تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

رنگ آب آشامیدنی

رنگ آب آشامیدنی :

رنگ آب آشامیدنی ، در آبهاي سطحي و زير زميني در نتيجه حضور مواد آلي طبيعي، بويژه مواد هيوميك موجودات آبزي ايجاد مي شود. مواد هيوميك شامل اسيدهاي هيوميك و فلوويك مي باشند که هر دو سبب رنگ زرد در آب مي شوند، اسيدهاي هيوميك سبب رنگ زرد بيشتري مي شوند .حضور آهن تشكيل رنگ هيومات فريك محلول را تشديد مي کند. ذرات معلق ، خاك ،آلگها ، و اکسيدهاي آهن و منگنز يك رنگ ظاهري به آب مي دهند و آنها بايد قبل از اندازه گيري از آب جدا شوند.
براي اندازه گيري رنگ آب آشامیدنی از دو روش اسپكتروفتو متري و روش مقايسه چشمي استفاده ميشود.

نمونه برداري آزمایش رنگ آب آشامیدنی : 

نمونه ها را در بطريهاي شيشه اي يا پلي اتيلني نمونه برداري وقبل از پر آردن بطري يك بار با نمونه شستشو دهيد .نمونه ها در عرض ٢۴ساعت از زمان نمونه برداري بايد آناليز شوند وتا زمان اندازه گيري بايد در درجه حرارت پايين (سرد)نگهداري شوند
وقبل از انجام آزمايش آنهارا به درجه حرارت اتاق رساند.

آماده سازي نمونه آزمایش رنگ آب آشامیدنی :

چنانچه نمونه مورد آزمايش داراي کدورت باشد قبل از آزمايش بايد آنرا با فيلترهاي فايبر گلاس با منافذ ٠/۴۵ميكرومتر صاف نمود.

روش مقايسه چشمي :

روش پلاتينيوم کبالت ،روش استاندارد براي آبهاي طبيعي ، آبهاي آشاميدني و فاضلابهاي صنعتي وخانگي مي باشد. کدورت حتي به ميزان کم ايجاد رنگ ظاهري وخطا ايجاد مينمايد وسبب ميشود که رنگ واقعي از مقدار خود بيشتر نشان داده شود. پس بنابراين قبل از انجام آزمايش ، کدورت نمونه بايد بوسيله فيلتراسيون حذف شود. مقدار رنگ بستگي به pHدارد و در موقع گزارش رنگ بايد pHنمونه نيز گزارش شود.

تجهيزات مورد نياز :

Hمتر ، ترازوي حساس الكتريكي ، لوله نسلر ، وسايل شيشه اي مورد نياز

تهيه استاندارداستوك : مقدار1.246 گرم پتاسيم کلرو پلاتينات و ١گرم کلرور کبالت ۶آبه را co cl26 H2oرا وزن نموده ودر يك بالن يك ليتري به همراه کمي آب مقطر،افزوده، سپس ١٠٠ ميلي ليتر اسيد آلريدريك غليظ به آن اضافه و به حجم يك ليتر برسانيد. اين محلول داراي ۵٠٠ واحد رنگ برحسب پلاتين آبالت ميباشد اين محلول به شكل تجارتي نيز وجود دارد .

اندازه گيري رنگ نمونه :


pHنمونه را اگر در رنج ۴-١٠باشد تا pHبرابر با ٧تنظيم مي آنيم ۵٠ميلي ليتر نمونه را داخل لوله نسلر ريخته وبا رنگهاي استاندارد مقايسه و گزارش مي آنيم اگر رنگ واقعي اندازه گيري ميشو د بايد با استفاده از فيلتر آنرا صاف نماييم اگر مقدار رنگ بيشتر از ١٠٠واحد رنگ بود آنرارقيق کنيد وچنان كه کدورت وجود داشته باشد و حذف نشده باشد رنگ ظاهري گزارش مي شود.مقدار رنگ را در صورت رقت از فرمول زير گزارش مي کنيم.

رنگ آب آشامیدنی
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp