تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری کلسیم آب

اندازه گیری کلسیم آب :

برای اندازه گیری کلسیم آب ، بهترین روش استفاده از روش EDTA و تیتراسیون می باشد چرا که نسبت سایر روش ها دقت بالاتری را دارد. جهت تشكيل چنين كمپلكسي برای تعیین کلسیم ،  pH محـيط بايـد قليـايي باشـد كـه بـا افـزودن بـافر آمونياكي اين امر تحقق مي يابد. در چنين محيط قليايي با استفاده از انديكاتور فلز قليايي مناسب مي توان مقدار آن فلـز را تعيين نمود. همانطور كه مي دانيم فلز مس نيز بـا E.D.T.Aتشـكيل كمـپلكس مـي دهـد و درنتيجـه مـي توانـد در اندازه گيري كلسيم ايجاد مزاحمت نمايد، لذا جهت رفع اين مزاحمـت از سـود اسـتفاده مـي شـود.  زيـرا سـود ، كمـپلكس پايدارتري با مس تشكيل مي دهد و درنتيجه مانع از ايجاد مزاحمت مس در اندازه گيري كلسيم مي گردد.

بهترین روش استفاده از روش EDTA و تیتراسیون می باشد چرا که نسبت سایر روش ها دقت بالاتری را دارد.

وسايل مورد نياز  :

  • پيپت سرنگي
  • بورت
  • ارلن شيشه اي 50ميليليتري
  • مزور 25ميلي ليتري

مواد شيميايي مورد نياز اندازه گیری کلسیم آب :

  1. بافر آمونياكي: 67.5گرم نشادر كلريد آمونيوم را در 570ميليليتر آمونياك غليظ وارد كرده و آن را بـه حجـم يـك ليتر برسانيد.
  2. سود 4مول : 40گرم سود را درون بشر شيشهاي ريخته و 200سي سي ُآب مقطر به آن اضـافه كنيـد، بعـد از حـل شدن كامل در بالن 250ميليليتري با آب مقطر به حجم برسانيد.
  3. پودر موراكسايد : 0.5گرم آمونيوم پورپورات را با 100گرم پودر سولفات پتاسيم درونهاون خوب بسائيد تا يكنواخت شود و سپس در ظرف در بسته و در مكان خشك نگهداري كنيد.
  4.  3.7225 گرم از نمك دي سديك اتيلن دي آمينو تترا استيك اسيد EDTA را به دقـت تـوزين كرده و در بالن ژوژه يك ليتري به حجم برسانيد.

روش كار اندازه گیری کلسیم آب : 


20سي سي از نمونه آب مورد آزمايش را داخل ارلن 50ريخته و به آن 1 CC بافر آمونياكي و 2 CCسود 4مول و كمي پودر موراكسايد(تقريبا 0.3گرم)اضافه كنيد. محلول به رنگ سرخابي در مـي آيـد. سـپس بـا EDTA N/40به وسيله بورت تيتر كنيد تا جايي كه محلول از رنگ سرخابي به رنگ بـنفش در بيايـد. عـدد تيتـر را يادداشـت كنيد.

محاسبات اندازه گیری کلسیم آب :

محاسبات اندازه گیری کلسیم آب

 

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :