تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش سديم آب

آزمایش سديم آب :

در آزمایش سدیم آب باید بدانیم که سدیم (Na) در گروه یک جدول تناوبی (گروه فلزات قلیایی)، با عدد اتمی 11، جرم مولی g/mol 22/99 و ظرفیت 1 است. از نظر فراوانی، سدیم در حدود 2/5 درصد وزن پوسته زمین را تشکیل می دهد و از 0/02 تا 0/62 درصد وزن خاک ها را شامل می شود. سدیم در طبیعت به صورت عنصر آزاد یافت نمی شود و در بسیاری از کانی های مختلف وجود دارد. از متداول ترین کانی های سدیم، هالیت (کانی NaCl) است که به مقدار زیاد در آب دریاها و در ذخایر معدنی نمک طعام وجود دارد. سدیم یک عنصر اساسی برای انسان و حیوانات است. سدیم در غلظت های بسیار بالا ممکن است روی افراد با مشکلات قلبی اثر نماید.

تمامی آب های طبیعی حاوی سدیم است؛ زیرا نمک های سدیم، بسیار حل پذیرند. حضور سدیم در آب عمدتاً به صورت یون آزاد Na+ است. افزایش غلظت سدیم در آب سطحی ممکن است ناشی از پساب های شهری و صنعتی و کاربرد نمک در جاده ها برای ذوب یخ و برف باشد. در مناطق ساحلی، نفوذ آب دریا منجر به افزایش غلظت سدیم در آب های زیرزمینی می شود. گردآب های اقیانوسی نیز سهم به سزایی در افزایش غلظت سدیم آب های سطحی نزدیک به مناطق ساحلی دارد. غلظت سدیم در آب های سطحی به شرایط زمین شناختی، تخلیه فاضلاب و پساب ها در آنها و مصرف نمک در جاده ها بستگی دارد و از یک تا بیش از mg/L 100,000 (در شوراب) متغیر است. غلظت سدیم در بسیاری از آب های سطحی کمتر از mg/L 50 و در بسیاری از آب های زیرزمینی بیش از mg/L 50 است. غلظت سدیم در آب رودخانه ها به طور متوسط mg/L 6/3 و در آب های زیرزمینی معمولاً بیش از mg/L 5 است. معمولاً، غلظت سدیم در آب های شیرین کمتر از mg/L 100 است.

نسبت یون سدیم به مجموع کاتیون ها، از نظر کشاورزی دارای اهمیت است؛ به طوری که با افزایش این نسبت، نفوذپذیری خاک کاهش می یابد. مصرف آب با غلظت سدیم زیاد برای افراد مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی زیان آور است. پیشنهاد شده است که غلظت سدیم در آب جبرانی به دیگ های بخار فشار بالا، محدود به 2 تا 3 mg/L باشد.

البته غلظت سديم در آبهاي سطحي بستگي به شرايط ژئولوژيكي منطقه هم دارد.  همچنين بايد توجه داشت آب بعضي سيستمهاي نرم کننده آب نيز غلظت سديم را بطور قابل ملاحظه اي بالا مي برند . با اندازه گيري ضريب SARدرصد جذب سديم کيفيت آب جهت مصارف کشاورزی را ارزيابی ميكنند در اين فرمول غلظت سديم ،کلسيم ومنيزيم برحسب اکي والان گرم در ليتر مي باشد.

آزمایش سديم آب

تجهيزات مورد نياز آزمایش سديم آب :

فليم فتومتر ، ترازوي حساس الكتريكي ، وسايل شيشه اي مورد نياز.

به منظور به حداقل رساندن آلودگي سديم تمام محلول ها را در بطريهاي پلاستيكي نگهداري نماييد وبراي جلوگيري از نشت عناصر از ديواره ظرف ، از ظروف آوچك استفاده مي آنيم وقبل از استفاده به شدت تكان مي دهيم.

  • محلول استوک سديم :۲.۵۴۳ گرم از کلرور سديم خشک شده در ١۴٠درجه سانتيگراد را وزن ودر آب مقطرحل وبه حجم يک ليتر می رسانيم ١ميلی ليتر آن = ١ميلگرم يون سديم می باشد.
  • محلول استاندارد حد واسط سديم : ١٠ميلی ليتر از محلول فوق را به حجم ١٠٠ميلي ليتر برسانيد ، ١ميلی ليتر آن = ٠/١ميلی گرم يون سديم می باشد ، از اين محلول براي تهيه منحني کاليبراسيون در رنج غلظت ١-١٠ميليگرم در ليتر سديم استفاده نماييد.
  • محلول استاندارد کار : ١٠ميلی ليتر از محلول فوق رابه حجم ١٠٠ميلي ليتر برسانيد ١ميلی ليتر آن = ٠/٠١ميلی گرم يون سديم = ١٠ميکروگرم يون سديم می باشد، اين محلول براي تهيه منحني آاليبراسيون در رنج غلظت ٠/١-١ميليگرم در ليتر سديم استفاده ميكنيم.

روش کار : آبهای آلوده و فاضلاب ها طبق روش ٣٠٣٠کتاب استاندارد متد سال ٢٠٠۵نياز به تصفيه مقدماتی دارند. يک بلانک ويك سری استاندارد متناسب با غلظت سديم نمونه از رنج ، ٠-١٠ ، ٠-١و ٠٠٠ميلي گرم در ليتر سديم تهيه نموده ودر طول موج ۵٨٩نانومتر استانداردها ونمونه ها را به دستگاه تزريق ومنحنی کاليبراسيون را رسم نموده وغلظت سديم را از روی منحنی بدست می آوريم.

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp