تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کلر باقیمانده آب

کلر باقیمانده آب:

اثرات کلر زني : کلريناسيون منابع آب وشبكه هاي آبرساني اولا سبب از بين بردن يا غير فعال کردن ميكرو ارگانيسمهاي بيماريزامي شوند ، ثانيا در تصفيه آب آشاميدني بعلت ترکيب با آمونياك، آهن ، منگنز ،سولفور سبب بهبود آيفيت آب مي شود .کلر زني ممكن است بعلت ترکيب با فنل ها وساير ترکيبات الي موجود در منابع آب موجب پيدايش طعم وبو و اثرات نا مطلوب در آب نيز شود.
کلر را در آب مي توان با روشهاي آمپرو متري ، آالريمتري وتيتريمتري اندازه گيري نمود که در اينجا روش تيتراسيون با فرو سولفات آمونيم وروش يدو متري ارائه مي گردد.

تيتراسيون با فروآامونيم سولفات برای تعیین کلر باقیمانده آب:

N,N -دی اتيل پارا-فنيلن دی امين( DPD)بعنوان يک معرف در روش تيتريمتري بافروسولفات امونيم (FAS ) براي اندازه گيري آلرباقيمانده مورد استفاده قرار مي گيرد .در صورتيکه تفكيك آامل انواع کلر مورد نياز نباشد روش کار را ميتوان به نحوی ساده نمود تا فقط کلر ازاد وترکيبی ويا کلر تام تعيين مقدار گردد.

در صورت عدم وجود يون I¯کلر ازاد به سرعت با انديكاتور N,N -دی اتيل پارا-دی امين(DPD )وارد واکنش شده و رنگ قرمزتوليد مي نمايد . متعاقبا افزايش مقدار آمينيون يدور بعنوان آاتاليزور سبب مي شود منوآلر آمين رنگ توليد نمايد .افزايش مقدار بيشتري يون يدور ،باعث جواب دادن سريع و حضور دی کلر امين می گردد.در حضور يون يدور قسمتي تري آلريد نيتروژن NCl دي آلر آمين وقسمتي ديگر کلر آزاد را شامل مي شود.

در روشهاي تكميلي بر مبناي افزايش يون يدور قبل از DPDمي شود حدس زد يک قسمت از همراه باNCl  کلر ازاد ظاهر مي شودو

مقدار دی اکسيد کلر ظاهر شده همراه با کلر آزاد معادل 1/5 کل تر کيبات کلر می باشد .

دی اکسيد کلر متناسب با مقدار کلر تام واز طريق اسيدی کردن اوليه نمونه در حضور يون يدور ورساندن به پی هاشخنثی با افزايش يون بيکربنات حاصل می شود .

برم برم آمين ويد با DPD وارد واکنش شده وبهمراه کلر ازاد ظاهر می شوند

افزايش گليسين قبل از تعيين مقدار آلر آزاد ، کلر آزاد را به فرمهاي غير فعال آن تبديل مي نمايد ، وتنها برمين ويد باقيمانده ، باقي مي مانند. تفريق اين با قيمانده هااز باقيمانده اندازه گيري شده با گليسين اختلاف آلر آزاد را از يد وبرم نشان مي دهد.

 

5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp