تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشات کیفیت آب

آزمایشات کیفیت آب :

آزمایشات کیفیت آب عبارت است بررسی کیفیت میکروبی،شيميايي و فيزيكي آب. پارامتر های آب با توجه بـه به كاربري هاي آشامیدنی ، کشاورزی و یا آبیاری و…  تعیین می گردد. پارامتر های میکروبی شامل توتال کلیفرم، کلیفرم گوارشی ، باکتری های هتروتروف ، باکتری سودوموناسمی باشد. پارامتر های شیمی نیز شامل کاتیون ها و آنیون های موجود در نمونه های آب است. باید همواره دقت کرد که شاخص های کیفیت آب با دقت در آزمایشگاه بر اساس روش استاندارد انجام شود. مرجع انجام تمامی آزمون ها ، کتاب استاندارد متد و سازمان ملی استاندارد می باشد.

 

آزمایشات کیفیت آب

پارامترهاي فيزيكي، شيميايي و میکروبی آب كه درخصوص كيفيت آب موثر مي باشد در جـدول زیر بیان شده است.

پارامتر های آزمایشات کیفیت آب با توجه به کاربری آب مورد نظر تامین می گردد.

 

پارامتر های آزمایشات کیفیت آب

پارامتر های عمومی شامل دبی ، اكسيژن محلول و COD،BOD،دما،pH،كـدورت،فسفر و نيترات و جامدات كل(TDS) است.

از بين موارد ذکر شده به طور معمول پنج پارامتر اول از اهميت بيشتري برخوردار می باشد. پارامتر های عمومی در بسياري از برنامه هاي پايش كيفيت آب گنجانده مي شوند. پارامترهاي مختلف و آثار هـر پارامتر بر محيط آبی و سلامت انسان تاثیرات متفاوتی دارند. در صورت وجود منابع آلاينده صنعتي، معدني، كشاورزي، شهري و يا پروژه هاي عمراني نياز به پايش ساير پارامترها مي باشد. براساس نوع پايش و همچنين منابع مالي و امكانات موجـود منطقـه، عوامل مورد نياز انتخاب می شود. عوامل انتخابي بـراي پايش مصارف مختلف داراي درجه اهميت متفاوت مي باشند.

اثرات کشاورزی بر آب

كشاورزي و آبياري مي توانند موجب ورود بيش از اندازه برخي از عناصر و تركيبات خاص به زيـست بـوم هـاي آبـي شـوند. در ايـن ارتبـاط تركيبات نيتراته و فسفاته از كودهاي آلي،حشره كش ها و علف كش ها منشا مي گيرند. عـلاوه بـر اين ، غلظت بـالاي برخي از عناصر مي تواند منجر به بروز مشكلات براي مصرف آب در كشاورزي شود. از جمله تغيير نفوذپذيري خاك، تاثيرات نامطلوب بر روي گونه هاي گياهي و بروز مسمويت بر روي دام هـا.  فعاليت هاي كشاورزي نيز مي تواند بر روي فرسايش خاك تاثير داشته باشند. كودهاي شيميايي و علف كش هاي مورد استفاده در كشاورزي اغلب منجر به آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني مي شوند. لذا برنامه هاي پايش بايد اطلاعات موجـود در ارتبـاط بـا نـوع و كميت كودهاي شيميايي مورد استفاده باشد.

محدوده استاندارد آزمایشات کیفیت آب

پارامتر های اندازه گیری شده باید منطبق با استاندارد های سازمان ملی استاندارد باشند.

پارامتر های باید از لحاظ کیفیت  شیمیایی بر اساس جدول زیر باشند :

 

استاندارد کیفی آزمایشات کیفیت آب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp