آزمایش آمونیوم آب

آزمایش  آمونیوم آب :

آزمایش  آمونیوم آب های آشامیدنی و خام و فاضلاب کاربرد دارد. درمورد آب های با رنگ زیاد یا شور ،باید نمونه را پیش از آزمون تقطیر کرد. بـا اسـتفاده از حداکـثر 40میلی لیترآزمونه امکان اندازه گیری غلظت نیتروژن آمونیومی تا 1میلی گــرم در لیــتروجود دارد. درمــورد غلظــت هــای بالاتــر حجــم هــای کمــتری از آزمونــه بــه کــار می رود.

بــا اســتفاده از 40میلــی لیــترآزمونه وســلی بــاطول مســیرنوری 40میلــی مــتر، غلظتــی برابــر 0.200 میلــی گــرم در لیــتر جذبــی درحــدود 0.69 بــه دســت مــی آیــد. چــنانچه حجــم آزمونــه 40 میلـی لیتروطول مسیرنوری 10میلی مترباشد با غلظت 0.75 میلی گرم در لیتر جذبی برابر0.65به دست
می آید.

انـدازه گـیری طـیف سـنجی ترکیـب آبـی رنـگ تشـکیل شـده ازواکـنش آمونیوم با یون های سالیسیلات وهیپوکلریـت درحضورسـدیم نیتروزوپنتاسـیانوفرات) سـدیم نیتروپروسید( در طول موج تقریبی 655 نانومتر .
یـــــــون هـــــــای هیپوکلریـــــــت بـــــــا هیدرولـــــــیز قلیایـــــــی نمـــــــک ســـــــدیم 
در محـــل تشـــکیلN,N– dichloro – 1,3,5 –triazine -2,4,6(1H, 3H,5H)-trione می شوند.
واکـنش کلرامیـن حاصـل بـا سـدیم سالیسـیلات در
pHبرابـر12.6 درحضورسـدیم نیتروپروسـید انجام مــی شــودو مقــدار کلرامیــن موجــود درنمونــه انــدازه گــیری مــی شــود. اخــتلاط ســدیم ســیترات بــا واکنش گر مزاحمت های ناشی ازکاتیون ها به ویژه کلسیم ومنیزیم را از بین می برد.

مواد لازم آزمایش  آمونیوم آب :

آب، بدون آمونیوم، تهیه شده به یکی از روش های زیر  :

  1. باروش تعویض یونی
  2. روش تقطیر
  3. واکنش گررنگ ساز
  4. واکنش گررنگ ساز
  5. محلول سدیم دی کلروایزوسیانورات
  6. نیتروژن آمونیومی، محلول استاندارد باغلظت 1000میلی گرم درلیتر
  7. نیتروژن آمونیومی، محلول استاندارد، با غلظت 100میلی گرم 
  8. نیتروژن آمونیومی، محلول استاندارد، با غلظت 1میلی گرم درلیتر
  9. محلول تمیز کننده

وسایل لازم آزمایش  آمونیوم آب :

وسایل معمولی آزمایشگاه برای آزمایش  آمونیوم آب به همراه وسایل زیر:

طـیف سـنج، بـا قابلیـت کـاردرطول موج 655نانومتر با سل هایی با طول مسیرنوری بین 10تا50 میلی متر.

حمام آب یاانکوباتور، با قابلیت نگهداری دردمای 25± 1درجه ی سلسیوس

طرز نگهداری نمونه ها آزمایش آمونیوم آب :

نمونـه های آزمایشگاهی باید در بطری شیشه ای یا پلی اتیلنی جمع آوری شوندوبه سرعت دراولین فرصت ممکن آنالیز شوندویا این که تا موقع آنالیز در دمای بین دو و پنج درجه ی سلسیوس نگهداری شوند. اسـیدی کـردن با استفاده از سولفوریک اسید تا pHکم تر از دو باعث حفظ نمونه می شود مشروط به این کـه از آلودگـی احتمالـی نمونـه ی اسـیدی شـده توسـط جـذب هـرگونه آمونـیاک محیطی یا اتمسفری جلوگیری شود.

آزمونه  آزمایش آمونیوم آب :

حداکـثرحجم آزمونه 40میلی لیتراست که می تواند برای اندازه گیری غلظت های نیتروژن آمونیومی تا یک میلی گرم درلیتربه کار رود. آزمونـه هایی با حجم های کمتردرمواردی مناسب است که میزان غلظت نیتروژن آمونیومی زیاداست. نمونه هـای آزمایشـگاهی کـه دارای مـواد معلـق هستند باید به حال خودگذاشته شوند تاته نشین شوند ویا اینکه ازکاغذفایــــــــــــبرگلاس آبکشــــــــــــی شــــــــــــده از قــــــــــــبل عبورکنــــــــــــند. می توان نمونه را تقطیرهم کرد.

اندازه گیری ها :

میلـی لیترواکنشـگر رنـگ را به محلول آزمون اضافه کنیدوبه خوبی مخلوط کنـید.سـپس 4 میلی لیتر محلول سدیم دی کلروایزوسیانورات را به آن بیفزاییدوبه
خوبی مخلوط کنید.
پــس از ایــن افــزایش، pHمحلــول 12.6 خواهــد شــد.خاصــیت قلیایــی یااســیدی بــیش از گستره ی ذکرشده درنمونه سبب ایجاد خطا خواهدشد. بـا آب تاخط نشانه رقیق کنید. بالن را به طور کامل تکان دهید و آن را درحمام آب  دردمای 25±1درجه ی سلسیوس قراردهید.

 می توان ازحمام آب بادماهای دیگر نیزاستفاده کرد ولی باید درتمامی موارداندازه گیری و کالیبراسیون همان دما محدوده ی ± 1درجه ی سلسیوس  رعایت شود.

حداقـل پس از 60دقیقه ، بالن راازحمام آب خارج کنیدو جذب محلول رادرطول موج مربوط به بالاترین جـذب، تقریـبا در 655نانومتر درسلی باطول مسیرنوری مناسب درمقابل آبدرسل مرجع اندازه گیری کنید.

تهیه ی محلول های کالیبراسیون:

بـه یـک مجموعـه ی 9تایـی از بالـن هـای حجمـی 50میلـی لیـتری، حجـم هـای لازم ازمحلـول هـای اسـتانداردنیتروژن آمونیومـی)رامطابق باجدول یک ازطریق بورت واردکنیدودرصورت لزوم به بالن ها آب بیفزاییدتاحجم 40±1میلی لیترحاصل شود.

آزمایش آمونیوم آب

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *