تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش tds آب

آزمایش tds آب :

براي آزمایش tds آب به منظور اندازه گيري کل جامدات محلول ابتدا کپسول چيني را به مدت يك ساعت در١٨٠ درجه سانتيگراد قرار داده وسپس در دسيكاتور خنك وقبل از آزمايش آنرا وزن کنيد. ترازوي حساس الكتريكي ، وسايل فيلتراسيون ، دسيكاتور ، وسايل شيشه اي مورد نياز

تجهيزات مورد نياز آزمایش tds آب :

ترازوي حساس الكتريكي ، وسايل فيلتراسيون ، دسيكاتور ، وسايل شيشه اي مورد نياز
انتخاب صافي وحجم نمونه برای آزمایش tds آب : حجمي از نمونه را انتخاب مي کنيم تا درحجم برداشتي باقيمانده خشك ٢٠٠ميليگرم در ليتر حاصل شود و چنانچه بيشتر از ١٠دقيقه زمان براي صاف کردن نياز داشته باشد ، يا قطر منافذ فيلتر را افزايش داده) فيلتر با منافذ ۴٠-۶٠ميكرون ( ويا حجم نمونه را کاهش مي دهيم .

نمونه را با همزن مخلوط کرده ويك حجم مشخصي از آنرا برداشته وفيلتر مي کنيم وبا آب مقطر در حجم هاي ١٠ميلي ليتري شستشو داده ، قسمت فيلتر شده را + آب مقطر شستشو داده شده به يك کپسول چيني منتقل نموده وروي حمام بخار خشك نماييد وبه مدت يكساعت درحرارت ١٨٠± ٢ در جه سانتيگراد قرار داده سپس در دسيكاتور خنك نموده وبعد آنرا وزن آنيد واز روي فرمول زير کل جامدات محلول را اندازه گيري نماييد .

آزمایش tds آب

آزمایش tds آب و هدايت الكتريكي :

هدايت الكتريكي معياري از توان آب براي هدايت جريان الكتريكي ميباشد که اين ويژگي با کل غلظت مواد يونيزه شده در آب(يونهاي مثبت ومنفي)ودمايي که اندازه گيري در آن انجام مي شود مرتبط مي باشد. هدايت الکتريکی آب را با دستگاهی به نام کنداکتيويتيمتر اندازه گيری وبراساس واحد ميکروموس بر سانتيمتر گزارش می نمايند. با اندازه گيری هدايت الکتريکی می توان به کيفيت آب وطبقه بندی آن پی برد بين کل مواد جامد محلول در يک نمونه وقابليت هدايت الکتريکی رابطه اب برقرار است که برای دریافت آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :

رابطه آزمایش هدایت الکتریکی و  آزمایش tds آب

 

 

به اشتراک بگذارید :