تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش TDS آب

آزمایش TDS آب :

در آزمایش tds آب، مواد جامدی را که از صافی با قطر منافذ کمتر از 0.2 میکرومتر عبور کند، کل مواد جامد محلول (TDS) می نامند. مواد جامد محلول، عمدتاً مواد معدنی هستند. آبی را که TDS آن زیاد باشد، آب کانی دار می نامند. غلظت کل مواد جامد محلول آب ها، از صفر تا بیش از mg/L 100,000 (در آب های خیلی شور) متفاوت است. TDS آب دریا حدودmg/L 35,000  است.

قطرات باران در حین سقوط، به مقدار جزئی، مواد جامد محلول را از جوّ دریافت می کنند. موقعی که آب باران به زمین می رسد، مواد معدنی و آلی زمین را در خود حل می کند. یون های محلول در آب های طبیعی، به مقدار قابل توجهی سیلیکون (Si) به صورت سیلیک اسید نایونیده (H4SiO4) دارند. یون های هیدروژن، هیدروکسید، نیتریت، آمونیوم، فسفات، بورات، آهن، منگنز، روی، مس، و ملیبدن نیز در آب های طبیعی به مقدار کم یافت می شوند.

حل پذیری هر کانی در آب بسیار متغیر است و به عوامل مختلف همچون ثابت حاصل ضرب حل پذیری آن، شرایط و مدت زمان تماس آن با آب و میزان تبخیر (دما) بستگی دارد. محتوای کانی ها در آب های اقیانوسی، خیلی بیشتر از آب های سطحی است. TDS آب های زیرزمینی، معمولاً بیشتر از آب های شیرین سطحی است که دلیل آن تماس بیشتر آب های زیرزمینی با سازندهای زمین است. محتوای کانی ها در آب های مصبی، کمتر از آب های اقیانوسی و بیشتر از آب های سطحی است.

مواد آلی محلول، از طریق: واپاشی لاشه های گیاهان و جانوران مرده، فضولات آبزیان، پساب های شهری و صنعتی، رواناب های شهری ، زه آب کشاورزی، و دفع ناصحیح پسماندهای شهری، صنعتی و خطرناک، وارد منابع آب می شوند. در آب های آلوده و دریاچه های بیش پرورد، معمولاً غلطت مواد آلی محلول زیاد است.

فیلم آموزشی روش آزمایش TDS آب

برای تعیین TDS آب، ابتدا نمونه را در صورت وجود مواد معلق در آن، از صافی با قطر منافذ کمتر از 0.2 میکرومتر عبور می دهند. سپس آب صاف شده را تبخیر کرده ، مواد جامد باقی مانده را پس از خشک کردن، اندازه گیری می کنند. غلظت TDS از معادله زیر به دست می آید:

 

که در آن، CTDS غلظت کل مواد جامد محلول (mg/L)، md+TDS مجموع جرم ظرف و جرم باقی ماندۀ محلول خشک شده (mg)، md جرم ظرف (mg) و ∀ حجم نمونه (L) است.

TDS زیاد، روی کاربری های مغید منابع آب و نیز روی ترکیب بندی گونه های آبزی غالب تأثیر گذار است.  غلظت TDS اکثر اکوسیستم های آب شیرین، کمتر از mg/L 1000 است. در منابع آب شیرین، برای حفاظت از زندگی آبزیان،نباید اجازه داد تا تخلیۀ آلودگی ها، غلظت TDS آب را به بیش از mg/L 3500 برساند.

TDS بر حاصلخیزی خاک تأثیر منفی می گذارد. معمولاً کیفیت آب کشاورزی، با اندازه گیری غلظت TDS، رسانندگی الکتریکی و نسبت جذب سدیم (SRB) ارزیابی می کنند. از جمله تأثیرات فیزیولوژیکی مواد جامد محلول بر انسان، ملین کنندگی توسط سولفات های سدیم و منیزیم و افزایش فشار خون توسط سدیم است؛ از این رو، استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی، حداکثر غلظت mg/L 250 را برای سولفات و کلرید پیشنهاد کرده اند. TDS زیاد آب، پتانسیل جرم گذاری در تأسیسات آبرسانی را افزایش می دهد. استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی، حداکثر مطلوب غلظت TDS را mg/L 500 پیشنهاد کرده اند.

آزمایش TDS آب:

براي آزمایش tds آب به منظور اندازه گيري کل جامدات محلول ابتدا کپسول چيني را به مدت يك ساعت در١٨٠ درجه سانتيگراد قرار داده وسپس در دسيكاتور خنك وقبل از آزمايش آنرا وزن کنيد. ترازوي حساس الكتريكي ، وسايل فيلتراسيون ، دسيكاتور ، وسايل شيشه اي مورد نياز

تجهيزات مورد نياز آزمایش TDS آب :

ترازوي حساس الكتريكي ، وسايل فيلتراسيون ، دسيكاتور ، وسايل شيشه اي مورد نياز
انتخاب صافي وحجم نمونه برای آزمایش tds آب : حجمي از نمونه را انتخاب مي کنيم تا درحجم برداشتي باقيمانده خشك ٢٠٠ميليگرم در ليتر حاصل شود و چنانچه بيشتر از ١٠دقيقه زمان براي صاف کردن نياز داشته باشد ، يا قطر منافذ فيلتر را افزايش داده) فيلتر با منافذ ۴٠-۶٠ميكرون ( ويا حجم نمونه را کاهش مي دهيم .

نمونه را با همزن مخلوط کرده ويك حجم مشخصي از آنرا برداشته وفيلتر مي کنيم وبا آب مقطر در حجم هاي ١٠ميلي ليتري شستشو داده ، قسمت فيلتر شده را + آب مقطر شستشو داده شده به يك کپسول چيني منتقل نموده وروي حمام بخار خشك نماييد وبه مدت يكساعت درحرارت ١٨٠± ٢ در جه سانتيگراد قرار داده سپس در دسيكاتور خنك نموده وبعد آنرا وزن آنيد واز روي فرمول زير کل جامدات محلول را اندازه گيري نماييد .

آزمایش tds آب

آزمایش TDS آب و هدايت الكتريكي :

هدايت الكتريكي معياري از توان آب براي هدايت جريان الكتريكي ميباشد که اين ويژگي با کل غلظت مواد يونيزه شده در آب(يونهاي مثبت ومنفي)ودمايي که اندازه گيري در آن انجام مي شود مرتبط مي باشد. هدايت الکتريکی آب را با دستگاهی به نام کنداکتيويتيمتر اندازه گيری وبراساس واحد ميکروموس بر سانتيمتر گزارش می نمايند. با اندازه گيری هدايت الکتريکی می توان به کيفيت آب وطبقه بندی آن پی برد بين کل مواد جامد محلول در يک نمونه وقابليت هدايت الکتريکی رابطه اب برقرار است که برای دریافت آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :

رابطه آزمایش هدایت الکتریکی و  آزمایش tds آب

 

 

4.9/5 - (35 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp