تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی ، معياري از توان آب براي هدايت جريان الكتريكي ميباشد که اين ويژگي با کل غلظت مواد يونيزه شده در آب(يونهاي مثبت ومنفي )ودمايي که اندازه گيري در آن انجام مي شود مرتبط مي باشد . هدايت الکتريکی آب را با دستگاهی به نام کنداکتيويتيمتر اندازه گيری وبراساس واحد ميکروموس بر سانتيمتر گزارش می نمايند. با اندازه گيری هدايت الکتريکی می توان به کيفيت آب وطبقه بندی آن پی برد.

بين کل مواد جامد محلول در يک نمونه و قابليت هدايت الکتريکی رابطه زیر برقرار می باشد :

مقدار کل مواد جامد محلول را می توان از ضرب قابليت هدايت الكتريكي در ضريب تجربی(0.55تا0.70 ) تخمين زد که بستگي به ترکيبات محلول و درجه حرارت اندازه گيري شده دارد.

محلول استاندارد کلريد پتاسيم 0.01M: ٧۴۵ ميلي گرم آلريد پتاسيم بدون آب را در آب مقطر حل وتا يك ليتر رقيق مي کنيم اين محلول در ٢۵ درجه سانتيگراد داراي هدايت الكتريكي برابر ١۴١٣μ mhos/cm مي باشد. اين محلول را در بطري پيرکس با درب شيشه اي نگهداري نماييد .

دما و هدايت الكتريكي محلول استاندارد هر روز اندازه گيري شود.

تجهيزات مورد نياز برای اندازه گیری هدایت الکتریکی:

کنداکتیویتر

روش آزمون : دستگاه را آماده نموده دما وهدايت الكتريكي نمونه ها واستاندارد را اندازه گيري ودر صورت مشابه بودن دماي نمونه واستاندارد از روي فرمول زير هدايت الكتريكي نمونه را محاسبه کنيد .

هدایت الکتریکی
هدایت الکتریکی

هدايت ويژه محلول عبارت از هدايت الكتريكي حاصل از يك سانتيمتر مكعب محلول  25  درجه سانتيگراد است كه بين الكترود كه سطح آن cm21 و به فاصله يك سانتيمتر از يكديگر قرارداشته باشد.

مقاومت الكتريكي يك محلول يكنواخت را بصورت فرمول زير مي توان بيان نمود:

R = r × L/A

كه در آن L  فاصله دو الكترود، A سطح آن و r مقاومت مخصوص محلول مي‌باشد. حال برحسب هدايت مي‌توان آنرا بصورت زير نوشت:

C =  1/R = 1/r × A/L

اگر K=1/r  در اين صورت مي توان نوشت:

K =  (C ×  L)/A

كه بر حسب واحد اندازه گيري آن مي توان چنين نوشت:

K =  cm/(cm2 × ohm) = mho/cm

كه واحد هدايت وي‍ژه مي باشد.كه در آن C هدايت الكتريكي و K هدايت ويژه آن ناميده مي‌شود.

4/5 - (5 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp