تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آلکالینیتی فاضلاب

آلکالینیتی فاضلاب

آلکالینیتی فاضلاب در حضور مقدار زياد دي اكسيدكربن (معمولاً در محدوده 30-50درصـد) در گـاز توليدي تصفيه بي هوازي، معمولاً مقادير قليائيت در محدوده 2000-4000 mg/L بر حـسب كربنـات كلسيم مورد نياز است كه براي حفظ pHدر حالت خنثي يا نزديك به حالت خنثي مـيباشـد. مقـدار قليائيت مورد نياز به ندرت در فاضلاب ورودي در دسترس اسـت؛ امـا ممكـن اسـت در بعـضي مـوارد بوسيله تجزيه پروتئين و اسيدهاي آمينه توليد شود(مانند فاضلابهاي بـسته بنـدي گوشـت) نيـاز بـه خريد مواد شيميايي براي كنترل pH مي تواند اثر مهمي بر اقتصادي بودن تصفيه بـي هـوازي داشـته باشد.  ارتباط بين pHو آلکالینیتی فاضلاب توسط بي كربنـات بصورت زير كنترل مي شود.

آلکالینیتی فاضلاب

Ka1 = ثابت تجزيه اسيد اوليه كه تابعي از دما و قدرت يوني است.

غلظت اسيد كربنيك H2CO3با اسـتفاده از قـانون هنـري و فـشار جزئـي CO2در اتمسفر بالاي آب تعيين مي شود.

آلکالینیتی فاضلاب

نسبت مولي گاز در آب، مول گاز/مول آب

 Ng  تعداد مول گاز
Nw  
تعداد مول آب
P t  فشار كل، معمولاً يك اتمسفر
H    ثابت قانون هنري
P g  نسبت مولي گاز در هوا ، مول گاز/ مول هوا

وقتي غلظت اسيد كربنيك مشخص باشد، قليائيت بي كربنات مورد نياز بـراي حفـظ pHبـرآورد مـي شود.قليائيت مورد نياز در فاضلابهايي با قدرت يوني و غلظت كل جامدات محلول بالاتر معمولاً خيلي بيشتر خواهد بود.

نتايج محاسبات براي دماها و غلظتهاي مختلف CO2در فاز گازي در جدول زیر گزارش شده است كه با استفاده از ثابت تعادل كربنات داده شده. مقادير بيان شده در جدول زیر را مي توان بـراي تخمـين قليائيـت مـورد نيـاز اسـتفاده كـرد. قليائيت مورد نياز در فاضلابهايي با قدرت يوني و غلظت كل جامدات محلول بالاتر معمولاً خيلي بيشتر خواهد بود.

آلکالینیتی فاضلاب

جدول بالا حداقل قلياييت برآورد شده مورد نياز بر حسب CaCOدر 7= pH بعنوان تابعي از دما و درصد دي اكسيد كربن در حين هضم بي هوازي.

 

3/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp