تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod :

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod ، یکی از پارامتر هایی است که در تصفیه فاضلاب دارای اهمیت است.  مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون شیمیایی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی و غیـر قابـل تجزیـه بیولوژیکی بـه عنـوان اکسـیژن مـورد نیـاز شـیمیایی از جمله معیارهـای متـداول بـرای معرفـی میـزان آلـودگی مـواد آلـی در اغلـب آلاینـده هـای زیست محیطی از جمله فاضلاب میباشد.

اساس اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod بر مبنـای اکسیداسـیون ترکیبـات آلی به دی اکسید کربن درحضور یک اکسـید کننـدۀ قوی مانند دی کرومات پتاسیم در شـرایط اسـیدی و گرمــا اســت کــه نتیجــه آن احیــای دی کرومــات Cr2O72 به یون کرومیک میباشد.

در روشهای استاندارد آزمایشهای آب و فاضـلاب، دو روش تقطیــر برگشــتی بــاز و بســته بــرای  اندازهگیری CODمعرفی شـده انـد کـه در ایـن میان، روش تقطیر برگشتی بسـته و تعیـین CODبـر مبنای رنگ سنجی ،به دلیل راهبری آسـان و خطـای کمتر از کاربرد گستردهای برخـوردار مـیباشـد. در این روشها، عمل هضـم نمونـه بـه مـدت 2سـاعت توسط راکتور حرارتی دردمای 150°cانجام میشود با این وجود، بررسیهای اخیر نشان داده انـد کـه مایکروویو میتواند برای هضم سریعتر آزمـایش CODمورد استفاده قرار گیرد.

مایکروویوهــا بخشــی از طیــف الکترومغناطیســی بــا فرکانس حدود 300 MHzتا 300 GHzو طول موج 1میلی متر تا 1متر میباشـند کـه بـا مکانیسـمهـای پلاریزاسیون یونی و چرخش سریع مولکولهای قطبی، گرما تولید مینمایند.

هوسر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی انواع فاضلابهای شــهری و صــنعتی و پســاب را در شــرایط هضــم بــا مایکروویو (توان 250وات و زمان 10دقیقه) بررسـی نموده و نتایج حاصله را مطابق با روش هضم حرارتی ارزیابی نمود.بلترا و همکاران، برای اندازه گیـری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod بــین صــفر تــا ،15000 mg/Lروش هضــم بــا مایکروویو را مطالعه نموده و نشـان دادنـد کـه ایـن روش با زمان هضم 8دقیقه قادر است ضـمن تعیـین صحیح و دقیق اکسیژن مـورد نیـاز شـیمیایی، تـداخل ناشی از 8000mg/Lکلرور را خنثی نماید.

رامون و همکاران، زمان لازم برای هضم با مـایکروویو را در سنجش اکسیژن مورد نیاز شـیمیایی، 5دقیقـه تعیـین کردنــد. دهارمــادهیکری  و همکــاران، قابلیــت کاربرد روش هضم با مـایکروویو را در شـرایط 600 وات و زمان هضم 10دقیقه در سنجش CODتأییـد نموده و نشان دادند که این روش میتوانـد تـداخل ناشی از کلرور را تا 6000 mg/Lدر تعیـین اکسـیژن مورد نیـاز شـیمیایی خنثـی کنـد.

زمـان هضـم و  انرژی مورد نیاز از متغیرهای مهم مؤثر بر هضـم بـا مایکروویو میباشند. نتـایج مطالعـات مـذکور نشـان میدهد که با استفاده از مـایکروویو مـیتـوان زمـان هضم را کـاهش داده و در مصـرف انـرژی و هزینـه صرفه جویی کرد.

به منظور رایج شدن کـاربرد مـایکروویو در مقیـاس جهــانی بــرای هضــم در تعیــین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod ، نیاز به تأکید فراگیر در کشـورهای مختلـف میباشد. نظر به اینکـه تـاکنون در مـورد اسـتفاده از مایکروویو برای هضم در آزمایش CODهیچ گونـه مطالعه ای در ایران گزارش نشده است، لذا هـدف از این مطالعه، سنجش سریع اکسیژن موردنیاز شیمیایی، از طریق هضم با مایکروویو میباشد.

 

به اشتراک بگذارید :
whatsapp