تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod :

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod ، یکی از پارامتر هایی است که در تصفیه فاضلاب دارای اهمیت است.  مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون شیمیایی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی و غیـر قابـل تجزیـه بیولوژیکی بـه عنـوان اکسـیژن مـورد نیاز شیمیایی از جمله معیارهای متداول برای معرفی میزان آلودگی مواد آلی در اکثر آلاینده های زیست محیطی از جمله فاضلاب می باشد. اساس اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod بر مبنای اکسیداسـیون ترکیبات آلی به دی اکسید کربن درحضور یک اکسـید کننـدۀ قوی مانند دی کرومات پتاسیم در شرایط اسیدی و گرمـا است که نتیجه آن احیای دی کرومات Cr2O72 به یون کرومیک می باشد.

فیلم روش انجام آزمایش COD با اسپکتروفتومتر

در کتاب استاندارد متد آزمایش های آب و فاضـلاب، چند روش رفلاکس باز و بسته و رنگ سنجی برای  اندازه گیری CODمعرفی شده است. که در این میان، روش رفلاکس بسـته و رنگ سنجی برای تعیـین CODبـر مبنای رنگ سنجی ،به دلیل راهبری آسـان و خطـای کمتر از کاربرد گسترده ای برخـوردار می باشد. در این روش ها، عمل هضـم نمونه به مدت 2ساعت توسط راکتور حرارتی دردمای 150°cانجام می شود. 

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی عبارتست از مقدار مشخصی اکسنده، که تحت شرایط کنترل شده با نمونه واکنش می دهد.مقدار اکسنده مصرفی به صورت اکسیژن هم ارز با آن نشان داده می شود. دی کرومات به دلیل داشتن خواص شیمیایی ویژه در این روش به عنوان اکسنده به کار می رود. حین واکنش،  Cr6+ به Cr3+ کاهش می یابد و مواد آلی و معدنی موجود در نمونه اکسید می شوند. در این اکسیداسیون، مواد آلی غالب بر مواد معدنی می شوند و این اتفاق مطلوب می باشد. زمان هضم، قدرت واکنشگر و غلظت اکسیژن شیمیایی مورد نیاز نمونه بر میزان اکسیداسیون آن تاثیر گذار خواهد بود. این آزمایش برای اندازه گیری مواد آلی موجود در پساب ها و آب های طبیعی به کار می رود.

مواد و تجهیزات مورد نیاز :

  1. ویال شیشه ای
  2. COD  راکتور
  3. اسپکتروفتومتر
  4. میکروپیپت
  5. ارلن مایر
  6. پتاسیم دی کرومات استاندارد 0.1 نرمال
  7. واکنشگرسولفوریک اسید/نقره سولفات
  8. –  محلول هضم پتاسیم دی کرومات
  9. محلول استاندارد پتاسیم هیدروژن فتالات

 

 

4.6/5 - (5 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp