. زمانی که وارد بدن شدند از طریق جریان خون به کبد، ماهیچه هاي مختلف و بافت چربـی انتقـال یافتـه و بـا توجـه بـه خاصـیت تجمعی آنها در سلولها ذخیـره شـده و وارد زنجیـره غـذائی میشوند.
 3.  پایداري بالایی در محـیط بـه لحـاظ تجزیـه پذیري پایین و حلالیت کم در آب دارند. بالاخره ایـن کـه این ترکیبات مشکوك به سرطان هستند. آژانس حفاظـت از محیط زیـست آمریکـا ، PCBs یا ترکیبات پلی کلرو بی فنل  را بـه عنـوان مـاده احتمـالی
  سرطانزاي انسان طبقـه بنـدي کـرده اسـت.

از اثـرات مواجهــه حــاد بــا ترکیبات pcb مــیتــوان بــه اثــرات پوسـتی،کبدي، نورولـوژیکی، معـده اي روده اي و اثـرات ناشی از سمیت با مشتقات PCBsاشاره نمود. هم اکنـون امحاي بیفنیلهاي چند کلره به عنوان یکـی از چـالشهـاي محیط زیست کشور مطرح میباشد. لذا با توجه بـه خطـرات ترکیبات pcb براي سلامتی انسان و سایر موجودات زنـده، توسـعه روشهـاي مطمـئن بـراي حـذف یـا تجزیـه روغـن آسکارل در زمره مهمترین زمینه هاي تحقیقاتی روز دنیا قرار دارد.

در زمینــه کــاربرد امــواج الکترومغناطیــسی در طــول موجهاي امواج میکروویو در تجزیۀ این ترکیبـات در سـطح جهانی تحقیقـاتی صـورت گرفتـه اسـت. ولـی توسـعه روش تجزیه ترکیبات pcb  با اسـتفاده از پرتوهـاي میکروویـو در حضور اکسیدکننده قوي پراکسیدهیدروژن وکاتالیـست دي اکسیدتیتانیوم به طور همزمان و نیـز متمرکـز نمـودن مطالعـه برتجزیه PCBهاي سمی موجـود در روغـن آسـکارل صورت گرفته است. همچنین از مزایاي این روش مـیتـوان بـه عـدم نیـاز محـیط واسـط جهـت انتقـال گرمـا، گرمـایش درونـی و حجمـی و انتخابی، کارائی بسیار بالا، کاهش طول مدت زمـان اجـراي فرآینــد، پرتــودهی یکــسان و یکنــواختی محلــول اشــاره نمود.

اندازه گیری ترکیبات pcb با استفاده از دستگاه GC 

روغـن آسـکارل بـا اسـتفاده از دسـتگاه GC-ECD ساخت کمپانی AGILENT اندازه گرفته می شود. با استاندارد داخلی دکـا کلروبـی فنیـل بـه روش EPA8082مورد آنالیز قرار می گیرد. 

 حالت تزریق :  Splitless
 زمــان همــدماي اولیه : 30 ثانیه                                                                                                                     دماي اولیه :  ۵۰ درجه سانتی گراد                                                                                                                   برنامه ریزي دمایی :  دماي اولیه 50 درجه سانتی گراد، با افزایش دما با سرعت 12درجه سانتیگراد بر دقیقه تا 130 درجه  سانتیگراد و سپس افزایش دما با نـرخ 5درجـه سـانتیگـراد بـر دقیقـه تـا 280درجـه سانتیگراد ادامه مییابد.                               زمان استراحت: 5دقیقه                                                                                                                                       خنک شدن: تا 50درجه سانتی گراد                                                                                                                        آشکارساز : 300درجه سانتی گراد                                                                                                                          محل تزریق : 280درجه سانتی گراد                                                                                                                       سرعت جریان گاز حامل : 1.3میلی لیتر بر دقیقه                                                                                                      فازهاي ساکن :  سیلیکونی که 5درصد فنیل متیل روي ستون لولۀ موئین سیلیکاتی پیوند داده شده است
طول 30متر
قطر داخلی 0.32میلیمتر
ضخامت فیلم پوشش داده شده با TR-5با ضخامت فیلم 0.25میکرومتر
گازهاي حامل هلیوم با خلوص 99.99درصد
گازهاي جبرانی makeup نیتروژن با خلوص 99.99درصد
سرعت جریان گاز جبرانی 60میلی لیتر بر دقیقه

Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp