تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

هدایت الکتریکی آب آشامیدنی

هدایت الکتریکی آب آشامیدنی :

شـوري كـه بـه عنوان عامـل نشـاندهنده ي حضور نمك هاي محلول در آب است، با عنوان هدایت الکتریکی آب آشامیدنی و يا كل مواد جامد محلول آب آشامیدنی مورد سـنجش قـرار ميگيرد. وجود شوري در آب آشاميدني علاوه بر تأثير بر طعم و مزه ي آب، تمايل به اسـتفاده از آب را كـاهش ميدهد، داراي اثرهاي نامطلوب در مراحل تصفيه، تأسيسات تصفيهخانه و شبكهي بهرهبرداري ميباشد و نيز بر رشد گياهان تأثيرگذار خواهد بود.

بر طبق اعلام سازمان بهداشت جهانيحـدود %11از افـراد دنيـا بـه آب آشـاميدني تميـز دسترسـي نداشته اند و با گسترش روز به روز جمعيت، چالش اصلي جهاني تأمين آب سالم مورد نياز حال و آينده ي افراد است. در دسترس بودن آب سالم مقرون به صرفه يكي از چالش هاي كليدي فنّاورانه، اجتماعي و اقتصادي در قرن 21است، از اين رو آب پاك، به عنوان يك حق اساسي بشر توسط سازمان ملل متحد شناخته شده است.

 

نه تنها در سطح ملي بلكه در سطح جهاني اسـتفاده از آب شـيرين و تازه استحصال شده به عنوان مصارف شـرب، بهداشـت، كشـاورزي و صـنعت در اولويـت قـرار دارد. بـا توجـه بـه توضيحات ارائه شده، هدف از اين پژوهش بررسي روشي جديد بـا صـرف انـرژي و هزينـه ي كمتـر نسـبت بـه روشهاي متداول با عنوان روش يونزدايي خازني است كه به منظور حذف نمـك و كـاهش هدایت الکتریکی آب آشامیدنی ، مورد آزمون قرار گرفته است. در اين روش با ساخت محلول خوراك ورودي توسـط نمـك سـديم كلريـد و ساخت الكترودها با پوشش كربن فعال، سامانهي يونزدايي خازني راهاندازي شد و تأثير عوامل متعددي بر روي كارايي فرايند نمكزدايي توسط روش يونزدايي خازني بر روي پاسـخ آزمايش هـا كـه درصـد كـاهش هدایت الکتریکی آب آشامیدنی بود.

بر طبق تعريف، شوري بـه عنوان يك عامل كه نشاندهندهي حضور نمكهاي محلول در آب است تعريف ميشود. اين عامل در اغلـب مـوارد بـا متغيـر هدایت الکتریکی آب آشامیدنی شناخته شده و در پارهاي موارد نيز با متغير كل مواد جامد محلول) (TDS4گزارش شـده اسـت.
اهميت شوري در آب عمدتاً از نظر كشاورزي مطرح است، زيرا حضور نمـك توسـط سـه مـورد زيـر بـر رشـد گياهـان تأثيرگذار خواهد بود.

  • اثرات اسمزي ناشي از غلظت كل نمك محلول در آب موجود در خاك،
  • سميت ويژهي يون ناشي از غلظت يونهاي منحصربهفرد،
  • پراكنش ذرات خاك در اثر غلظت بالاي سديم و شوري پايين

در چند دهه ي اخير فنآوري هاي متعددي جهت نمكزدايي از آبهاي شور از جمله آب دريا توسعه يافته است كه عمدتاً به منظور تأمين آب مطلوب در نـواحي خشـك در دنيـا ميباشـد. باتوجه به محـدوديت هزينـه ي بالاي فراينـد
نمكزدايي از آب،بسياري از كشورها قادر به پرداخت هزينه يان فنآوري بهعنوان يك روش تأمين كننده ي منبع شيرين نميباشند، با اين وجود افزايش استفادهي مداوم از فرايندهاي نمكزدايي از آب شور نمايانگر امكانپذيري جايگزيني ايـن منبـع بـه عنوان يك منبع آب شيرين بوده و بي نياز از تغييـرات در بـارش ميباشـد، بـهعبارت ديگر فنآوري هـاي نمـكزدايي در
ساليان نه چندان دور تنها به نقاط خشك محدود نخواهد شد و همه ي كشـورها و جوامـع بـراي تـأمين آب شـيرين و مطلوب خود شايد ناگزير باشند به اين فرايندها روي آورند.فرايند نمكزدايي، آب شور را به دو بخش تقسيم مينمايـد:
بخشي به عنوان آب شيرين كه حاوي غلظت كم نمكهاي محلول است و ديگري بخـش شـور و حـاوي آب نمـك كـه داراي غلظت بالاي نمكهاي محلول است. اين فنآوري به شكلهاي مختلفي به منظور شيرين سازي و جداسازي نمك مورد استفاده قرار ميگيرد : 

علاوه بر روشهاي نمكزدايي متعارف ذكر شده در قسمتهاي قبل كـه بـا توجـه بـه شـكل زیر سـهم عمـده ي روش هاي نمكزدايي در دنيا را تا سـال 2005مـيلادي تشـكيل ميدهنـد، فراينـدي بـا عنـوان نمـكزدايي بـه روش يون زدايي خازني در سالهاي اخير معرفي شده است كه با توجه بـه تـازگي و نوپـا بـودن آن سـهم بسـيار نـاچيزي در روشهاي نمكزدايي را دارا ميباشد: 

هدایت الکتریکی آب آشامیدنی
هدایت الکتریکی آب آشامیدنی

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp