تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد میکروبی آب آشامیدنی

استاندارد میکروبی آب آشامیدنی:

اهمیت استاندارد آب آشامیدنی :

مطالعات در مورد استاندارد آب آشامیدنی بسیاری نشان داده است که مصرف آب آلوده می تواند سلامت انسان را به خطر اندازد.  به دلیل اینکه آزمایش عوامل کیفی آب های آشامیدنی از نظر عملی و اقتصادی مشکل است، انجـام دادن آزمون ها باید براساس ویژگی های کلیدی باشد. همچنین برقراری ضـوابط و اسـتانداردهایی به منظور ارتقاء سطح بهداشت و پیشگیری از بیماریها ضروری است. استاندارد آب آشامیدنی به منظور نیل به این ضوابط تدوین گشته است.

تاریخچه استاندارد آب آشامیدنی

استاندارد ” آب آشامیدنی– ویژگیهای میکروبیولوژی” نخستین بار در سال 1352 تهیه شـد. ایـن استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط بـرای شـشمین بـار مورد تجدیـدنظر قـرار گرفـت و در یکـصد و بیـست و یکمـین اجلاسـیۀ کمیتـه ملـی اسـتاندارد میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ 86/6/20 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یـک مـاده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مـصوب بهمـن مـاه 1371 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میشود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینـه صـنایع، علـوم و خـدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصـلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنـی مربـوط مـورد توجـه واقـع خواهد شد. بنابراین برای مراجعه به اسـتانداردهای ملـی ایـران بایـد همـواره از آخـرین چـاپ و تجدیدنظر آنها استفاده کرد. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضـمن توجـه بـه شـرایط موجـود و نیازهـای جامعه در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بـین المللـی و اسـتاندارد ملـی کـشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

استاندارد ملی ایران 1011 : سال 1377 ویژگیهای میکروبیولوژی آب

اســتاندارد ملــی ایــران 5711-4 : ســال1381 آب- واژه نامــه- بخــش چهــار- بیولــوژی و میکروبیولوژی

World Health Organization, Guidelines for drinking water quality 3rd edition, WHO, 2004

استاندارد آب
استاندارد آب آشامیدنی

برخی نکات مربوط به استاندارد آب آشامیدنی :

1-در صورتی که اشریشیاکلی از نمونۀ آب جدا شود، باید بررسی و اقدام لازم انجام شود.

2-با وجود اینکه اشریشیاکلی شاخص دقیق تری برای آلودگی مدفوعی می باشد، جستجوی باکتری های کلیفرم گرما پای نیز به عنوان جایگزین، قابل قبول می باشد، درصورت لزوم، آزمون های تأییدی مناسب باید انجام شود. کل باکتری های کلیفرم شاخص مناسبی برای کیفیت بهداشتی ذخایرآب نیست، به ویژه درمناطق گرمسیری که باکتری هایی که از نظر بهداشتی دارای اهمیت زیادی نیستند در تمام ذخایر آب تصفیه نشده دیده می شود ( به پیوست اطلاعاتی ب مراجعه کنید ). باشد، در آب های صاف سازی شده

3 –در هیچ زمانی میزان کدورت آب نباید بیش از 5 واحد کدورت نفلومتری (NTU) کدورت نباید بیش از یک واحد کدورت نفلومتری (NTU) و میزان pH بین 6/5 تا 9 و همچنین میزان کلرآزاد باقیمانده، پس از حداقل نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادی ( در انتهای شبکه آب رسانی ) باید بین 0/5 تا 0/8 میلی گرم در لیتر و در شرایط همه.گیری بیماری های روده ای یک میلی گرم در لیتر باشد.

 

5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp