تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فلوراید در آب

فلوراید در آب:

فلوراید در آب و فلوئور با غلظت تقريبي ١ ميليگرم در ليتر در آب اشاميدني بطور موثري پوسيدگيهاي دندان را بدون اثر روي سلامتي انسان کاهش وچنانكه غلظت آن در آب بالاتر از حد استاندارد توصيه شده باشد باعث فلوئوروزيس ميگردد . فلوئور به دو روش آالريمتري والكترود قابل اندازه گبري  ١ ميلي گرم در ليتر و حدود اندازه گيري فلوئور در روشهاي کالريمتري ۵ ٠ تا ١٠ ميلي گرم در ليتر مي باشد . کالرین در تعين مقدار فلوئور دخالت مي کند وبايد  الكترود  آنرا خنثي نمود .

نمونه برداری ونگهداری نمونه فلوراید در آب:

ترجيحا ظروف پلی اتيلنی برای جمع اوری وذخيره فلورايد استفاده شوند . بطريهای شيشه ای ترکیبات اب را در صورتيکه قبلا براي غلظت های بالاي فلورايد استفاده نشده باشند می توان استفاده نمود . برای نمونه برداری چندين نوبت بانمونه بطری نمونه برداری را براي خنثي آردن آلر باقيمانده نبايد زياد ( SPADNS ) شستشو دهيد . . در رو ش اسپاندز معرف دکلريناسيون اضافه شود ، همچنين معرف دکلريناسيون ارسنيت سديم ، به تيو سولفات سديم در روش اسپاندز ترجيح داده می شود زيرا تيوسولفات توليد کدورت می نمايد که موجب اشتباه در قرائت می گردد.

به علت دخالت يونهاي مزاحم (آلرور ٧٠٠٠ ، قليائيت ۵٠٠٠ ، سولفات ٢٠٠ ،فسفات ١۶ ، آهن ٠ ميلي گرم در ليتر) لازم است آه نمونه را طبق دستور تقطير نموده ولي چنانكه / ١٠ آلومينيم ١ غلظت يونهاي مزاحم بالا نباشد ميتوان تعييين مقدار فلوئور را بدون عمل تقطير مستقيما انجام داد. ارائه SPADNS براي اندازه گيري فلوئور روشهاي متفاوتي وجود دارد آه در اين مبحث روش می گردد.

در اين روش براساس واکنش بين يون فلورايد وترآيب رنگي زيرآونيم واآنشي انجام مي شود که ويك ترکيب رنگي مي ZrF منجر به ديسوسيه شدن يك قسمت از آن به آنيون بيرنگ − 62 شود وهرچه غلظت فلورايد بيشتر باشد رنگ توليد شده به سرعت روشن تر مي شود . واکنش بين فلوئور وزير آونيم باا سيدي کردن مخلوط بيشتر ميشود . واآنش لحظه اي است . وتحت چنين شرايطي اثر يونهاي مختلف متفاوت مي باشد .

تجهيزات مورد نياز فلوراید در آب:

اسپكتروفتو متر ، ترازوي حساس الكتريكي وسايل شيشه اي مورد نياز

معرفها:

1- محلول استوك فلورايد : ٢٢١ ميلي گرم فلوئور سديم بدون آب را در آب مقطر حل وتا يك . ليتر رقيق نماييد.  (1mil= 100μgF)

2 – محلول استاندارد فلوئور : ١٠٠ ميلي ليتر محلول استوك را با آب مقطر رقيق وتا حجم يك ليتر رقيق کنيد. ( 1mil=10μgF)

٣ – محلول: SPADANS که ۵٨ ميلي گرم معرف ( سديم ٢ – (پارا سولفوفنيل آزو) – ١و ٨ دي هيدرآسي ٣و ۶ نفتالن دي سولفونات ) را در آب مقطر حل کرده وتا ۵٠٠ميلي ليتر رقيق کنيد . اين محلول در تاريكي مدتها پايدار است . اگر از نور مستقيم محافظت شود براي مدت يك سال پايدار است.

۴ – معرف اسيد زير کونيم : ١٣٣ ميلي گرم آلرور زير کونيم اکتا هيدرات را در حدود ٢۵ ميلي ليتر آب مقطر حل کرده و ٣۵٠ ميلي ليتر اسيد (ZroCl28H2O ) کلريدريك غليظ به آن افزوده وتا ۵٠٠ ميلي ليتر رقيق کنيد.

5 – معرف اسيد زير کونيل: حجمهاي مساوي از محلول SPADANS و ومعرف اسيد زير آونيل را با يكديگر مخلوط آنيد . اين محلول براي حد اقل دو سال پايدار است.

6-محلول رفرانس : ١٠ ميلي ليتر محلول SPADANS و را به ١٠٠ ميلي ليتر آب مقطر اضافه آنيد سپس ٧ ميلي ليتر اسيد آلريدريك غليظ را تا ١٠ ميلي ليتر رقيق کرده وبه محلول SPADANS بيافزاييد اين محلول براي مدت يك سال حد اقل پايدار است.

7 – محلول ارسنيت سديم : 5 گرم ارسنيت سديم را در مقداري آب مقطر حل آرده و به حجم يك ليتر برسانيد . دقت شود اين محلول فوق العاده سمي و پايدار است واز بلعيدن آن اجتناب کنيد .

روش آزمون:
١ ميليگرم در ليتر در حجم ۵٠ ميلي ليتر تهيه آنيد وسپس / محلولهاي استاندارد را از رنج صفرتا ۴ با پيپت ١٠ ميلي ليتر از محلول مخلوط اسپاندز واسيد زير آونيل به آن افزوده ومخلوط آنيد ودر طول موج ۵٧٠ نانومتر در مقابل بلانك مقدار جذب را قرائت ومنحني استاندارد را رسم کنيد . (در اينجا ميتوان از محلول رفرانس آه تحت همين شرايط تهيه شده است استفاده آرد وجذب آنرا از جذب استانداردها کم کرد).

به ۵٠ ميلي ليتر نمونه يا يك حجم رقيق شده تا ۵٠ ميلي ليتر ( اگر نمونه شامل آلرباقيمانده باشد يك واسيد SPADANS ١٠ از محلول مخلوط cc( قطره ارسنيت سديم براي خنثي آردن مي افزاييم زير آونيم افزوده ، فتو متر را روي جذب صفر قرار داده با استفاده از محلول رفرانس وجذب استانداردها ، در طول موج ۵٧٠ نانومتر در مقابل بلانك مقدار جذب را قرائت کنيد . واز روي منحني استاندارد غلظت نمونه را تعيين مي کنيم.

فلوراید در آب
فلوراید در آب

ميكروگرم فلورايد تعيين مقدار از روي منحني : A
حجم نهايي نمونه رقيق شده : B
حجم نمونه رقيق شده براي توسعه رنگ :C

 

به اشتراک بگذارید :
whatsapp